czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów"

opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

2252

Celem ustawy jest określenie statusu oraz zakresu działania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, które zastępują funkcjonujące dotychczas rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Obecnie status ośrodków jest określony w art. 84 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) ale w praktyce realizują zadania znacznie wykraczające poza tę ustawę.

Zadaniem opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów zastępujących rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły będą prowadziły mediacje, przeprowadzały wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadziły poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Nadzór nad działalnością zespołów w zakresie przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii oraz wykonywania innych czynności określonych w ustawie będzie sprawował Minister Sprawiedliwości, który nie może jednak wkraczać w sferę, w której specjaliści są niezależni.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie – Kodeks postępowania cywilnego, Karcie Nauczyciela, ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawie o systemie oświaty, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zespoły specjalistów zgodnie z uchwaloną ustawą będą wyłączone z pragmatyki pracowników sądów oraz Karty Nauczyciela.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem art. 27 ust. 4 który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: www.prezydent.pl

Tekst ustawy: ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów