sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "RODO"

RODO

2868

W dniu 26 listopada 2018r. do Sejmu RP wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697 (RODO).

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO m in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.

Art. 61 procedowanego aktu prawnego wprowadza zmiany w obowiązującej obecnie Ustawie o kuratorach sądowych, poprzez dodanie przepisów umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób, których postępowanie dotyczy (art. 9a i art. 9b uoks). Uprawnienia te zostaną nadane zarówno kuratorom zawodowym jaki społecznym (art. 87 ust. 3 uoks)

Zobacz: art. 61 (strony 79-81) projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697

Uzasadnienie zmian przepisów w zakresie uprawnień kuratorów sądowych znajduje się na stronach 130 – 135 omawianego aktu prawnego.

Z lektury uzasadnienia wynika między innymi, że: zagwarantowanie kuratorom sądowym prawa do pozyskiwania danych osobowych dotyczących także innych osób niż te będące uczestnikami postępowania jest niezbędne dla realizowania podstawowych zadań przewidzianych przepisami prawa. Dotyczy to zwłaszcza kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Diagnozując sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletniego kurator sądowy musi mieć zagwarantowaną możliwość odniesienia się do czynników zagrażających dobru dziecka, których źródłem mogą być nie jego rodzice, ale inne osoby pozostające z tym dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Wykazujący skłonności do częstego spożywania alkoholu w znacznych ilościach czy też prezentujący zachowania nacechowane przemocą domownik pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z małoletnim lub nieletnim, niebędący jednak uczestnikiem postępowania, bez wątpienia będzie miał znaczenie dla oceny całokształtu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej tego właśnie małoletniego lub nieletniego. Poza tym, brak zagwarantowania uprawnień kuratorom sądowym do pozyskiwania danych o innych mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przedstawiciele innych służb odmawialiby udzielenia informacji o istotnych zdarzeniach zarejestrowanych w systemach pod adresem zamieszkania małoletniego lub nieletniego, o ile nie dotyczyłyby one go bezpośrednio. Tym samym mogłoby to prowadzić do znacznego zafałszowania obrazu tego środowiska i utrudnić sądowi wydanie orzeczenia, adekwatnego do stanu faktycznego.

Należy podkreślić, że zaproponowana zmiana przepisów została przygotowana przez kuratorów sądowych delegowanych do Wydziału kurateli w DWOiP Ministerstwa Sprawiedliwości przy współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Pełny tekst projektu ustawy dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

2345

W dniu 03.07.2018r. na portalu www.lex.pl ukazał się artykuł pod tytułem: „RODO uderza w kuratorów rodzinnych” odnoszący się do możliwości przetwarzania danych osobowych przez kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach opiekuńczych. W tekście przeczytać możemy między innymi, że nie ma przepisów, które pozwalałby kuratorom sądowym, po wejściu w życie RODO, przetwarzać dane w sprawach opiekuńczych. Sytuacje mają naprawić przepisy wdrażające – nie wiadomo jednak kiedy zostaną przyjęte.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu www.lex.pl.