wtorek, 31 stycznia, 2023
Tags Posts tagged with "alimenty"

alimenty

1745

Prezydent RP podpisał w dniu 24 sierpnia br. ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Najważniejsza zmiana polega na likwidacji egzekucji administracyjnej należności do dłużników alimentacyjnych. Dotychczas egzekucja zobowiązań wypłaconych z funduszu alimentacyjnego prowadzona była dwutorowo – w trybie administracyjnym i sądowym. Nie przełożyło się to jednak na wzrost wyegzekwowanych należności. Generowało natomiast znaczne koszty po stronie organu, który prowadził egzekucję administracyjną (czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej). Skuteczność postępowań wobec dłużników, za których alimenty płaci państwo, wynosiła w zeszłym roku niespełna 14 proc.

Po wprowadzeniu zmian komornik sądowy będzie ściągał należności budżetu państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przekazanej mu np. przez gminę.

Zmieniony ma być też m.in. sposób rozdzielania środków pochodzących z egzekucji. Dotychczas – w przypadku odzyskania należności – 20 proc. tej kwoty stanowiło dochód własny organu właściwego dla dłużnika, kolejne 20 proc. – dochód własny organu właściwego dla wierzyciela, a pozostałe 60 proc. tej kwoty i odsetki – dochód budżetu państwa. Nowelizacja stanowi, że całe 40 proc. trafiać ma do jednej gminy – wierzyciela, bo to ona ponosi rzeczywiste koszty związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem dwóch artykułów (dotyczących m.in. ustalania prawa do świadczeń), które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1858

Alimenty(z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) jako obowiązek wynikający z więzi rodzinnych są przedmiotem częstych rozważań teoretyków i praktyków prawa cywilnego, a także osób, które na co dzień świadczą pomoc rodzinom w kryzysie. Dla pogłębienia wiedzy na temat alimentów proponujemy dwa artykuły.

Pierwszy dotyczy tego, kto i na jakich zasadach może liczyć na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (pełny tekst artykułu znajduje się tutaj).

Drugi natomiast mówi o tzw. akcji „odzyskaj alimenty”. Akcja jest skierowana do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów. Więcej na temat akcji „odzyskaj alimenty” można przeczytać tutaj.