sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Pedagogium"

Pedagogium

Jeszcze tylko do 5 lutego br. można się zgłaszać na Ogólnopolską Konferencję Naukową Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka, która odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. w siedzibie Pedagogium WSNS w Warszawie. Gorąco polecamy to wydarzenie. Poniżej komunikat organizatorów:

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Naukowo-Badawcza Akademia Pedagogium i Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka.

Termin konferencji: 10 marca 2017 r.

Miejsce konferencji:  siedziba Pedagogium WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

 

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie – przewodnicząca

prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz, UMCS w Lublinie

prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Pedagogium WSNS w Warszawie

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK w Toruniu

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL w Lublinie

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

dr hab. Anna Wojnarska, UMCS w Lublinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca: dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Sekretarze organizacyjni: mgr Violetta Duda, mgr Łukasz Czernicki

Członkowie: mgr Marek Figiela, mgr Bogusława Gaweł, mgr Joanna Szenejko

Proponujemy, aby obrady toczyły się wokół następujących zagadnień:

  1. Edukacja – nauczanie stanowi jedną z kluczowych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Istotnym aspektem zmiany w edukacji jest nastawienie na dialogowe formy współtworzenia przestrzeni uczenia się, nauczania i wychowania, przekazywania i przyswajania wzorów, norm i wartości. W środowisku izolacyjnym edukacja spełnia ważną rolę w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, stwarzając nowe perspektywy, poszerzając horyzonty, podnosząc poziom wykształcenia, a także niwelując skutki izolacji więziennej. W społeczeństwie współczesnym edukacja jest jednym z praw człowieka, kreującym działalność resocjalizacyjną.
  1. Prewencja obejmuje działania mające na celu ograniczenie rozmiarów i dynamiki przestępczości. Metody oddziaływania prewencyjnego mogą być zastosowane wcześnie, kiedy nie utrwaliły się jeszcze kryminogenne style życia i kariery przestępcze. Skoncentrowanie uwagi na zapobieganiu ma na celu wytyczanie celów ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego. Współczesny język teorii resocjalizacyjnej umożliwia alternatywne myślenie przejawiające się powstaniem nowych form prewencji.
  1. Profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Działania profilaktyczne opierają się na wzmacnianiu czynników chroniących, wspieraniu potencjału rozwojowego odbiorców tych działań. Wiedza na temat czynników ryzyka i czynników chroniących stanowi podstawę do opracowania i ewaluacji skutecznych programów i strategii profilaktycznych. Wdrażanie profilaktyki w oparciu o udokumentowane rozwiązania i umocowanie ich w istniejących instytucjach stanowi klucz do zapewnienia skuteczności, jak również pomaga uniknąć efektów niepożądanych.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych zakresem problemowym konferencji, doktorantów, studentów oraz praktyków ─ pracowników instytucji resocjalizacyjnych, penitencjarnych, edukacyjnych, doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

ORGANIZACJA KONFERENCJI: 

Program konferencji obejmuje obrady plenarne z wystąpieniami zaproszonych gości oraz forum dyskusyjne na bazie referatów prezentowanych przez uczestników konferencji. Organizatorzy planują wydanie pozytywnie zrecenzowanych artykułów w formie monografii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 5 lutego 2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:  konferencjaHoryzonty2016@pedagogium.pl

Organizatorzy prześlą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail w karcie zgłoszenia.

 

FORMY PREZENTACJI:

Zapraszamy do prezentacji Państwa analiz teoretycznych, wyników badań oraz efektywnych  rozwiązań, tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji w resocjalizacji, prewencji i profilaktyki, w formie referatów, komunikatów z badań, plakatów naukowych oraz głosu w dyskusji.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna udział czynny (z referatem) wynosi 250 zł, zaś za udział bierny (bez referatu) – 120 zł.

Opłatę prosimy wpłacić do dnia 5 lutego 2017 roku na konto: 96 2490 0005 0000 4530 3015 2162  z dopiskiem: KonferencjaHoryzontyReso2016 + imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają poczęstunek i gorące napoje w czasie przerw w obradach, publikację materiałów pokonferencyjnych.

