Wdrożenie dialogu motywującego jako narzędzia pracy kuratora sądowego do codziennej praktyki zawodowej to cel stategiczny projektu szkoleniowego, który wystartował 7 stycznia w okręgu wrocławskim. Jest to kontynuacja działań szkoleniowych rozpoczętych w 2019 r.

Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy, która służy wzmacnianiu motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została zakwalifikowana do tak zwanych Evidence Based Practices (praktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności). Znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach pracy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej. Dialog Motywujący to sposób rozmowy/kontaktu z drugim człowiekiem opracowany przez psychoterapeutów na podstawie wieloletnich doświadczeń. Rozmowa w duchu Dialogu Motywującego polega na tym, aby w jej trakcie wydobyć wewnętrzną motywację rozmówcy i właśnie na niej zbudować jego pracę nad sobą oraz chęć do wprowadzenia zmiany.

Skuteczność Dialogu Motywującego potwierdzona jest coraz liczniejszymi badaniami naukowymi. Na zachodzie Europy i w USA szkolenia z dialogu motywującego są już często obligatoryjnym elementem nauki dla personelu szeroko rozumianych zawodów pomocowych.

Szczegółowymi celami projektu szkoleniowo-wdrożeniowego są:
– Zwiększenie efektywności działań naprawczych/wychowawczych podejmowanych przez kuratorów sądowych wobec podopiecznych;
– Budowanie umiejętności skutecznego towarzyszenia podopiecznym w zmianie nawyków, przyzwyczajeń, stylu i sposobu życia;
– Zmiana postrzegania roli i osoby kuratora sądowego przez podopiecznych;
– Redefinicja koncepcji współpracy na linii kurator – podopieczny zarówno przez kuratorów sądowych jak i ich podopiecznych;
– Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kuratorów sądowych;
– Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych kuratorów sądowych poprzez budowanie praktycznych umiejętności biegłego posługiwania się narzędziami dialogu motywującego.

Projekt obejmuje 240 godzin szkoleniowych. Uczestniczy w nim 42 kuratorów zawodowych, co stanowi blisko 25 procent kadry okręgu wrocławskiego. W pierwszych sześciu miesiącach uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W trakcie 8-godzinnych comiesięcznych zajęć zdobędą podstawy teoretyczne, nauczą się narzędzi stosowanych w dialogu motywującym, poznają przebieg procesu, reagowania na język podtrzymania i zmiany, zasady pracy w duchu Dialogu Motywującego z osobami stosującymi i doświadczającymi przemocy. Ponadto nauczą się, jak używać dialogu motywującego wobec osób uzależnionych oraz jak pracować z bliskimi osób uzależnionych, jak wykorzystywać DM w terapii współuzależnienia, par, rodzin. Kuratorzy dowiedzą się też jak kierunkować i planować pracę z podopiecznym, jak wywoływać i wzmacniać zobowiązania podopiecznych oraz jak wspierać wprowadzanie oraz podtrzymanie zmiany. Zajęcia będą miały w większości charater warsztatowy. Po wakacjach uczestnicy projektu szkoleniowo-wdrożeniowego podzielą się na cztery dziesięciosobowe grupy, które będą uczestniczyć w sesjach superwizyjnych. Projekt zakończy się w grudniu 2020 roku podsumowaniem wiedzy i umiejętności uczestników oraz ewaluacją. Zdobyte w czasie projektu doświadczenia powinny w znacznym stopniu pozwolić zweryfikować przydatność metody dialogu motywującego w pracy kuratorów sądowych w polskich uwarunkowaniach prawnych.

Za opracowanie merytoryczne szkolenia odpowiada Polski Instytut Dialogu Motywującego. Patronat merytoryczny sprawuje dr David Prescott. Głównym szkoleniowcem jest Dominik Meinhart – Burzyński. Pomysładowcami i koordynatorami są Monika Kłonica i Grzegorz Miśta – zastępcy kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Finansowanie projektu zapewnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Organizatorem szkolenia jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.