Apel do kuratorów zatrudnionych w ośrodkach kuratorskich o udział w badaniach

Apel do kuratorów zatrudnionych w ośrodkach kuratorskich o udział w badaniach

Poniżej zamieszczamy wspólny apel Fundacji PROBARE i Krajowej Rady Kuratorów do kuratorów zaangażowanych w ośrodkach kuratorskich. Gorąco zachęcamy do udziału w przedmiotowym badaniu, które trwa do 31 marca br.

probarekrk logo1.001

Warszawa, 18 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo.

W 2012 roku, przy wsparciu PEDAGOGIUM WSNS oraz Krajowej Rady Kuratorów, odbyła się pierwsza i dotąd jedyna konferencja naukowa dotycząca ośrodków kuratorskich, która zgromadziła wszystkich zainteresowanych tą ideą pracy z nieletnimi, a także była znaczącym sukcesem uzmysławiającym miejsce naszej służby działającej na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że dla społeczeństwa lokalnego, a w konsekwencji również polityków i decydentów w ocenie naszej służby liczą się spektakularne i widoczne działania, które można pokazać. Służba kuratorska prowadzi samodzielnie instytucje o charakterze resocjalizacyjnym, jakimi są ośrodki kuratorskie. Ten środek wychowawczy to naprawdę unikat w skali światowej. Niepokojący jest jednak obserwowany, stały trend w kierunku likwidacji ośrodków kuratorskich w Polsce. Problemy powyższe dostrzegane są zarówno przez Krajową Radę Kuratorów i Fundację na rzecz rozwoju probacji PROBARE oraz środowisko naukowe, pod których patronatem oraz dzięki ich wsparciu mogą być realizowane badania w ośrodkach kuratorskich. Jednak to przede wszystkim od Państwa, Kierowników, Wychowawców zależy, czy uda nam się zebrać dane potrzebne do analiz przydatnych w działaniach zmierzających do rozwoju instytucji ośrodków kuratorskich w Polsce. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet, zaznaczając odpowiednie pole lub wpisując odpowiednią wartość. Pierwsza z nich ma służyć badaniom opisowo-diagnostycznym ośrodków kuratorskich (tzw. badania podłużne), jako kontynuacji naszej aktywności z 2012 r. Prosimy zatem o stuprocentowy zwrot w postaci wypełnienia kwestionariusza elektronicznego przez wszystkie ośrodki kuratorskie przy wykorzystaniu strony internetowej: http://goo.gl/forms/wHDg73fUhs . 

Druga ankieta związana jest z badaniami w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki. Celem badań jest diagnoza potencjału wychowanków w zakresie komponentów odpornościowych (poczucie własnej skuteczności, prężność psychiczna, poczucie koherencji, style radzenia sobie ze stresem). Prosimy o wypełnienie kwestionariusza elektronicznego w liczbie co najmniej 5 sztuk przez każdy z ośrodków kuratorskich (tj. dotyczyłoby to co najmniej 5 uczestników/wychowanków) przy wykorzystaniu strony internetowej:  http://goo.gl/forms/YF6t6Jvgmx . Hasła do ankiet elektronicznych zostaną przekazane przez Państwa Kuratorów Okręgowych i Delegatów do KRK, aby uniknąć zafałszowania danych i nie narażać się na działania osób trzecich. Wobec tego naszym zamiarem jest rewitalizacja, czy też reaktywacja ośrodków kuratorskich, jako jednego z najskuteczniejszych środków wychowawczych, który może być wykonywany wobec nieletnich. Chcemy także przypomnieć, że przed 2001 rokiem w Polsce było niemal 300 ośrodków kuratorskich, a obecnie jest niecałe 100. Naszą ideą jest, aby ośrodek kuratorski został utworzony przy każdym sądzie rejonowym. Nie możemy jednak rozpocząć aktywnych działań i rozmów z władzami resortu bez diagnozy i badań, które przyniosą nam argumenty do dyskusji i dane, dlatego prosimy o rzetelne wypełnienie kwestionariuszy. Zachęcamy, aby przekazane informacje były możliwie szczegółowe. Jednocześnie zapewniamy, że ww. dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych i nie będą udostępniane, bez Państwa zgody, osobom trzecim. Dziękujemy pięknie za zrozumienie okazane dla tej idei oraz Państwa zaangażowanie w przedsięwzięcie jakże ważne dla Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

dr Łukasz Kwadrans
delegat do KRK, członek Fundacji „Probare”

Z upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów
Zastępca Przewodniczącego
Krajowej Rady Kuratorów
Grzegorz Kozera