Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – zmiany legislacyjne

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – zmiany legislacyjne

3244

Trwa aktualnie 8. posiedzenie Sejmu IX kadencji, podczas którego procedowany jest m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).

Projekt ten oprócz propozycji wprowadzenia szeregu bardzo istotnych i ważnych uregulowań, mających na celu umożliwienie szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczo-społecznym w obecnej szczególnej sytuacji, wprowadza również nowe, nieznane dotąd rozwiązania, chociażby dotyczące postępowań przed sądami, czy zmian w ustawie Kodeks karny wykonawczy, istotnie rozszerzających dotychczasowe zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).

I właśnie przy okazji zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, proponuje się podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności, warunkującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, do 18 miesięcy (druk 299 plik pdf, strona 121 oraz strona 91 uzasadnienia projektu, a także druk 299-A plik pdf i tam strona 15 uzasadnienia).

Choć głównym celem projektowanej w obecnych warunkach nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, rozszerzającej stosowanie Dozoru Elektronicznego ma być redukcja zagrożenia epidemiologicznego w polskich jednostkach penitencjarnych, to innym jej celem jest także racjonalna regulacja populacji więziennej oraz stworzenie lepszych warunków do prowadzenia kontrolowanego procesu resocjalizacji, readaptacji społecznej i zawodowej. Dlatego też projektodawcy postulują wprowadzenie na stałe tych rozwiązań do porządku prawnego, co ma zapewnić w przyszłości możliwość objęcia tym systemem o ponad 40 % większej populacji skazanych, niż dotychczas.

Wg danych statystycznych, dotyczących populacji skazanych, które pochodzą z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności prowadzonej przez Biuro Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w zakładach karnych i aresztach śledczych karę pozbawienia wolności do jednego roku i 6 miesięcy aktualnie odbywa około 12 tys. skazanych, którzy po wejście w życie wzmiankowanej nowelizacji dodatkowo uzyskaliby prawo do odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Projektowana nowelizacja w innym miejscu postuluje również wprowadzenie możliwości, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, udzielenia przez sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, skazanemu na niską karę, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (druk 299 plik pdf , art. 1 pkt 13 projektu – strona 16 oraz druk 299-A plik pdf, strona 6).

Druk nr 299 – tutaj

Druk nr 299-A – tutaj