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny  

 

W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RESOCJALIZACJA, READAPTACJA I REINTEGRACJA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ. MITY I PRAWDY”. Organizatorami konferencji, obok Pedagogium, była również Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

W ramach konferencji spotkali się pracownicy naukowo-dydaktyczni z całej Polski (przedstawiciele ośrodków akademickich z Warszawy, Poznania, Krakowa, Kielc, Lublina, Gdańska, Rzeszowa, Białegostoku, Olsztyna, Wrocławia, Katowic, Torunia, Łodzi, Radomia) oraz praktycy: kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów penitencjarnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, streetworkerzy, pracownicy instytucji edukacyjnych i doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawiciele organizacji III sektora, którzy w komparatystycznej perspektywie nie tylko przedstawili swoje doświadczenia, ale dyskutowali na temat wyzwań i problemów związanych bezpośrednio z ich codzienną pracą.

Program konferencji obejmował obrady plenarne z wystąpieniami samodzielnych pracowników nauki oraz forum dyskusyjne na bazie referatów prezentowanych przez uczestników konferencji. Spotkanie pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przedstawili najnowsze wyniki badań i analiz naukowych, kreowało wyjątkowe warunki dla zapoznania się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną, readaptacyjną i reintegracyjną rzeczywistością dzisiejszej przestrzeni społecznej.

Podczas otwarcia konferencji Jego Magnificencja Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie prof. dr hab. Marek Konopczyński podkreślił, że konferencja ma charakter środowiskowy, a wśród uczestników konferencji są osoby zaangażowane w postęp w przemianę resocjalizacji w Polsce. Przypomniał 60-letnią tradycję pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce i jej dynamiczny rozwój. W swojej wypowiedzi Prof. Konopczyński podkreślił, że trzy R: Resocjalizacja, Readaptacja i Reintegracja to procesy składające się na poprawną adaptację społeczną.

Następnie prof. dr hab. Marek Konopczyński powitał zaproszonych gości i władze uczelni. Wśród zaproszonych gości w swojej wypowiedzi Andrzej Martuszewicz, Prezes Fundacji Probare, wskazał, że Pedagogium to szczególne miejsce i wsparcie dla Kuratorskiej Służby Sądowej. Zaakcentował rolę kuratorów sądowych w procesie readaptacji skazanych i istotę współpracy kuratorów ze środowiskiem naukowym, instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Prezes Fundacji Probare apelował o dalsze wsparcie środowiska naukowego dla poprawnego funkcjonowania systemu probacji w Polsce.

Z kolei głos zabrał prof. dr hab. Wiesław Ambrozik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w imieniu Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Polskiego Komitetu Nauk przy Polskiej Akademii Nauk poinformował o dyskusjach dotyczących przedmiotu działania Zespołu oraz potrzeby kontynuacji działań z poprzedniej kadencji. Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie czasopisma „Resocjalizacja Polska” dla środowiska pedagogów resocjalizacyjnych. W wypowiedzi Pana Profesora zaakcentowana została potrzeba wspierania ze strony Zespołu młodych naukowców. Wskazał, że dotychczasowa wymiana poglądów poprzez seminaria on-linie przyniosła wymierne efekty. Pan Profesor odniósł się również do potrzeby zmian dotyczących studiów na specjalności pedagogika resocjalizacyjna.

Sesję plenarną główną otworzył prof. dr hab. Marek Konopczyński wykładem Dwie pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków. Niezwykle interesująco wprowadził uczestników w tematykę obrad, dokonując próby rozważań wokół pedagogiki przymusu i potępienia versus pedagogiki wspierania, rozwoju i nadziei. Przedstawił funkcjonowanie  dwóch wizji pedagogiki resocjalizacyjnej na przełomie wieków: klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej tzw. korekcyjnej i neoklasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej (pedagogiki kultury). Podkreślił, że każdy przypadek resocjalizacyjny to człowiek, każda nieudana próba pomocy to dramat.

