środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "Nowy Sącz"

Nowy Sącz

   W dniach 25-27 listopada 2015r w Krynicy Zdroju odbędzie się konferencja pt. “Pomoc Postpenitencjarna w Regionie – Potrzeby, Wyzwania, Szanse”

   Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wspólnie organizują konferencję szkoleniową, poświęconą tematyce pomocy postpenitencjarnej w regionie. Wydarzenie swoim patronatem objęli Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Celem konferencji jest zacieśnienie i usprawnienie współpracy pomiędzy Kuratorską Służbą Sądową, Służbą Więzienną oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi rynku lokalnego. Organizacja i wspólny udział w wydarzeniu ułatwi wypracowanie zbieżnych postulatów, metod pracy oraz spójnej logicznie i systemowo strategii pomocowej, jak również usprawni wzajemny przepływ informacji. Jednym z założeń organizatorów jest również podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na pomoc postpenitencjarną dla byłych więźniów i ich rodzin. Inspiracją do dalszego rozwoju tych form pomocy jest zapotrzebowanie społeczne, oszacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, które funkcjonuje od listopada 2014r.

   Adresatami i zarazem uczestnikami konferencji są min. kuratorzy sądowi, wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej z wszystkich jednostek penitencjarnych małopolski i woj. świętokrzyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Miło nam również poinformować, że serwis Kurator.info jest partnerem konferencji. Zdjęcia i relację z przebiegu konferencji udostępnimy po jej zakończeniu.

Program Konferencji – Konferencja szkoleniowa – Krynica 2015 – program (3)

2282

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom z Nowego Sącza, współprowadzone przez tamtejszych kuratorów sądowych, dynamicznie się rozwija. Właśnie poinformowało o poszerzeniu swojej oferty. We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie od września br. bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Celem Programu  jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby te mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, groszek z marchewką, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Informacje o Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA można znaleźć na stronie: www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/Kuratorzy//informacja%20na%20www.pdf

 

2691

Nasz portal powstał przede wszystkim jako forum dobrych praktyk. Wiemy o tym, że w wielu miejscach w Polsce kuratorska służa sądowa angażuje się w bardzo ważne dla lokalnych społeczności działania, wykraczające poza stricte służbowe obowiązki. Kuratorzy sądowi włączają się m.in. w działalność stowarzyszeń i fundacji świadczących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Z przyjemnością informujemy o jednej z takich inicjatyw.

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne 
i Ich Rodzinom w Nowym Sączu powstało na mocy Porozumienia Trójstronnego, jakie zostało podpisane 3 listopada 2014r. przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Jego powstanie i rozwój był możliwy dzięki dotychczasowej współpracy kuratora zawodowego SR w Nowym Sączu, Krzysztofa Jasińskiego oraz wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej ZK w Nowym Sączu, Marka Zająca. Fundament organizacyjny dla przedsięwzięcia stworzyło natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda, które przyjęło status organu prowadzącego. Wzajemna współpraca ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności readaptacji społecznej skazanych oraz wsparcie ich rodzin, a także rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej w regionie.

Dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, pomoc świadczona przez Centrum jest bezpłatna, a korzystać z niej mogą osoby opuszczające zakłady karne:
– po odbyciu kary w całości,
– po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia,
– objęte systemem dozoru elektronicznego i ich rodziny.

W Centrum Pomocy można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:
– prawnika,
– doradcy zawodowego,
– kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych,
– wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej,
– specjalisty pracy socjalnej,
– psychologa,
a także uzyskać:
– pomoc w poszukiwaniu pracy,
– informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią,
– informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów.
Placówka realizuje także zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnień i świadczy pomoc rzeczową w postaci: bonów żywnościowych, odzieży, biletów komunikacji publicznej.

Oferta pomocowa Centrum wkrótce zostanie poszerzona.

Centrum Pomocy podjęło współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie – Instytutem Pracy Socjalnej, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Nowym Sączu, Centrum Integracji ProDomo w Krakowie, Fundacją Pomost z Zabrza, Urzędami Pracy oraz instytucjami pomocowymi rynku lokalnego.

Centrum mieści się przy ul. Zakościelnej 3 w Nowym Sączu, tel. 18 44 11 994, 18 540 40 40, www.sc.org.pl/projekty/centrum_pomocy, e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl.

ulotka CPP - awersulotka CPP - rewers (1)