Biała Wstążka 2018 / Wrocław

Biała Wstążka 2018 / Wrocław

2164
Autor tekstu: Izabela Pawłowska, specjalista pracy socjalnej, lider ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7.


Od 2015 r., cyklicznie,  w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie patronuje wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. Od trzech lat portal kurator.info jest patronem medialnym kampanii, a Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz wrocławskie zespoły kuratorskiej służby sądowej aktywnie wspierają wydarzenia organizowane w trakcie jej trwania.

Wrocławska kampania przeciwko przemocy „Biała wstążka” jest przykładem interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy ponieważ w swe działania, oprócz kuratorów sądowych, angażuje instytucje takie jak Sądy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, szkoły i świetlice środowiskowe, placówki kulturalne,  kluby sportowe, m.in. Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy, takie jak m .in. stowarzyszenie INTRO, fundacja NON LICET, fundacja Punkt Widzenia, Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe i wiele innych.

Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” 2015 adresowana była do świadków przemocy. Hasło kampanii #milczenie – nie – jesteś świadkiem – usłysz, zobacz, nie milcz! zachęcało wrocławian do reagowania na przemoc. Kampania „Biała wstążka” 2015 była przeprowadzona we Wrocławiu po raz pierwszy. Wydarzenie okazało się sukcesem ponieważ uczestniczyło w nim wiele osób, a zaplanowane działania wzbudzały zainteresowanie społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas eventów, debat i konferencji informowano o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na zachowania przemocowe, wymieniano doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele wrocławskiej „Białej wstążki” 2016 zostały wyznaczone w oparciu o wnioski z kampanii przeprowadzonej w 2015 r. Dlatego działania kampanii przeprowadzonej w 2016 r. skupiały się na edukacji społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalszej pracy nad doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka z 2016 r. – „Wyłącz przemoc. Włącz myślenie.” – nakłaniało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy.

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2017 „Przerwij przemoc”   w swym przekazie nawoływało: nie bój się prosić o pomoc, reaguj i pomóż wyrwać się z szarej niemocy, dość tajemnic czterech ścian, nie krzywdź. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, działania kampanii 2017 skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań w walce z przemocą.

Wrocławska kampania „Biała wstążka 2018” nosi hasło PRZEMÓC PRZEMOC. Hasło to pokazuje, że możemy dać moc tym, którzy doświadczają przemocy. Pokazuje, że możliwym jest przerwanie łańcucha przemocy, że osoby uwikłane w przemoc nie pozostają ze swoim problemem same. Przemóc Przemoc to móc walczyć z nią, przeciwdziałać jej, mówić o jej skutkach społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, które ponoszą osoby doświadczające przemocy, dzieci wychowujące się w rodzinach uwikłanych w przemoc, jak również osoby, które tę przemoc stosują. Wszystkie działania zaplanowane na tegoroczną kampanię mają właśnie przemóc przemoc.

Powody dla, których zainicjowano przeprowadzenie kampanii przeciwko przemocy,  to zwiększenie świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczenia jej skutków podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy  na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie  w ponad 55 krajach świata.

Historia „Białej wstążki” miała swój początek w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada  10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Poniżej prezentujemy harmonogram Kampanii i wydarzeń towarzyszących.