Kuratorzy zaniepokojeni brakiem realizacji porozumienia z 2019 roku. Ministerstwo uspokaja

Kuratorzy zaniepokojeni brakiem realizacji porozumienia z 2019 roku. Ministerstwo uspokaja

3629

Wzrasta zaniepokojenie kuratorów zawodowych przedłużającym się procesem legislacyjnym projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Jak wskazuje w uzasadnieniu sam projektodawca, w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury, w myśl którego wynagrodzenia kuratorów zawodowych od 1 stycznia 2020 r. wzrosną o 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat. Porozumienie zostało dotąd jedynie częściowo zrealizowane poprzez wzrost kwoty bazowej. Pełną realizację porozumienia zapewnić miała zmiana tzw. „mnożników”, czemu służy procedowana nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia. Ministerstwo Sprawiedliwoci planowało, że rozporządzenie zostanie zmienione w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020r. Ponieważ termin ten upłynął, w środowisku kuratorów wzrasta frustracja i obawa, że jako jedyna grupa zawodowa wymieniona w porozumieniu nie zostaną objęci stosownymi regulacjami. Stąd zarówno Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jak i zarząd MOZ KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Zawodowych wystąpiły w ostatnich dniach do Prezesa Rady Ministrów z pismami, w których przypominają o zobowiązaniu strony rządowej z 2019 roku i proszą o przyspieszenie finalizacji prac legislacyjnych. O sytuacji poinformował też serwis prawo.pl.

30 września Krajowa Rada Kuratorów w swoim komunikacie poinformowała o rozmowach, jakie jej przedstawiciele przeprowadzili z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Ministerstwo uspokaja, że upływ planowanego terminu nowelizacji rozporządzenia nie oznacza, że prace nad nim zostają wstrzymane. Obecnie zajmuje się nim w trybie obiegowym Komitet Stały Rady Ministrów. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.