sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "frontis"

frontis

Z początkiem 2022 roku Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu otworzyło Centrum Sztuki Osadzonych. Partnerami projektu są również Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

W pierwszym naborze do projektu zgłosiło się aż siedemdziesiąt osadzonych kobiet i mężczyzn. Rozpoczęły się już spotkania i warsztaty. Organizatorzy wspólnie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności tworzą teatr, chór, muzykę i literaturę.

Osadzeni tworzą w ramach projektu nie tylko sztukę, lecz także samo Centrum – współdecydują bowiem o jego kształcie. Zwieńczeniem projektu będzie Festiwal Sztuki Osadzonych, który odbędzie się jesienią 2023 roku. W jego ramach którego pokazane zostaną efekty wspólnej pracy.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Interesującym rozwiązaniem jest powołanie w nim Rady Doradczej, czyli ciała złożonego z szóstki osadzonych reprezentujących różne linie programowe, dwóch przedstawicielek Stowarzyszenia Kobietostan, dwójki wychowawców Zakładu Karnego, zewnętrznej ewaluatorki oraz przedstawicielki społeczności kuratorskiej ze Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, oferującej zewnętrzną opinię i radę.

W ramach projektu odbędzie się również kurs dla kadr skierowany do wychowawców penitencjarnych oraz kuratorów sądowych stanowiący wstęp do pedagogiki teatru nastawionego na budowanie zespołowości, współdziałania i współtworzenia. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z technikami i narzędziami, które posłużyć im mogą zarówno w inicjowaniu samej pracy teatralnej, jak i prowadzeniu innych procesów grupowych. Warsztaty mają na celu propagowanie metody teatru społecznego – dynamicznie rozwijającej się w Polsce i na świecie gałęzi (re)socjalizacji przez sztukę, skierowanej na rozwój empatii, nabywanie nowych kompetencji społecznych, przeciwdziałanie agresji, motywowanie.

W imieniu organizatorów projektu serdecznie zapraszamy do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na konferencję prasową w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 – na żywo i online. Będzie to szansa na spotkanie z inicjatorkami projektu ze Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan i przedstawicielami Zakładu Karnego w Krzywańcu. Uczestnicy spotkania usłyszą o historii współpracy, bieżących działaniach i planach na przyszłość. Docelowo siedzibą Centrum Sztuki Osadzonych stanie się położony na terenie jednostki penitencjarnej budynek (dawny obiekt wojskowy z salą widowiskową), w którym obecnie trwają prace remontowe. Organizatorzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej.

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu zdalnie zapraszamy 7 kwietnia o 11:00 na profil 
YouTube Kolektywu Kobietostan lub na Facebooka.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein  i Norwegię w ramach Funduszy EOG 
Organizator projektu: Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan.
Partnerzy projektu: Zakład Karny w Krzywańcu, Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis, Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

Natomiast już we wtorek 12 kwietnia br. Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan zaprasza na warsztat „Teatr Wykluczonych” skierowany do wychowawców, kuratorów i pracowników socjalnych. Odbędzie się on w godz. 17.00 – 20.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu. Maksymalna liczba uczestników: 12. Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Rezerwacja miejsc i więcej informacji: Martyna Dębowska, kontakt@kobietostan.pl

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Teatr – przestrzeń spotkania, dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

2322

W dniu 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie połączone z podsumowaniem drugiego roku działalności Porozumienia. Zebrani Sygnatariusze przewodnictwo w Porozumieniu przekazali Naczelnej Radzie Adwokackiej.   Podczas spotkania sekretarz Porozumienia przedstawił autorskie podsumowanie działalności organizacji, które można przeczytać tutaj.

Przypomnijmy, że środowisko kuratorskie reprezentują jako sygnatariusze: Krajowa Rada Kuratorów, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz należące do forum obywatelskiego Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM.

O idei porozumienia można przeczytać tutaj.

5487

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w ponad 55 krajach świata.

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to w 1991 r. w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W dniach od 25 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie patronował pierwszej wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. Inicjatywa przeprowadzenia wydarzenia była oddolna ponieważ zaproponowali i zrealizowali ją w dużej mierze liderzy ds. przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W ramach przeprowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się takie wydarzenia jak konferencja, debaty filmowe, eventy na wrocławskim Rynku oraz umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci na dwóch wrocławskich placach zabaw.

Celem przeprowadzenia kampanii było nie tylko zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy, ale także nawiązanie dialogu pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz zwalczania przemocy domowej i poprawa współpracy pomiędzy tymi organizacjami.

Kampania „Biała wstążka” 2015 była przeprowadzona we Wrocławiu po raz pierwszy. Wydarzenie okazało się sukcesem ponieważ uczestniczyło w nim wiele osób, a zaplanowane działania wzbudzały zainteresowanie społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas eventów, debat i konferencji informowano o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na zachowania przemocowe, wymieniano doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas eventów na wrocławskim Rynku, konferencji oraz debat rozdaliśmy blisko 3000 sztuk białych wstążeczek, blisko 3000 broszur informacyjnych i ulotek.

Poprzez podjęte działania zwiększono świadomość społeczną na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczania jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.

Wrocławska Kampania „Biała wstążka” 2015 potwierdziła, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powinno opierać się na interdyscyplinarnej współpracy służb i organizacji oraz na edukacji społecznej.

Opierając się na wnioskach z ubiegłorocznej Kampanii, celem tegorocznej wrocławskiej „Białej wstążki” jest edukacja społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalsza praca nad doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka „Wyłącz przemoc. Włącz myślenie.” nakłania do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawołuje do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywuje do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, planowane na tegoroczną Kampanię działania skupiają się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa, ale też tego co należy poprawić. Chcemy, by w tej dyskusji uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna. Pamiętajmy – problem przemocy dotyczy nas wszystkich. (Autor tekstu: Izabela Pawłowska, specjalista pracy socjalnej, lider ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7.)

Zachęcamy również do śledzenia informacji o kampanii na stronie Fb.

harmonogram kampanii

 

W dniu 25 listopada 2016r. swoje podwoje otworzy Otwarta Akademia Kuratora Społecznego. Jest to projekt, w którym DSKS Frontis chce zwrócić uwagę na kuratorów społecznych. Od samego początku funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, kuratorzy społeczni pełnili w niej bardzo ważną rolę. Były lata, gdy nie było kuratorów zawodowych i to kuratorom społecznym zawdzięczaliśmy ciągłość historyczną kurateli sądowej. Choć poziom uzawodowienia kurateli sądowej w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie rośnie, nadal kuratorzy społeczni stanowią istotne wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie w okręgu wrocławskim zadania na rzecz sądów wykonuje 680 kuratorów społecznych.

W ramach Akademii będziemy szkolić kuratorów społecznych, podnosić ich kompetencje, wzmacniać tożsamość i rozpoznawać rolę w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zajęcia będą miały charakter wykładowy i warsztatowy.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Partnerem projektu są Fundacja Dom Pokoju i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W I. edycji Akademii udział weźmie 26 kuratorów społecznych z wszystkich 10 sądów rejonowych okręgu wrocławskiego.

Informacje na temat działalności i projektów realizowanych przez DSKS FRONTIS dostępne są również na facebooku oraz na stronie www.frontis.com.pl