środa, 7 czerwca, 2023
Tags Posts tagged with "pomoc postpenitencjarna"

pomoc postpenitencjarna

Stan obecny i perspektywy readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności stanowiły główną tematykę Konferencji „Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse”, która odbyła się w dniach 25-27.11.2015 r. w Krynicy Zdroju. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 gości, wśród nich kuratorzy sądowi, reprezentanci środowiska akademickiego, sędziowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele instytucji rządowych, pomocy społecznej, urzędów pracy oraz działacze i wolontariusze instytucji pozarządowych wspierających proces resocjalizacji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez czterech partnerów: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Konferencja była okazją do retrospektywnej analizy teorii i praktyki resocjalizacyjnej oraz stanowiła punkt wyjścia do określenia potrzeb i szans współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, zajmującymi się ww. tematyką. Uczestnicy skoncentrowali się nad prewencją powrotności do przestępstwa szukając odpowiedzi na pytanie: Jak przy pomocy różnych podmiotów zajmujących się pomocą postpenitencjarną zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych społecznie?

Podejmując dyskusję na temat perspektyw prewencji wskazano, że działalność resocjalizacyjna, instytucjonalna i pozainstytucjonalna powinny być w jak najszerszym zakresie wspomagane przez społeczeństwo – dopiero bowiem kompleksowość przemian może przynieść szansę na uzyskanie rzeczywistej poprawy sytuacji społecznej
i ekonomicznej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Kuratorska służba sądowa była mocno reprezentowana na konferencji. Swoje wystąpienia mieli m.in. Maria Nowak – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, Agnieszka Bogusz – kurator specjalista z Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Barbara Wilamowska reprezentująca Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w Krakowie, Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu czy Krzysztof Jasiński – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Odnoszono się także do dorobku w zakresie tzw. kurateli penitencjarnej pani kurator Marii Kokorzeckiej-Piber i pani kurator śp. Teresy Gałan.

Bardzo ważnym osiągnięciem i podsumowaniem Konferencji były podpisane w ostatnim dniu porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu, a Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

Organizatorzy zadbali także o stworzenie przestrzeni do integracji, czemu służył wyjazd na Słowację do Nestville Park.

Redakcja kurator.info objęła krynicką konferencję patronatem medialnym. Przedstawiciele redakcji mieli przyjemność – na zaproszenie organizatorów, wzięcia w niej udziału. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno konceptu przedsięwzięcia, jak i doskonałej organizacji. Spotkaliśmy na konferencji ludzi podchodzących z pasją do swojej pracy, zaangażowanych i otwartych na nowe pomysły. Tego typu wydarzenia z pewnością przyczyniają się do podniesienia standardów współpracy podmiotów ponoszących trud readaptacji społecznej skazanych. Trzymamy kciuki za realizację idei, które zrodziły się w trakcie tego trzydniowego spotkania. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, z Zastępcą Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu – Krzysztofem Jasińskim, na czele.

 

Program konferencji:

Konferencja szkoleniowa - Krynica 2015 - program Konferencja szkoleniowa - Krynica 2015 - program2 Konferencja szkoleniowa - Krynica 2015 - program3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o wydarzeniu można przeczytać także na stronie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (tutaj), w lokalnym serwisie informacyjnym (tutaj) oraz na facebooku (tutaj).


 
Więcej zdjęć:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1715292322033811.1073741919.1467268470169532&type=3

   W dniach 25-27 listopada 2015r w Krynicy Zdroju odbędzie się konferencja pt. “Pomoc Postpenitencjarna w Regionie – Potrzeby, Wyzwania, Szanse”

   Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wspólnie organizują konferencję szkoleniową, poświęconą tematyce pomocy postpenitencjarnej w regionie. Wydarzenie swoim patronatem objęli Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Celem konferencji jest zacieśnienie i usprawnienie współpracy pomiędzy Kuratorską Służbą Sądową, Służbą Więzienną oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi rynku lokalnego. Organizacja i wspólny udział w wydarzeniu ułatwi wypracowanie zbieżnych postulatów, metod pracy oraz spójnej logicznie i systemowo strategii pomocowej, jak również usprawni wzajemny przepływ informacji. Jednym z założeń organizatorów jest również podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na pomoc postpenitencjarną dla byłych więźniów i ich rodzin. Inspiracją do dalszego rozwoju tych form pomocy jest zapotrzebowanie społeczne, oszacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, które funkcjonuje od listopada 2014r.

