Spotkanie Przewodniczącego KRK z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem

Spotkanie Przewodniczącego KRK z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem

Jak poinformował Przewodniczący Prezydium KRK w dniu 18 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. W spotkaniu wziął także udział Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Artur Strumnik. Krajowa Rada Kuratorów była podczas tego spotkania reprezentowana przez Przewodniczącego Grzegorza Kozerę i Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu kaliskiego Jolantę Łagodzińską.

Minister Michał Wójcik poinformował, że w zakresie rozwiązań dotyczących zasad wynagradzania pracowników wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku jest on związany porozumieniem, które zostało zawarte 18 grudnia 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a związkami zawodowymi. Przyjęte tam rozwiązania w sposób nie budzący wątpliwości wskazują, że podwyżka zostanie zrealizowana kwotowo – po około 200 złotych na etat, a warunki określone porozumieniem obejmują również grupę kuratorów sądowych z uwzględnieniem odrębnego sposobu kształtowania ich wynagrodzeń. Stwierdził również, iż kuratorzy sądowi są w pełni beneficjentami tego porozumienia w zakresie środków rozdzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na nagrody dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (w kolejnych transzach w listopadzie i grudniu 2018 roku).

Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów wskazali, iż rozwiązania te nie są satysfakcjonujące dla grupy zawodowej, która na spotkaniu tym nie była reprezentowana przez uprawniony organ, i wzbudzają niezadowolenie wśród zawodowych kuratorów sądowych. Tym bardziej, że po raz kolejny faktyczna kwota wzrostu wynagrodzeń w tej grupie zawodowej jest niższa od wstępnie zakładanej. Podkreślili również potrzebę uwzględnienia zarówno specyfiki pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych (praca terenowa, o charakterze merytorycznym, z gronem osób porównywalnym do tych, z którymi pracują służba więzienna i policja, której koszty wykonywania kuratorzy pokrywają z uzyskiwanego wynagrodzenia). Przypomnieli również, że wskazali na możliwość takiego przesunięcia środków zabezpieczonych na potrzeby funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, które pozwoliłoby zaspokoić potrzeby awansowe bez uszczerbku dla wysokości kwot zabezpieczonych na podwyżkę wynagrodzenia tej grupy zawodowej.

Pełny komunikat ze spotkania z wiceministrem sprawiedliwości dostępny jest TUTAJ.