piątek, 21 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom"

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom

2764

Nasz portal powstał przede wszystkim jako forum dobrych praktyk. Wiemy o tym, że w wielu miejscach w Polsce kuratorska służa sądowa angażuje się w bardzo ważne dla lokalnych społeczności działania, wykraczające poza stricte służbowe obowiązki. Kuratorzy sądowi włączają się m.in. w działalność stowarzyszeń i fundacji świadczących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Z przyjemnością informujemy o jednej z takich inicjatyw.

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne 
i Ich Rodzinom w Nowym Sączu powstało na mocy Porozumienia Trójstronnego, jakie zostało podpisane 3 listopada 2014r. przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Jego powstanie i rozwój był możliwy dzięki dotychczasowej współpracy kuratora zawodowego SR w Nowym Sączu, Krzysztofa Jasińskiego oraz wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej ZK w Nowym Sączu, Marka Zająca. Fundament organizacyjny dla przedsięwzięcia stworzyło natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda, które przyjęło status organu prowadzącego. Wzajemna współpraca ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności readaptacji społecznej skazanych oraz wsparcie ich rodzin, a także rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej w regionie.

Dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, pomoc świadczona przez Centrum jest bezpłatna, a korzystać z niej mogą osoby opuszczające zakłady karne:
– po odbyciu kary w całości,
– po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia,
– objęte systemem dozoru elektronicznego i ich rodziny.

W Centrum Pomocy można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:
– prawnika,
– doradcy zawodowego,
– kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych,
– wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej,
– specjalisty pracy socjalnej,
– psychologa,
a także uzyskać:
– pomoc w poszukiwaniu pracy,
– informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią,
– informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów.
Placówka realizuje także zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnień i świadczy pomoc rzeczową w postaci: bonów żywnościowych, odzieży, biletów komunikacji publicznej.

Oferta pomocowa Centrum wkrótce zostanie poszerzona.

Centrum Pomocy podjęło współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie – Instytutem Pracy Socjalnej, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Nowym Sączu, Centrum Integracji ProDomo w Krakowie, Fundacją Pomost z Zabrza, Urzędami Pracy oraz instytucjami pomocowymi rynku lokalnego.

Centrum mieści się przy ul. Zakościelnej 3 w Nowym Sączu, tel. 18 44 11 994, 18 540 40 40, www.sc.org.pl/projekty/centrum_pomocy, e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl.

ulotka CPP - awersulotka CPP - rewers (1)