czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "MOPS"

MOPS

5634

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w ponad 55 krajach świata.

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to w 1991 r. w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W dniach od 25 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie patronował pierwszej wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. Inicjatywa przeprowadzenia wydarzenia była oddolna ponieważ zaproponowali i zrealizowali ją w dużej mierze liderzy ds. przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W ramach przeprowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się takie wydarzenia jak konferencja, debaty filmowe, eventy na wrocławskim Rynku oraz umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci na dwóch wrocławskich placach zabaw.

Celem przeprowadzenia kampanii było nie tylko zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy, ale także nawiązanie dialogu pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz zwalczania przemocy domowej i poprawa współpracy pomiędzy tymi organizacjami.

Kampania „Biała wstążka” 2015 była przeprowadzona we Wrocławiu po raz pierwszy. Wydarzenie okazało się sukcesem ponieważ uczestniczyło w nim wiele osób, a zaplanowane działania wzbudzały zainteresowanie społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas eventów, debat i konferencji informowano o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na zachowania przemocowe, wymieniano doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas eventów na wrocławskim Rynku, konferencji oraz debat rozdaliśmy blisko 3000 sztuk białych wstążeczek, blisko 3000 broszur informacyjnych i ulotek.

Poprzez podjęte działania zwiększono świadomość społeczną na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczania jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.

Wrocławska Kampania „Biała wstążka” 2015 potwierdziła, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powinno opierać się na interdyscyplinarnej współpracy służb i organizacji oraz na edukacji społecznej.

Opierając się na wnioskach z ubiegłorocznej Kampanii, celem tegorocznej wrocławskiej „Białej wstążki” jest edukacja społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalsza praca nad doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka „Wyłącz przemoc. Włącz myślenie.” nakłania do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawołuje do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywuje do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, planowane na tegoroczną Kampanię działania skupiają się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa, ale też tego co należy poprawić. Chcemy, by w tej dyskusji uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna. Pamiętajmy – problem przemocy dotyczy nas wszystkich. (Autor tekstu: Izabela Pawłowska, specjalista pracy socjalnej, lider ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7.)

Zachęcamy również do śledzenia informacji o kampanii na stronie Fb.

harmonogram kampanii