czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "regulamin urzędowania sądów powszechnych"

regulamin urzędowania sądów powszechnych

3793

W serwisie kurator.info prezentowaliśmy już niektóre zmiany w funkcjonowaniu kuratorskiej służby sądowej, wynikające z nowego Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych.

Poniżej zamieszczamy wybrane przepisy mające wpływ bezpośrednio na czynności podejmowane przez kuratorów rodzinnych.

Za najistotniejsze uznajemy:

§ 256. 1. W postępowaniu wykonawczym czynności związane z jego przebiegiem należą do sędziego lub asesora sądowego, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądu.
2. Jeżeli w związku z przebiegiem postępowania wykonawczego dotyczącego nieletniego lub osoby, co do której orzeczono obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, niezbędna jest zmiana wykonywanego orzeczenia, zawodowy kurator rodzinny, składając wniosek w przedmiocie zmiany, dołącza prowadzoną dokumentację z nadzoru.

§ 257. 1. Na posiedzenie wykonawcze można wezwać w szczególności osoby objęte nadzorem albo poddane opiece, kuratora sprawującego nadzór, rodziców lub opiekuna oraz inne osoby, których obecność sędzia lub asesor sądowy uznał za niezbędną.

2.Wzywanie na posiedzenie sądowe wychowanka umieszczonego w zakładzie poprawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym należy ograniczyć do niezbędnej konieczności.
3. Jeżeli osobiste stawienie się wychowanka zakładu poprawczego lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest konieczne, stosuje się odpowiednio § 246 ust. 3.
4. Jeżeli osoba, wobec której ustanowiono nadzór kuratora, uniemożliwia jego wykonanie, nie stawia się na wezwanie sądu lub kuratora zawodowego, a nie jest dopuszczalne przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję, sąd rozważy potrzebę wszczęcia z urzędu postępowania o zmianę dotychczasowego postanowienia.

§ 259. 1. W razie orzeczenia nadzoru kuratora sądowego, organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy lub osoby godnej zaufania, o osobie sprawującej nadzór zawiadamia się niezwłocznie nieletniego, jego rodziców lub opiekuna.
2. W sprawach, w których wykonywanie władzy rodzicielskiej poddano stałemu nadzorowi kuratora sądowego, lub gdy nadzór kuratora został ustanowiony na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o osobie sprawującej nadzór zawiadamia się uczestników postępowania, wobec których został orzeczony.

Zachęcamy do lektury nowego regulaminu (Regulamin urzędowania sądów powszechnych).

2876

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Z punktu widzenia kuratorskiej służby sądowej przepisem o fundamentalnym znaczeniu jest paragraf 23.

§ 23.
1. W każdym wydziale, opiniodawczym zespole sądowych specjalistów i zespole kuratorskiej służby sądowej tworzy się sekretariat.
2. Sekretariatem wydziału, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i zespołu kuratorskiej służby sądowej kieruje kierownik sekretariatu.

Całe rozporządzenie dostępne tutaj.

Jest to niewątpliwie ważna informacja dla tych wszystkich zespołów kuratorskiej służby sądowej, które nadal borykają się z brakiem obsługi biurowej.

2542

W lipcu 2015r. zaczął obowiązywać nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany, które znalazły się w obecnie obowiązującym akcie prawnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 925), wykluczają możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym. Oznacza to, że sądy tracą możliwość zbadania sytuacji osoby poddanej opiece lub kurateli po wydaniu orzeczenia. Uwagę na te zmiany w prawie zwrócili sędziowie rodzinni, którzy w dniach od 6 do 10 września 2015r. konferowali podczas XVII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. W podjętej podczas obrad uchwale, sędziowie postulowali o pilną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego tak, by znalazło się w nim „kompleksowe uregulowanie postępowania wykonawczego”. Jednak do czasu zmiany przepisów kuratorzy rodzinni powinni spodziewać się zmniejszonego wpływu wywiadów środowiskowych.
Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.
Pełna wersja nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych znajduje się tutaj.