Przestrzenie temporalne w pedagogice – konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne

Przestrzenie temporalne w pedagogice – konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne

1379

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna monografia, która może zainteresować kuratorów sądowych, zarówno tych o specjalizacji rodzinnej, jak i karnej.

Monografia pod redakcją Danuty Apanel, Pawła Kozłowskiego (m.in. kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku, kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku oraz członek Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych) i Ewy Murawskiej, pt. Przestrzenie temporalne w pedagogice – konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne, traktuje m. in. o takich tematach jak:

– Obraz rodziny zabójców w ich wspomnieniach z dzieciństwa jako potencjał do zmiany resocjalizacyjnej – komunikat z badań
– Praktyczne aspekty nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności w odniesieniu do koncepcji ustawicznego kształcenia zawodowego 
– Młodzieżowe ośrodki wychowawcze a koncepcja resocjalizacji pozytywnej 
– Socjodemograficzne predyktory triady: wartości – cele – plany nieletnich
– Wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego w sprawach nieletnich o demoralizację i czyny karalne – propozycja narzędzia 
– Więzi między rodzicami a dzieckiem w percepcji osób uzależnionych od narkotyków.

Więcej szczegółów na stronie internetowej wydawcy – Oficyny Wydawniczej Impuls.