czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku"

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku

W dniu 22 września 2022 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby najstarszego ośrodka kuratorskiego w Polsce – Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku. W uroczystości wzięli udział liczni Goście, w tym Władze Miasta, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Słupsku, Kurator Okręgowy wraz z Zastępczynią, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych Sądu Rejonowego w Słupsku oraz Kierownicy ośrodków kuratorskich działających przy tym sądzie i Wychowawcy słupskiego ośrodka.

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1 września 1971 r. Pierwszym kierownikiem był p. Józef Nierod. Następnie ośrodek kuratorski prowadzili p. Trajana Perlmuter, p. Maria Posełkiewicz, a przez kolejne 33 lata kierownikiem ośrodka była p. Dorota Szpakowska – Kulka. Od 2013 roku prowadzenie ośrodka powierzono obecnemu kierownikowi – p. dr. Pawłowi Kozłowskiemu, który zajmuje się także naukowo tematyką nieletnich, a także był członkiem zespołów eksperckich ds. zmian w prawie nieletnich oraz ds. standardów pracy ośrodków kuratorskich przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Przez pół wieku w ośrodku pracowało kilkudziesięciu wychowawców. Aktualnie zajęcia z nieletnimi prowadzą Panie Maria Dymarkowska, Jagoda Grobelna, Magdalena Kisielewska oraz Panowie Tomasz Piotrkowski i Seweryn Paściak.

Z uwagi na zwiększające się potrzeby na coraz szerszą działalność resocjalizacyjną, readaptacyjną, reintegracyjną, a także licznie realizowanie projekty resocjalizacyjne dotychczasowa siedziba ośrodka, w której placówka funkcjonowała przez ostatnie 21 lat, zaczęła stwarzać pewne ograniczenia. Stąd też podjęto działania w ścisłej współpracy z Władzami Miasta oraz Władzami Sądu Rejonowego, których zwieńczeniem było pozyskanie nowego lokalu. Nowa siedziba (piąta w historii placówki) jest przestronnym ok. 150 metrowym lokalem z pokojami do oddziaływań grupowych oraz klimatycznym pokojem do rozmów indywidualnych, w pełni wyposażoną w sprzęt AGD kuchnią oraz łazienką. W ośrodku znajduje się nowe, przystosowane do potrzeb pracy z nieletnimi umeblowanie, a także sprzęt ułatwiający realizację szerokiego wachlarza zajęć. Lokalizacja w ścisłym centrum miasta z pełnym dostępem do kilkunastu linii autobusowych pozwala na bezproblemowe dotarcie do placówki nieletnich, jak i ich rodziców oraz kuratorów.

Ośrodek Kuratorski nr 1 jest jedyną taką placówką w Słupsku i zajmuje się działalnością resocjalizacyjną młodzieży zamieszkującej w mieście. Zajęciami ośrodka w ciągu każdego roku objętych jest około 30 nieletnich. Działalność ta polega grupowych oraz indywidualnych działaniach resocjalizacyjnych bezpośrednio nakierowanych do podopiecznych, ale także spotkaniach – warsztatach z ich rodzicami. Ważnym aspektem działalności resocjalizacyjnej ośrodka kuratorskiego jest możliwość udziału młodzieży nieprzystosowanej społecznie w grupowych zajęciach resocjalizacyjnych bez konieczności zrywania więzi społecznych, opuszczania swoich środowisk rodzinnych, szkolnych, lokalnych. Zajęcia bowiem odbywają się codziennie w godzinach 15 – 19.

Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną. W imieniu całej kadry Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku wyrażam głębokie wyrazy wdzięczności za wieloletnie zaufanie. W związku z pozyskaniem nowej siedziby, o tak szerokim potencjale, bardzo dziękuję za zaangażowanie wielu osób, a szczególnie Pani Prezydent Miasta Słupska Krystynie Danileckiej – Wojewódzkiej, Pierwszej Zastępczymi Prezydent Miasta Słupska Marcie Makuch, Pani Prezes Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Agnieszce Leszkiewicz, Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku Marcie Drzastwie, Panu Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Słupsku Januszowi Głowackiemu, Panu Kierownikowi Oddziału Gospodarczego SR w Słupsku Dariuszowi Bońkowi, Zastępcy Kierownika Oddziału Gospodarczego SR w Słupsku Michałowi Wołczykowi oraz wszystkim Wychowawcom ośrodka. 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku,

dr Paweł Kozłowski