Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na interpelację poselską dotyczącą zakresu projektowanych zmian w ustawie...

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na interpelację poselską dotyczącą zakresu projektowanych zmian w ustawie o kuratorach sądowych

W dniu 5 marca na stronie internetowej Sejmu RP ukazała się odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci Łukasza Piebiaka na interpelację poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Pani poseł w dniu 12 lutego zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z następującej treści pismem (interpelacja nr: 29538):

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z informacjami o przygotowywanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz licznymi zapytaniami, które otrzymuję od tej grupy zawodowej zaniepokojonej swym przyszłym statusem, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące kierunku planowanych zmian.

Jednocześnie bardzo proszę o szczegółowe odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy i kiedy przewidziane są konsultacje z grupą zawodowych kuratorów sądowych w sprawie projektowanej nowelizacji ww. ustawy?
  2. Czy planowane są zmiany art. 19 i 20 obowiązującej ustawy dotyczące gratyfikacji jubileuszowych oraz odpraw rentowych i emerytalnych? W jakim kierunku zmiany są planowane?
  3. Czy Pan Minister przewiduje zmiany ustrojowe dotyczące grupy zawodowych kuratorów sądowych polegające na zmianie ich statusu na „organ wykonawczy sądu”?
  4. Czy planowane są zmiany przepisów dotyczących samorządu kuratorskiego i w jakim kierunku zmiany te miałyby iść?

W odpowiedzi, która dostępna jest w całości tutaj, możemy przeczytać m.in., że projekt ustawy nie został jeszcze wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów a konsultacje publiczne ustawy ruszą po tym etapie. Ponadto ministerstwo nie pracowało dotąd nad modyfikacją zasad przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Z odpowiedzi ministerstwa dowiadujemy się także, że dostrzega się potrzebę rozważenia możliwości zmiany uprawnień kuratorów zawodowych dla dorosłych w obszarze wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Pomimo dostrzegania potrzeby rozważenia możliwości wprowadzenia na gruncie kodeksu postępowania cywilnego przepisów wykonawczych dla wykonalnych orzeczeń o ograniczeniu wykonywania, zawieszeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ustaleniu, ograniczeniu albo zakazaniu kontaktów z dzieckiem, o ustanowieniu opieki lub kurateli, nie planuje się nadania zawodowym kuratorom rodzinnym statusu organu postępowania wykonawczego.