sobota, 24 lutego, 2024
Tags Posts tagged with "NIK"

NIK

2801

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport o funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Kontrolerzy NIKu wskazują, że prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk – brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie www.nik.gov.pl

2538

System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji – przeczytać możemy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zwraca również uwagę na to, że system, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji. Ponad 30 proc. spośród byłych wychowanków ośrodków, których los zbadała NIK (próbą objęto 418 byłych wychowanków z 14 skontrolowanych MOW), weszło w konflikt z prawem. A wraz z upływem lat liczba osób ponownie wchodzących w konflikt z prawem rośnie.

W raporcie omówiono między innymi następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie MOW do realizacji zadań, w tym zapewnienie wychowankom warunków bezpieczeństwa i poszanowania godności,
  • Realizacja przez MOW zadań resocjalizacyjnych,
  • Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji,
  • Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW,
  • Metodyka kontroli i informacje dodatkowe,
  • Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych,
  • Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności,
  • Ekspertyza „Systemy resocjalizacji nieletnich w wybranych krajach  Europy i Stanach Zjednoczonych”.

Raport dostępny jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli lub tutaj.

2042

Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała, jak ośrodki pomocy społecznej realizują swój podstawowy obowiązek wspierania rodzin mających problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Kontrolerzy odwiedzili 18 ośrodków. Wszystkie ośrodki w liczbie 2496 przepytane zostały natomiast za pomocą kwestionariuszy.

Według danych GUS liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i domach dziecka powoli, ale systematycznie rośnie: z niespełna 70 tys. W 2005 r. do ponad 77 tys. w 2013 r.

NIK wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka przeanalizowali losowo 341 wybranych przypadków odbierania wyrokiem sądu dzieci rodzicom. Kontrola akt potwierdziła to, co stale podkreślają przedstawiciele sądów rodzinnych i kuratorskiej służby sądowej – w znakomitej większości kwestia odbierania dzieci dotyczy rodzin, w których jednocześnie skupia się wiele różnych problemów opiekuńczo-wychowawczych. W skontrolowanych sprawach dochodziło do kumulowania się zjawisk negatywnych takich jak uzależnienie jednego lub obojga rodziców (62 proc. zbadanych spraw), bezrobocie (24 proc.), problemy zdrowotne (20 proc.), ubóstwo (15 proc.), przemoc (11 proc.). W losowo wybranej grupie 341 spraw NIK nie napotkała ani jednego przypadku odbierania dzieci tylko i wyłącznie z powodu ubóstwa rodziców.

Na prośbę NIK 33 wskazane przez kontrolerów postępowania sądowe, w wyniku których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej, zbadał także Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik nie stwierdził nieprawidłowości w prowadzeniu tych postępowań.

We wnioskach końcowych raportu NIK postuluje, by ośrodki pomocy społecznej zwiększyły skuteczność w identyfikowaniu i docieraniu do rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi poprzez budowę aktywnego systemu identyfikowania rodzin dysfunkcyjnych, opartego nie tylko na informacjach od pracowników socjalnych, ale również od innych podmiotów i instytucji. Chodzi o stworzenie sieci placówek np. społecznych, oświatowych, kościelnych, zdrowotnych, które będą zobligowane do przekazywania do ośrodków pomocy społecznej informacji o niepokojących zjawiskach i zdarzeniach dotyczących dzieci.

NIK zaleca także gminom ośrodkom pomocy społecznej wykorzystywanie wszystkich dostępnych narzędzi, w tym wywiadów rodzinnych, kontraktów socjalnych, placówek wsparcia dziennego oraz częstsze powoływanie asystentów rodzin.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym komunikatem NIK (tutaj). Z raportem nt. Działania organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia a odebrania dzieci rodzicom można zapoznać się tutaj.

W dniu 29.12.2015r. na łamach serwisu rzeczpospolita.pl ukazał się artykuł pt. Raport NIK: Odbierają dzieci bo mało wiedzą o rodzinach z problemami (