sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "ustawa o kuratorach sądowych"

ustawa o kuratorach sądowych

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się właśnie książka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz autorstwa dra Krzysztofa Stasiaka. Publikacja przedstawia stan prawny na 28 stycznia 2021 r.

Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych. Omawiając poszczególne artykuły ustawy, niejednokrotnie – dla właściwego ich zrozumienia – autor przedstawił kontekst historyczny, w którym powstały. W komentarzu starano się także wskazać problemy związane ze stosowaniem niektórych norm prawnych oraz w wielu przypadkach zaproponowano rozwiązania dostrzeżonych trudności.

W książce uwzględniono dwie istotne nowelizacje dotyczące:
• poszerzenia kręgu osób uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy kuratora zawodowego w postępowaniu dyscyplinarnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1689),
• konieczności dostosowania ustawy o kuratorach sądowych do RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Ponadto przywołano najnowsze piśmiennictwo odnoszące się do poruszanej problematyki, a także przytoczono orzeczenia sądów dotyczące kuratorów sądowych i kurateli sądowej. Dodatkowo w publikacji zamieszczono Regulamin Krajowej Rady Kuratorów, Regulamin Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, które nie są powszechnie dostępne.

Krzysztof Stasiak jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Gdańsku, ekspertem Krajowej Rady Kuratorów, prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, dotyczących między innymi prawa karnego wykonawczego i kurateli sądowej.

Książka jest dostępna m.in. pod adresem: https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-kuratorach-sadowych-komentarz,146297.html?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqreBggLR95xL8N_9IgOaK6BNL6KAUCRrOT781m3Wi7lPPXllXn1uwAAaArvVEALw_wcB

W dniu 5 marca na stronie internetowej Sejmu RP ukazała się odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci Łukasza Piebiaka na interpelację poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Pani poseł w dniu 12 lutego zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z następującej treści pismem (interpelacja nr: 29538):

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z informacjami o przygotowywanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz licznymi zapytaniami, które otrzymuję od tej grupy zawodowej zaniepokojonej swym przyszłym statusem, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące kierunku planowanych zmian.

Jednocześnie bardzo proszę o szczegółowe odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy i kiedy przewidziane są konsultacje z grupą zawodowych kuratorów sądowych w sprawie projektowanej nowelizacji ww. ustawy?
  2. Czy planowane są zmiany art. 19 i 20 obowiązującej ustawy dotyczące gratyfikacji jubileuszowych oraz odpraw rentowych i emerytalnych? W jakim kierunku zmiany są planowane?
  3. Czy Pan Minister przewiduje zmiany ustrojowe dotyczące grupy zawodowych kuratorów sądowych polegające na zmianie ich statusu na „organ wykonawczy sądu”?
  4. Czy planowane są zmiany przepisów dotyczących samorządu kuratorskiego i w jakim kierunku zmiany te miałyby iść?

W odpowiedzi, która dostępna jest w całości tutaj, możemy przeczytać m.in., że projekt ustawy nie został jeszcze wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów a konsultacje publiczne ustawy ruszą po tym etapie. Ponadto ministerstwo nie pracowało dotąd nad modyfikacją zasad przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Z odpowiedzi ministerstwa dowiadujemy się także, że dostrzega się potrzebę rozważenia możliwości zmiany uprawnień kuratorów zawodowych dla dorosłych w obszarze wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Pomimo dostrzegania potrzeby rozważenia możliwości wprowadzenia na gruncie kodeksu postępowania cywilnego przepisów wykonawczych dla wykonalnych orzeczeń o ograniczeniu wykonywania, zawieszeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ustaleniu, ograniczeniu albo zakazaniu kontaktów z dzieckiem, o ustanowieniu opieki lub kurateli, nie planuje się nadania zawodowym kuratorom rodzinnym statusu organu postępowania wykonawczego.


2416
W dniu 28 II 2017r. godz.: 9.00 Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.

Jest to już trzeci termin na rozpoznanie wniosku Prezydenta RP. 25 X 2016r. w związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. Tego dnia rozprawa również nie odbyła się z powodu niedyspozycji zdrowotnej sędzi sprawozdawcy.

 

 

25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.W związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. godz. 13:00.

Przewodniczącym składu orzekającego jest wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą jest sędzia TK Julia Przyłębska.

