40-lecie warszawskich ośrodków kuratorskich

40-lecie warszawskich ośrodków kuratorskich

2297

Warszawskie Ośrodki Kuratorskie – Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy ul. Elsterskiej 8 i Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy ul. Sygietyńskiego 7, obchodzą w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia. Z tej okazji w lokalnych mediach pojawił się materiał filmowy (dostępny tutaj – od 4 minuty).

Warty odrębnego podkreślenia jest fakt, że pan kurator specjalista Adam Gutenberg jest założycielem Ośrodka Kuratorskiego przy u. Segietyńskiego i przez te wszystkie lata aż do dnia dzisiejszego aktywnie w nim działa, pełniąc funkcję kierownika.

Koleżankom i kolegom kuratorom sądowym zaangażowanym na przestrzeni tych czterdziestu lat w działalność w w/w ośrodkach gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie i wkład w budowanie wizerunku kuratorskiej służby sądowej. Życzymy powodzenia w dalszych latach.

Ośrodki kuratorskie to placówki o charakterze otwartym, które prowadzą w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną. Ośrodek kuratorski to również jeden ze środków wychowawczych, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądowych, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego. Podejmowane w ośrodku działania zmierzają do zmiany postaw u nieletnich w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości. Odbywa się to w szczególności poprzez:

  • zaspokajanie potrzeb osobowościowych,
  • rozwiązywanie problemów psychicznych,
  • uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
  • eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,
  • wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,
    rozwijanie zainteresowań,
  • wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,
  • rozładowywanie napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że ośrodki kuratorskie są relatywnie niedrogim środkiem. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika zajęć w ośrodku kuratorskim wynosi 485 zł (źródło: badania Krajowej Rady Kuratorów dotyczące ośrodków kuratorskich przeprowadzone w okresie od marca do maja 2012r. ). Dla porównania miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w zakładzie poprawczym wynosił w 2008r. od 8013 zł do aż 18300 zł. (źródło: raport NIK).

Więcej o ośrodkach kuratorskich w Polsce można przeczytać tutaj.