Zapowiedź zmian w obszarze ochrony osób doznających przemocy w rodzinie

Zapowiedź zmian w obszarze ochrony osób doznających przemocy w rodzinie

2874

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się informacja o stanowisku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia przepisów, które umożliwią odpowiednim organom nakazanie sprawcom przemocy domowej opuszczenie miejsca zamieszkania ofiary. W odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska wskazała, że planowane jest m.in. wprowadzenie mechanizmów prawnych do ustawy o Policji mających na celu szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy przed wszczęciem postępowania karnego, aby osoba doznająca przemocy w rodzinie mogła czuć się bezpiecznie.

W piśmie pada także zapowiedź:

  • uproszczenia procedury „Niebieskiej Karty”,
  • rozszerzenie uprawnień do stosowania procedury dla innych służb np. kuratorów sądowych, żandarmerii wojskowej  czy też przedstawicieli specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • wprowadzenie konieczności stosowania programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących      przemoc w rodzinie jako dodatkowych oddziaływań, obok programów korekcyjno – edukacyjnych jako narzędzi do  pracy ze sprawcami;
  • wprowadzenie nowej formy przemocy w rodzinie tj. przemocy ekonomicznej.

Przewiduje się także zmiany w zakresie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

List RPO dostępny tutaj.

Odpowiedź MRPiPS dostępna tutaj.

Na ten temat ukazał się również artykuł w serwisie gazetaprawna.pl (za PAP).