W rocznicę uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych Krajowa Rada Kuratorów dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie i legislację ustawy o kuratorach sądowych, a także działania dzięki którym przetrwała 15 lat umożliwiając funkcjonowanie w codzienności Kuratorskiej Służbie Sądowej w Polsce. Z okazji rocznicy uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych pragniemy przede wszystkim serdecznie podziękować Państwu za profesjonalne wykonywanie obowiązków, często w trudnych warunkach, a wielokrotnie także kosztem czasu wolnego. Jednocześnie chcielibyśmy życzyć satysfakcji z wykonywanej pracy, szczególnie poprzez szacunek i uznanie ze strony przełożonych, a także osób poddanych Waszym oddziaływaniom. Życzymy Państwu wszelakiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niezmiennie prosimy o dalsze niezawodne zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów trapiących dzisiejszą kuratelę sądową w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Pismo okolicznościowe Przewodniczącego KRK.

Proces legislacyjny ustawy o kuratorach sądowych. 

Głosowanie nad ustawą o kuratorach sądowych

3021

Dziś mija 15 lat od uchwalenia przez Sejm  Rzeczpospolitej Polskiej pierwszej w historii ustawy o kuratorach sądowych.

Tadeusz Jedynak i Andrzej Martuszewicz tak pisali o jej powstaniu[1]:

Ustawa o kuratorach sądowych stała się ukoronowaniem dążeń i zabiegów pokolenia kuratorów, które przez kilkanaście lat starało się o nadanie kuratorom takiej organizacji, która zapewniłaby efektywne działanie preferowała potwierdzone praktycznie i naukowo procedury postępowania z podopiecznymi i mogła stanowić rzetelne wsparcie dla podopiecznych, sądu i łady społecznego oraz która byłaby wreszcie godziwie wynagradzana za swoje działania. […]

Ustawa o kuratorach sądowych jest efektem aktywności środowiska kuratorskiego i jego liderów, którzy przez lata uczestniczyli w różnych gremiach i inicjatywach sukcesywnie tworzących zręby organizacyjne, metodyczne i legislacyjne tej służby. Niezliczone inicjatywy liderów środowiska kuratorskiego: A. Martuszewicza i A. Korpanty […] oraz A. Bałazy, T. Boruckiej, M. Dąbskiej,  A. Dubińskiego, M. Kokorzeckiej-Piber, a także setek anonimowych kuratorów w całej Polsce, włączających się w działalność na rzecz środowiska lokalnego, sprawiły, że aspiracje kuratorów sądowych zyskały uznanie i poparcie środowisk naukowych […] i politycznych, bez względu na ich partyjną przynależność. […] Przedstawiony styl działania kuratorów, cierpliwego przekonywania do swoich racji doprowadził do ostatecznego sukcesu, z którego owoców korzysta całe środowisko.

[1] Fragment rozdziału Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (2014) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa, LexisNexis,

2145

Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP. Pisaliśmy o tym w sierpniu 2015 r. (tutaj). Na stronie Trybunału właśnie ukazało się stanowisko Prokuratora Generalnego, który ocenił, iż przedmiotowa ustawa:
– jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
– jest zgodna z art. 121 ust. 3 Konstytucji RP .

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

2134

27 sierpnia 2015 roku Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

W uzasadnieniu wniosku prezydent wskazał, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy, wzbudziła poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Mając na uwadze tak doniosłe wartości jak zaufanie obywatela do państwa oraz stanowionego przez nie prawa, a także obowiązek współdziałania Sejmu i Senatu w realizacji funkcji ustawodawczej, niezbędne jest, by prawo było uchwalane w procedurze nie pozostawiającej żadnych wątpliwości” – napisał we wniosku prezydent.

źródło: www.prezydent.pl

O tej sprawie można też przeczytać w artykule Patryka Słowika pt. „Posłowie przegłosowali ustawę przez pomyłkę. Prezydent kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego” zamieszczonym w dniu 01.09.2015r. w serwisie gazetaprawna.pl

2471

Jak informuje serwis gazetaprawna.pl posłowie w trakcie procedowania nad poprawkami senackimi do ustawy zmieniającej ustawę o kuratorach sądowych popełnili rażący błąd legislacyjny. Konstytucjonaliści twierdzą, że sytuacja jest absurdalna i bez precedensu. Posłowie powinni głosować za odrzuceniem poprawek senackich, podczas gdy w rzeczywistości Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska spytała posłów, kto jest za przyjęciem poprawek do ustawy o kuratorach sądowych. Z kontekstu i komentarzy posłów wynika jednoznacznie, że intencją głosujących było odrzucenie poprawek Senatu RP. Eksperci nie są zgodni co do dalszych losów ustawy, która została skierowana do podpisu Prezydenta RP.

 

Więcej o przedmiotowej sytuacji można przeczytać w serwisie gazetaprawna.pl w artykule Patryka Słowika Sejm przez pomyłkę przegłosował złą ustawę. Konstytucjonaliści są w szoku.

O sprawie pisze też serwis gazeta.pl