Ważna korekta uzupełniająca katalog przyczyn umożliwiających zakreślenie spraw w wykazie „Kkow”

Ważna korekta uzupełniająca katalog przyczyn umożliwiających zakreślenie spraw w wykazie „Kkow”

3 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Kuratorów sądowych dotyczy bezpośrednio poprawka wprowadzona przez § 1 pkt 29 przedmiotowego aktu prawnego:

w § 523 w ust. 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) upływu czasu, na jaki kara została orzeczona liczonego od dnia rozpoczęcia jej odbywania określonego w art. 57a k.k.w.”;

Zarządzenie weszło w życie z dniem 4 stycznia 2020 r. Dokument można pobrać poniżej.