czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "kuratorzy społeczni"

kuratorzy społeczni

2333

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony z inicjatywy ONZ i obchodzony od 1986 roku w dniu 5 grudnia, jest dla nas – kuratorów zawodowych, dobrą okazją do podkreślenia roli kurateli społecznej. W dniu dzisiejszym dziękujemy kuratorom społecznym za ich codzienną współpracę oraz zaangażowanie w pełnieniu trudnych i odpowiedzialnych zadań na rzecz obywateli w ramach wykonywania orzeczeń sądów.

Wg formularza statystycznego MS S40r na koniec 2017 roku funkcję kuratora społecznego pełniło 22.683 osób. To cztery razy więcej niż wynosi liczba kuratorów zawodowych. I choć ilość kuratorów społecznych systematycznie z roku na rok maleje w ślad za spadkiem liczby postępowań dozorowych, nadal trudno sobie wyobrazić bez nich funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Przy okazji po raz kolejny apelujemy do decydentów o rozwiązanie kwestii ubezpieczeń kuratorów społecznych. Przypominamy o treści Reguły 53 ze zbioru Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych:

 

Przy wykonywaniu swoich obowiązków osoby prywatne będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, szkód spowodowanych przez osoby trzecie oraz od odpowiedzialności cywilnej. Należy im się zwrot koniecznych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków.

Zwrot wydatków jest uregulowany w formie ryczałtów (choć wieloletnie zamrożenie kwoty bazowej, od której zależy ich wysokość czyni go coraz mniej adekwatnym). Kwestia ubezpieczeń natomiast pozostaje w sferze postulatów środowiska „od zawsze”. Kuratorzy społeczni są narażeni na wiele niebezpieczeństw. Ubezpieczenie to absolutne minimum, by to ryzyko uwzględnić. Jeśli państwo ubezpiecza osoby skazane (vide kara ograniczenia wolności), to czyż nie powinno też ubezpieczyć osób prywatnych, którym powierza pracę ze skazanymi, zwłaszcza, gdy odbywa się to w środowisku otwartym?

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z tekstem prof. Grażyny B. Szczygieł, który ukazał się w Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego. (Tom XXXIII, Wrocław 2014), pt. Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności, a dostępny jest tutaj. Autorka porusza w nim m.in. temat Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych. Reguły te są natomiast wymienione w numerze specjalnym Przeglądu Więziennictwa Polskiego pt. Międzynarodowe Standardy Wykonywania Kar (dostępny tutaj). Polecamy dzisiaj szczególnie lekturę rozdziału VII pt: Zaangażowanie i udział społeczeństwa (s. 341-343).

 

W dniu 25 czerwca 2018 roku w udostępnionym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego – Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka”, odbył się pierwszy w historii sądu Kongres Szkoleniowy Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Wołominie: Stan obecny, zagrożenia i wyzwania – perspektywy rozwoju w kuratorskiej służbie sądowej, zorganizowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie – Pana Mariusza Matusika.

Głównym celem kongresu było przedstawienie perspektyw rozwoju kurateli oraz uhonorowanie dotychczasowej pracy kuratorów sądowych. Pełnienie funkcji kuratora sądowego, w tym także społecznego ma charakter przede wszystkim wychowawczy, często również opiekuńczy, gdy kurator wspiera np. rodziny osób, wobec których wykonuje czynności zlecone przez Sąd. Często są to osoby ze środowisk, w których występują: przemoc, patologia społeczna, zjawisko wyuczonej bezradności i nieumiejętności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi. Ze względu na specyfikę pracy i środowiska, w których kurator działa, jest on stale narażony na różnego rodzaju trudności i niebezpieczeństwa. Służba kuratora sądowego jest niezrutynizowana, każda sprawa jest inna i niepowtarzalna, wymaga więc dużej elastyczności w działaniu, wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością społeczno-moralną. Pełnienie funkcji kuratora sądowego wymaga odwagi i gotowości do podjęcia ryzyka, narażenia własnego zdrowia, a nawet niekiedy życia.

Otwierając kongres – Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie nawiązał do blisko 100 letniej historii kurateli oraz obchodzonego właśnie w dniu 25 czerwca – Dnia Kuratora Sądowego, przedstawiając krótki rys historyczny. Z uwagi na tak doniosłe święto i zbliżającą się setną rocznicę funkcjonowania kurateli sądowej, Prezes Sądu podziękował wszystkim kuratorom składając wyrazy uznania za dotychczasowy trud i osiągnięcia jak również życzył wielu sukcesów w dalszym pełnieniu misji – kuratora sądowego, podkreślając wagę tej służby w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym:
– przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, który przedstawił zakres prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczących kurateli rodzinnej;
– zwierzchnik kuratorów Pani dr Anna Janus – Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, która wygłosiła referat na temat roli Kuratorskiej Służby Sądowej, w tym kurateli społecznej oraz bezpieczeństwa kuratorów w związku z wykonywaniem powierzonych zadań.

