Integracja przez Inspiracje

Integracja przez Inspiracje

2334

W dniu 01.02.br. uruchomiono internetową platformę edukacyjną projektu „Integracja przez Inspiracje”. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą przedstawiciele publicznych instytucji pracujących na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie:
– pracownicy socjalni,
– asystenci rodziny,
kuratorzy sądowi,
– oraz ich odpowiednicy w krajach partnerów
pracujący z co najmniej 5 rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, na utrzymaniu których jest młodzież w wieku 15 – 25 lat.

Najważniejszym adresatem oddziaływania projektu jest młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, a więc końcowi odbiorcy działań aktywizujących podejmowanych przez grupę docelową. Organizatorzy zakładają, iż każdy z 45 bezpośrednich uczestników działań obejmie wsparciem co najmniej pięciu ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i przedstawicieli młodzieży, która przedwcześnie opuściła system edukacji.

Zrzut ekranu 2016-02-08 o 19.42.10

Celem projektu jest „zwiększenie poziomu integracji społecznej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpowszechnienie stosowania metod edukacji pozaformalnej w publicznych instytucjach pomocowych.” Wszystko o w/w projekcie można znaleźć pod linkiem: http://www.integracjaprzezinspiracje.pl/