czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "młodzież niedostosowana społecznie"

młodzież niedostosowana społecznie

Oficyna Wydawnicza Impuls wydała kolejną publikację poświęconą młodzieży niedostosowanej społecznie.  Autorami książki Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe są Łukasz Kwadrans i Karol Konaszewski, którzy przeprowadzili badania młodzieży przejawiającej symptomy demoralizacji i popełniającej czyny karalne przebywającej w ośrodkach kuratorskich. Na ich podstawie dochodzą do przekonania, że aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów.  Istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być one płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

Przedmiotem swoich analiz teoretycznych autorzy uczynili funkcjonowanie ośrodka kuratorskiego, placówki wychowawczej o ponad czterdziestoletniej tradycji w polskim systemie postępowania z nieletnimi. Jest to specyficzny rodzaj oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach nieizolacyjnych, przy wykorzystaniu współpracy oraz zasobów nie tylko własnych podopiecznego i wychowawcy, kuratora rodzinnego, lecz także rodziców nieletniego, środowiska rówieśniczego, szkolnego i lokalnego. Ponadto dokonali oni charakterystyki młodzieży, która kierowana jest do ośrodka kuratorskiego. Wskazują na poziom jej nieprzystosowania społecznego, przyczyny i stopień, zwracając również uwagę na zalecenia co do klasyfikacji czy postępowania diagnostycznego przy skierowaniu oraz metodycznego w pracy z nieletnimi.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego
1.3. Założenia koncepcji resilience
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera
2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania
2.1. Pojęcie młodzieży i charakterystyka okresu dorastania
2.2. Specyfika okresu dorastania w ujęciu Erika Eriksona i Jamesa Marcii
2.3. Specyfika młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3. Kształtowanie zasobów młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3.1. Profilaktyka i resocjalizcja młodzieży w środowisku otwartym
3.2. Ośrodek kuratorski jako placówka wspierająca kształtowanie zasobów osobistych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej
3.3. Problematyka (nie)przystosowania społecznego, czyli jaką młodzież kieruje się do ośrodków kuratorskich
3.4. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży
4. Środowiskowe uwarunkowania zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
4.1. Założenia i cel badań
4.2. Pytania badawcze
4.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.4. Narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
4.6. Charakterystyka badanej grupy
4.7. Typy i sposoby analiz statystycznych
5. Charakterystyka zasobów osobistych w grupie młodzieży nieprzystosowanej i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych
6. Środowiskowe wyznaczniki zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
6.1. Środowiskowe predyktory sprężystości psychicznej
6.2. Środowiskowe predyktory poczucia koherencji
6.3. Środowiskowe predyktory prężności
6.4. Dyskusja wyników
7. Postępowanie diagnostyczno-metodyczne w ośrodku kuratorskim
8. Założenia teoretyczne programu kształtowania zasobów osobistych nieletnich
8.1. Wstępne założenia programu
8.2. Treści programu w grupie młodzieży nieprzystosowanej
Zakończenie

Książkę można nabyć tutaj.