czwartek, 20 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "sąd rejonowy w wołominie"

sąd rejonowy w wołominie

W dniu 25 czerwca 2018 roku w udostępnionym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego – Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka”, odbył się pierwszy w historii sądu Kongres Szkoleniowy Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Wołominie: Stan obecny, zagrożenia i wyzwania – perspektywy rozwoju w kuratorskiej służbie sądowej, zorganizowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie – Pana Mariusza Matusika.

Głównym celem kongresu było przedstawienie perspektyw rozwoju kurateli oraz uhonorowanie dotychczasowej pracy kuratorów sądowych. Pełnienie funkcji kuratora sądowego, w tym także społecznego ma charakter przede wszystkim wychowawczy, często również opiekuńczy, gdy kurator wspiera np. rodziny osób, wobec których wykonuje czynności zlecone przez Sąd. Często są to osoby ze środowisk, w których występują: przemoc, patologia społeczna, zjawisko wyuczonej bezradności i nieumiejętności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi. Ze względu na specyfikę pracy i środowiska, w których kurator działa, jest on stale narażony na różnego rodzaju trudności i niebezpieczeństwa. Służba kuratora sądowego jest niezrutynizowana, każda sprawa jest inna i niepowtarzalna, wymaga więc dużej elastyczności w działaniu, wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością społeczno-moralną. Pełnienie funkcji kuratora sądowego wymaga odwagi i gotowości do podjęcia ryzyka, narażenia własnego zdrowia, a nawet niekiedy życia.

Otwierając kongres – Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie nawiązał do blisko 100 letniej historii kurateli oraz obchodzonego właśnie w dniu 25 czerwca – Dnia Kuratora Sądowego, przedstawiając krótki rys historyczny. Z uwagi na tak doniosłe święto i zbliżającą się setną rocznicę funkcjonowania kurateli sądowej, Prezes Sądu podziękował wszystkim kuratorom składając wyrazy uznania za dotychczasowy trud i osiągnięcia jak również życzył wielu sukcesów w dalszym pełnieniu misji – kuratora sądowego, podkreślając wagę tej służby w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym:
– przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, który przedstawił zakres prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczących kurateli rodzinnej;
– zwierzchnik kuratorów Pani dr Anna Janus – Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, która wygłosiła referat na temat roli Kuratorskiej Służby Sądowej, w tym kurateli społecznej oraz bezpieczeństwa kuratorów w związku z wykonywaniem powierzonych zadań.

W kongresie uczestniczył i zabrał głos Starosta Powiatu Wołomińskiego – Pan Kazimierz Rakowski, który także wskazał na doniosłą rolę kurateli w wymiarze sprawiedliwości. Obecny był także Komendant Policji Powiatowej w Wołominie – Pan Podinspektor dr Marek Ujazda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Pan nadkomisarz dr Mariusz Pawlak, a także Komendanci lokalnych jednostek Policji powiatu wołomińskiego.

W kongresie uczestniczyli też sędziowie Sądu Rejonowego w Wołominie na czele z Panią Barbarą Dudzińską – Półrolniczak, Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Panią Agnieszką Olszewską, Przewodniczącą II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wołominie, które omówiły w czasie swych prelekcji rolę kuratorów w różnych fazach postępowania sądowego z uwzględnieniem specyfiki pionów orzeczniczych.
Prelekcję wygłosił również Kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie – Pan Sławomir Orych omawiając zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w pracy kuratorów.

Wydarzenie zostało również uświetnione wystąpieniem prof. zw. dr hab. Pana Marka Konopczyńskiego z Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Nauk Pedagogicznych, który wygłosił prelekcję na temat: Etos pracy kuratora sądowego. Prawdy i mity.

Prelegentami kongresu byli również kuratorzy społeczni Sądu Rejonowego w Wołominie Pani Maria Wytrykowska i Pani Elżbieta Płaczek, które przedstawiły zagadnienia dotyczące trudności w wykonywaniu zadań kuratora społecznego dla dorosłych i kuratora rodzinnego, opowiedziały o porażkach i sukcesach w pełnieniu funkcji społecznego kuratora sądowego oraz o spostrzeżeniach na temat nawiązania dobrego kontaktu i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej.

Do udziału w kongresie zaproszeni zostali także Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu wołomińskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wołomińskiego a także reprezentanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kongres był okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych, wskazania dobrych praktyk i rozwiązań w celu efektywniejszego wykonywania obowiązków oraz podkreślenia potencjalnych korzyści dla społeczeństwa lokalnego oraz całego wymiaru sprawiedliwości.

Na zakończenie kongresu Prezes Sądu i Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie wręczyli wszystkim kuratorom pisemne podziękowania za dotychczasową służbę, ze szczególnym wskazaniem na kuratorów społecznych pełniących tę funkcje ponad 15 lat – nagradzając gromkimi brawami Panią Kurator Krystynę Jaromską, która tę społeczną misję pełni od 27 lat.
Kuratorzy zawodowi podziękowali też Prezesowi Sądu Rejonowego w Wołominie Panu Mariuszowi Matusikowi za jego pełną zrozumienia postawę wobec służby kuratorskiej i działania na rzecz poprawy warunków jej wykonywania.

Podkreślenia wymaga, że kongres został zrealizowany dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Wołominie ze szczególnym wskazaniem na Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Agnieszki Żuk i starszego kuratora zawodowego II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Jadwigi Kowalczuk, które koordynowały wszystkie działania związane z organizacją kongresu.