sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Horyzonty resocjalizacji"

Horyzonty resocjalizacji

Do naszej redakcji wpłynęło kolejne zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji naukowej. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem organizatorów:

Szanowni Państwo,

we współczesnym świecie zauważalna jest rosnąca skala zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W obliczu tej sytuacji rodzi się wiele pytań dotyczących kryzysu polskiej resocjalizacji. Przestrzenią do wspólnego szukania odpowiedzi na istniejące pytania będzie konferencja, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić.
Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję z cyklu Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej pt. Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie organizowanej w dniu 8 maja 2018 roku przez Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się w I Komunikacie

Serdecznie zapraszamy
Z wyrazami szacunku
Sekretarze konferencji
dr Marta Filipowicz
dr Joanna Latała

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice
m.filipowicz@wspkorczak.eu

Informacje na temat konferencji są również dostępne pod adresem www.wspkorczak.eu

Jeszcze tylko do 5 lutego br. można się zgłaszać na Ogólnopolską Konferencję Naukową Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka, która odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. w siedzibie Pedagogium WSNS w Warszawie. Gorąco polecamy to wydarzenie. Poniżej komunikat organizatorów:

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Naukowo-Badawcza Akademia Pedagogium i Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka.

Termin konferencji: 10 marca 2017 r.

Miejsce konferencji:  siedziba Pedagogium WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

 

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie – przewodnicząca

prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz, UMCS w Lublinie

prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Pedagogium WSNS w Warszawie

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK w Toruniu

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL w Lublinie

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

dr hab. Anna Wojnarska, UMCS w Lublinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca: dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Sekretarze organizacyjni: mgr Violetta Duda, mgr Łukasz Czernicki

Członkowie: mgr Marek Figiela, mgr Bogusława Gaweł, mgr Joanna Szenejko

Proponujemy, aby obrady toczyły się wokół następujących zagadnień:

  1. Edukacja – nauczanie stanowi jedną z kluczowych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Istotnym aspektem zmiany w edukacji jest nastawienie na dialogowe formy współtworzenia przestrzeni uczenia się, nauczania i wychowania, przekazywania i przyswajania wzorów, norm i wartości. W środowisku izolacyjnym edukacja spełnia ważną rolę w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, stwarzając nowe perspektywy, poszerzając horyzonty, podnosząc poziom wykształcenia, a także niwelując skutki izolacji więziennej. W społeczeństwie współczesnym edukacja jest jednym z praw człowieka, kreującym działalność resocjalizacyjną.
  1. Prewencja obejmuje działania mające na celu ograniczenie rozmiarów i dynamiki przestępczości. Metody oddziaływania prewencyjnego mogą być zastosowane wcześnie, kiedy nie utrwaliły się jeszcze kryminogenne style życia i kariery przestępcze. Skoncentrowanie uwagi na zapobieganiu ma na celu wytyczanie celów ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego. Współczesny język teorii resocjalizacyjnej umożliwia alternatywne myślenie przejawiające się powstaniem nowych form prewencji.
  1. Profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Działania profilaktyczne opierają się na wzmacnianiu czynników chroniących, wspieraniu potencjału rozwojowego odbiorców tych działań. Wiedza na temat czynników ryzyka i czynników chroniących stanowi podstawę do opracowania i ewaluacji skutecznych programów i strategii profilaktycznych. Wdrażanie profilaktyki w oparciu o udokumentowane rozwiązania i umocowanie ich w istniejących instytucjach stanowi klucz do zapewnienia skuteczności, jak również pomaga uniknąć efektów niepożądanych.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych zakresem problemowym konferencji, doktorantów, studentów oraz praktyków ─ pracowników instytucji resocjalizacyjnych, penitencjarnych, edukacyjnych, doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

ORGANIZACJA KONFERENCJI: 

Program konferencji obejmuje obrady plenarne z wystąpieniami zaproszonych gości oraz forum dyskusyjne na bazie referatów prezentowanych przez uczestników konferencji. Organizatorzy planują wydanie pozytywnie zrecenzowanych artykułów w formie monografii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 5 lutego 2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:  konferencjaHoryzonty2016@pedagogium.pl

Organizatorzy prześlą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail w karcie zgłoszenia.

 

FORMY PREZENTACJI:

Zapraszamy do prezentacji Państwa analiz teoretycznych, wyników badań oraz efektywnych  rozwiązań, tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji w resocjalizacji, prewencji i profilaktyki, w formie referatów, komunikatów z badań, plakatów naukowych oraz głosu w dyskusji.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna udział czynny (z referatem) wynosi 250 zł, zaś za udział bierny (bez referatu) – 120 zł.

Opłatę prosimy wpłacić do dnia 5 lutego 2017 roku na konto: 96 2490 0005 0000 4530 3015 2162  z dopiskiem: KonferencjaHoryzontyReso2016 + imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają poczęstunek i gorące napoje w czasie przerw w obradach, publikację materiałów pokonferencyjnych.

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny