Komunikat Prezydium KRK ze spotkania z Sekretarzem Stanu w MS z dnia...

Komunikat Prezydium KRK ze spotkania z Sekretarzem Stanu w MS z dnia 4 czerwca 2020 roku

4 czerwca 2020 roku, odbyło się spotkanie kuratorów sądowych z Panem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem, zorganizowane z inicjatywy Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium” we współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Z ramienia Krajowej Rady Kuratorów kuratorzy sądowi reprezentowani byli przez Przewodniczącego Grzegorza Kozerę i Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu katowickiego, (zarazem Wiceprzewodniczącego ŚSKS „Auxilium”). Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium” reprezentowali Przewodnicząca Aneta Marczak-Cywińska i Wiceprzewodniczący Rafał Chmiel.

Tematem spotkania był planowany w bieżącym roku wzrost wynagrodzeń kuratorów sądowych. Kuratorzy uczestniczący w spotkaniu przekazali Panu Ministrowi podziękowania w związku z wpisaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na rok bieżący. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zapytał także o kwestie związane z praktycznym aspektem tej decyzji i jej wykonaniem.

Pan Minister wyjaśnił, że kluczowe dla podjęcia takiej decyzji przez Radę Ministrów było stanowisko Ministerstwa Finansów. Zapewnił również, że kwestia przeprowadzenia tegorocznych podwyżek w grupie zawodowych kuratorów sądowych, także w zakresie ich wykonania poprzez wzrost mnożnika kwoty bazowej, nie jest zagrożona, a zakładany termin ich przeprowadzenia w III kwartale bieżącego roku, ze skutkami finansowymi od 1 stycznia 2020 roku, jest terminem realnym.

W odniesieniu do konkretnych terminów związanych z przebiegiem procesu legislacyjnego, Pan Minister Michał Wójcik wskazał, że osobą kompetentną w odniesieniu do udzielenia informacji w tym zakresie jest Pan Artur Strumnik- Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W rozmowie telefonicznej z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów, Dyrektor Departamentu i Efektywności Finansowej zadeklarował, że będzie mógł takie informacje przekazać w przyszłym tygodniu, po uzyskaniu niezbędnych informacji także od właściwych komórek odpowiadających za legislacyjne i prawne aspekty tego zagadnienia.

Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów przekazali również informacje na temat przeprowadzonej akcji „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia” i poinformowali, że przy udziale Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, w dniu spotkania, została sfinalizowana umowa darowizny na rzecz Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (organu samorządowego), która pozyskane w ten sposób środki będzie mogła przeznaczyć na zakup około 2 500 fartuchów ochronnych dla pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej, medycyny szkolnej i środowiskowo- rodzinnej. Działaniem tym kuratorzy sądowi włączyli się w prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcję „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Reprezentujący Prezydium Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, zapytał przy tej okazji o możliwość zaopatrzenia zespołów kuratorskich w maseczki szyte przez więźniów w zakładach karnych. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał, że istnieje taka możliwość, przy czym wnioski takie powinny być kierowane do konkretnych jednostek penitencjarnych, od których Ministerstwo Sprawiedliwości odkupuje maseczki, przekazując je następie do wnioskującego podmiotu. Jednocześnie Pan Minister zapewnił, że dyrektorzy sądów zostali zapewnieni przez Ministerstwo Sprawiedliwości w środki, które powinny być wystarczające dla zaspokojenia potrzeb poszczególnych jednostek w środki ochrony osobistej, także w odniesieniu do zespołów kuratorskich, i nie powinny na tym polu występować problemy.

Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze, sprzyjającej dialogowi i dalszej współpracy.

Grzegorz Kozera, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Komunikat w wersji pdf dostępny jest tutaj.