W kongresie uczestniczył i zabrał głos Starosta Powiatu Wołomińskiego – Pan Kazimierz Rakowski, który także wskazał na doniosłą rolę kurateli w wymiarze sprawiedliwości. Obecny był także Komendant Policji Powiatowej w Wołominie – Pan Podinspektor dr Marek Ujazda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Pan nadkomisarz dr Mariusz Pawlak, a także Komendanci lokalnych jednostek Policji powiatu wołomińskiego.

W kongresie uczestniczyli też sędziowie Sądu Rejonowego w Wołominie na czele z Panią Barbarą Dudzińską – Półrolniczak, Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Panią Agnieszką Olszewską, Przewodniczącą II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wołominie, które omówiły w czasie swych prelekcji rolę kuratorów w różnych fazach postępowania sądowego z uwzględnieniem specyfiki pionów orzeczniczych.
Prelekcję wygłosił również Kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie – Pan Sławomir Orych omawiając zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w pracy kuratorów.

Wydarzenie zostało również uświetnione wystąpieniem prof. zw. dr hab. Pana Marka Konopczyńskiego z Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Nauk Pedagogicznych, który wygłosił prelekcję na temat: Etos pracy kuratora sądowego. Prawdy i mity.

Prelegentami kongresu byli również kuratorzy społeczni Sądu Rejonowego w Wołominie Pani Maria Wytrykowska i Pani Elżbieta Płaczek, które przedstawiły zagadnienia dotyczące trudności w wykonywaniu zadań kuratora społecznego dla dorosłych i kuratora rodzinnego, opowiedziały o porażkach i sukcesach w pełnieniu funkcji społecznego kuratora sądowego oraz o spostrzeżeniach na temat nawiązania dobrego kontaktu i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej.

Do udziału w kongresie zaproszeni zostali także Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu wołomińskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wołomińskiego a także reprezentanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kongres był okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych, wskazania dobrych praktyk i rozwiązań w celu efektywniejszego wykonywania obowiązków oraz podkreślenia potencjalnych korzyści dla społeczeństwa lokalnego oraz całego wymiaru sprawiedliwości.

Na zakończenie kongresu Prezes Sądu i Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie wręczyli wszystkim kuratorom pisemne podziękowania za dotychczasową służbę, ze szczególnym wskazaniem na kuratorów społecznych pełniących tę funkcje ponad 15 lat – nagradzając gromkimi brawami Panią Kurator Krystynę Jaromską, która tę społeczną misję pełni od 27 lat.
Kuratorzy zawodowi podziękowali też Prezesowi Sądu Rejonowego w Wołominie Panu Mariuszowi Matusikowi za jego pełną zrozumienia postawę wobec służby kuratorskiej i działania na rzecz poprawy warunków jej wykonywania.

Podkreślenia wymaga, że kongres został zrealizowany dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Wołominie ze szczególnym wskazaniem na Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Agnieszki Żuk i starszego kuratora zawodowego II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Jadwigi Kowalczuk, które koordynowały wszystkie działania związane z organizacją kongresu.

2215

Kuratorzy społeczni pełnią bardzo istotną rolę w wymiarze sprawiedliwości wspierając kuratorską służbę sądową w wykonywaniu zadań o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, profilaktycznym, diagnostycznym i kontrolnym. Niewiele jest krajów na świecie, które mogą się pochwalić tak profesjonalnym zapleczem personelu niezawodowego funkcjonującym przy sądach powszechnych. Można bez wątpienia stwierdzić, że bez udziału kuratorów społecznych wykonanie wszystkich zadań powierzonych służbie kuratorskiej byłoby niemożliwe.

W dniu dzisiejszym jeden z kuratorów społecznych – pan Jacek Jastrzębski został nagrodzony za to, że z zaangażowaniem, bezinteresownością i profesjonalizmem zajmował się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, wykluczonych i naruszających porządek prawny, dbając przy tym o poszanowanie ich człowieczeństwa, godności i prawa do powrotu do społeczeństwa. Zapłacił też za to wysoką cenę, zostając dotkliwie pobitym w trakcie wykonywania czynności.

Odznakę „Zasłużonego dla Ochrony Praw Człowieka” wręczył panu kuratorowi zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – płk Krzysztof Olkowicz. Laudację na cześć laureata wygłosiła Wioletta Włodyga – Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie (tekst laudacji). W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów i I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (tutaj).

O wydarzeniu można też przeczytać w serwisie lex.pl