   Adresatami i zarazem uczestnikami konferencji są min. kuratorzy sądowi, wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej z wszystkich jednostek penitencjarnych małopolski i woj. świętokrzyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Miło nam również poinformować, że serwis Kurator.info jest partnerem konferencji. Zdjęcia i relację z przebiegu konferencji udostępnimy po jej zakończeniu.

Program Konferencji – Konferencja szkoleniowa – Krynica 2015 – program (3)

1670

Z dniem 7 października wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Tym samym traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 6 lutego 2014r.

Tekst rozporządzenia dostępny tutaj.

 

2002

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom z Nowego Sącza, współprowadzone przez tamtejszych kuratorów sądowych, dynamicznie się rozwija. Właśnie poinformowało o poszerzeniu swojej oferty. We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie od września br. bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Celem Programu  jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby te mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, groszek z marchewką, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Informacje o Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA można znaleźć na stronie: www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/Kuratorzy//informacja%20na%20www.pdf

 

2411

Nasz portal powstał przede wszystkim jako forum dobrych praktyk. Wiemy o tym, że w wielu miejscach w Polsce kuratorska służa sądowa angażuje się w bardzo ważne dla lokalnych społeczności działania, wykraczające poza stricte służbowe obowiązki. Kuratorzy sądowi włączają się m.in. w działalność stowarzyszeń i fundacji świadczących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Z przyjemnością informujemy o jednej z takich inicjatyw.

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne 
i Ich Rodzinom w Nowym Sączu powstało na mocy Porozumienia Trójstronnego, jakie zostało podpisane 3 listopada 2014r. przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Jego powstanie i rozwój był możliwy dzięki dotychczasowej współpracy kuratora zawodowego SR w Nowym Sączu, Krzysztofa Jasińskiego oraz wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej ZK w Nowym Sączu, Marka Zająca. Fundament organizacyjny dla przedsięwzięcia stworzyło natomiast Stowarzyszenie Sursum Corda, które przyjęło status organu prowadzącego. Wzajemna współpraca ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności readaptacji społecznej skazanych oraz wsparcie ich rodzin, a także rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej w regionie.

Dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, pomoc świadczona przez Centrum jest bezpłatna, a korzystać z niej mogą osoby opuszczające zakłady karne:
– po odbyciu kary w całości,
– po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia,
– objęte systemem dozoru elektronicznego i ich rodziny.

W Centrum Pomocy można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:
– prawnika,
– doradcy zawodowego,
– kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych,
– wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej,
– specjalisty pracy socjalnej,
– psychologa,
a także uzyskać:
– pomoc w poszukiwaniu pracy,
– informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią,
– informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów.
Placówka realizuje także zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnień i świadczy pomoc rzeczową w postaci: bonów żywnościowych, odzieży, biletów komunikacji publicznej.

Oferta pomocowa Centrum wkrótce zostanie poszerzona.

Centrum Pomocy podjęło współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie – Instytutem Pracy Socjalnej, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Nowym Sączu, Centrum Integracji ProDomo w Krakowie, Fundacją Pomost z Zabrza, Urzędami Pracy oraz instytucjami pomocowymi rynku lokalnego.

Centrum mieści się przy ul. Zakościelnej 3 w Nowym Sączu, tel. 18 44 11 994, 18 540 40 40, www.sc.org.pl/projekty/centrum_pomocy, e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl.

ulotka CPP - awersulotka CPP - rewers (1)