Zwiększona i natychmiastowa ochrona dla osoby doznającej przemocy domowej.

Zwiększona i natychmiastowa ochrona dla osoby doznającej przemocy domowej.

3181

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27. czerwca br. ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji zakłada wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego kilka kluczowych rozwiązań, których celem jest szybkie, niemal natychmiastowe izolowanie osoby dotkniętej przemocą domową od osoby stosującej tę przemoc. Dotyczy to sytuacji szczególnych, albowiem takich, w których zagrożone jest życie lub zdrowie domowników. 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w sumie w pięciu aktach o randze ustawy. Są to Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ale wydaje się, że to co robi tutaj różnice jeśli chodzi o ochronę prawną osoby doznającej przemocy. to zmiany proponowane w ustawie o Policji. W myśl projektowanego art. 15aa, Policja dostanie zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podejmujący interwencję związaną z przemocą domową oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli zaistnieje takie niebezpieczeństwo, policjant będzie miał prawo wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc lub zakaz zbliżania się do tegoż mieszkania. Projekt zakłada natychmiastową wykonalność nakazu lub zakazu oraz możliwość ich łącznego stosowania. Co też istotne taki nakaz lub zakaz policjant będzie mógł wydać w wyniku zgłoszenia m.in. przez kuratora sądowego, a czynności w tym zakresie będzie podejmował niezwłocznie po uzyskaniu takiego zgłoszenia. Nakaz lub zakaz będzie tracił moc – co do zasady – po upływie dwóch tygodni od dnia jego wydania, chyba że zostanie przedłużony przez sąd.

Projekt zakłada również, iż w przypadku złożenia wniosku do sądu przez osobę pokrzywdzoną o opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, sąd orzeka w tymże przedmiocie w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia takiego wniosku. Nadto na czas postępowania osoba pokrzywdzona będzie miała prawo żądać zabezpieczenia, polegającego na orzeczeniu nakazu lub zakazu lub wydłużeniu ich obowiązywania w sytuacji, gdy zostały one zastosowane przez Policję. O takim zabezpieczeniu sąd będzie orzekał w ciągu 48 godzin od dnia wniesienia wniosku w tymże przedmiocie. Osoby domagające się zastosowania takich środków będą zwolnione z kosztów sądowych. W sytuacji niestosowania się do nakazu i zakazu osoba taka będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Z projektem, jak i jego uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.