W dwóch sesjach plenarnych swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (O potrzebie uspołecznienia systemu profilaktyki i resocjalizacji), prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dynamizmy samoświadomości, samowychowania, samorefleksyjności i autokreacji w procesie kontroli i zmiany społecznej osób naruszających prawo), prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, dr Andrzej Piotrowski, Uniwersytet Gdański (Zasoby osobiste a kontrola gniewu wśród kadry penitencjarnej), prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu (Analiza transakcyjna – implikacje resocjalizacyjne), dr hab. prof. Pedagogium Beata Maria Nowak, Pedagogium WSNS w Warszawie (Sieciowo-systemowe podejście do resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej skazanych – zarys koncepcji), dr hab. prof. UJ Mariusz Sztuka, Uniwersytet Jagielloński (Resocjalizacja oparta na faktach – założenia programowe i perspektywy rozwoju), dr hab. prof. Pedagogium Irena Mudrecka, Pedagogium WSNS w Warszawie (Samokontrola i samostanowienie w kontekście wychowania resocjalizującego), dr hab. prof. UJ Przemysław Piotrowski, Uniwersytet Jagielloński (Zniekształcenia poznawcze w narracjach więźniów), dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie („Cwaniackie” kreowanie więziennej rzeczywistości – w opozycji do procesu resocjalizacji), dr hab. Anna Wojnarska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poglądy na temat resocjalizacji przestępców seksualnych), dr hab. prof. UMK Małgorzata Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Oddziaływania terapeutyczno-resocjalizacyjne wobec sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci w kontekście teorii wieloczynnikowych), dr hab. prof. UJK Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zasoby osobiste i społeczne byłych więźniów powracających do środowiska lokalnego).

Podczas konferencji obrady toczyły się w sześciu sekcjach tematycznych dotyczących następujących obszarów:

  • Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie;
  • Kuratela sądowa w polskim systemie resocjalizacji;
  • Teoria i praktyka resocjalizacji nieletnich w placówkach;
  • Zasoby i czynniki ryzyka w kontekście skazanych na izolację penitencjarną;
  • Obraz przestępcy w zwierciadle społecznym;
  • Programy z zakresu resocjalizacji, readaptacji  i reintegracji społecznej.

W wypowiedziach zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków wybrzmiała konieczność koncentrowania się na formułach oddziaływań prewencyjnych oraz koncepcjach readaptacji społecznej i resocjalizacji sprawców przestępstw. Panele tematyczne trwały do godzin wieczornych, a szerokie spektrum poruszanych zagadnień powodowały dyskusje i spory, w których opinie przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków znajdą swoją egzemplifikację w monografii pokonferencyjnej.

W Konferencji wzięło udział 160 uczestników, z których 83 przedstawiło swoje wystąpienia. Program konferencji był niezmiernie bogaty – obejmował 72 referaty, w części współautorskie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr hab. Irena Mudrecka, natomiast sekretarzem – mgr Violetta Duda, a członkami – dr hab. Krzysztof Wojcieszek, dr Karina Szafrańska, mgr Marek Figiela, mgr Ewa Małachowska oraz mgr Adrianna Fronczak.

Podsumowując konferencję Profesor Marek Konopczyński zaprosił uczestników do przyszłorocznego spotkania.

Opracowała: mgr Violetta Duda

151966

W dniu 17 grudnia 2015r. w siedzibie Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce integracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne. Do udziału w dyskusji został zaproszony m.in. pan Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji PROBARE, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Poniżej program konferencji.

 

W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy” organizowana przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Kryminologicznej.

Organizatorzy chcą, aby obrady toczyły się wokół następujących kwestii:

1. Zasoby osobiste i społeczne – filary resocjalizacji, readaptacji i reintegracji;
2. Stygmatyzacja i destygmatyzacja w resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej;
3. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne programy resocjalizacyjne, readaptacyjne i reintegracyjne – dobre praktyki.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych zakresem problemowym konferencji oraz praktyków ─ pracowników instytucji resocjalizacyjnych, edukacyjnych, doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Więcej informacji w komunikacie organizatorów dostępnym tutaj.