czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "zespół interdyscyplinarny"

zespół interdyscyplinarny

2505

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków zespołów interdyscyplinarnych (ZI). Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Zgodnie z założeniami projektu, szkoleniami objęci zostaną przedstawiciele wszystkich instytucji wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy i zwiększenia skuteczności wspólnie podejmowanych działań.

Szkolenia odbędą się we wszystkich 16 województwach. Większość (70%) szkoleń została zrealizowana w okresie: wrzesień-listopad 2015 r. Na okres luty – marzec 2016 r. przewidziano pozostałe 30% szkoleń. W każdym z miast wojewódzkich odbędzie się około 6-7 trzydniowych szkoleń.

Szkolenia będą łączyły w sobie element wykładowy z zakresu regulacji prawnych, prowadzony przez ekspertów – prawników (4 h) i warsztatowy z zakresu pracy z osobami doświadczającymi przemocy (12 h). Szczególny nacisk położony będzie na zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności współpracy interdyscyplinarnej oraz podejmowania szybkich i właściwych decyzji w przypadkach przemocy w rodzinie. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, przeszkolonych przez Radę Europy.
Nabór uczestników prowadzony będzie w trybie ciągłym. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają członkowie ZI, którzy zgłoszą się na szkolenia w pełnym składzie (jednak nie więcej niż 7 osób)
po jednym przedstawicielu służb:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia,
– organizacji pozarządowych,
– kuratorów sądowych,
– prokuratorów,
– przedstawicieli innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji o szkoleniach dostępne na stronie: http://www.crps.pl/zespoly-interperdyscyplinarne/o-projekcie.html