czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "pomoc postpenitencjarna"

pomoc postpenitencjarna

115 uczestników, 34 prelegentów (w tym 6 prelegentów z zagranicy), 32 wykłady, 6 moderatorów, blisko 17 godzin wykładów, wiele godzin dyskusji pozakuluarowych oraz miło spędzony czas wolny. To wszystko w dniach 17 – 19 października 2018 r. miało miejsce w Krynicy Zdroju.

Wydarzenie podzielone na panele tematyczne, w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji, ale również naukowcom i prawnikom, odbyło się pod hasłem: Readaptacja społeczna w kontekście uwarunkowań prawnych i psychologicznych.

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –płka Włodzimierza Więckowskiego.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – p. Grzegorz Kozera.

Dla wszystkich, którzy nie mogli przyjechać do Krynicy Zdroju organizatorzy mają dobrą informację:  Jeszcze w tym roku ukaże się na łamach Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego tom specjalny Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego zawierający wystąpienia konferencyjne prelegentów.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji podkreślając wkład w stworzenie bardzo dobrej atmosfery i aktywny udział w wymianie doświadczeń.

Fotorelacja i materiał filmowy z wydarzenia dostępne są na stronie: http://konferencjakrynica.pl

Gratulujemy organizatorom, wśród których znalazło się Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Szczególne słowa uznania i wdzięczności – w imieniu całego środowiska kuratorskiego, należą się panu kuratorowi Krzysztofowi Jasińskiemu z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, który jest spiritus movens tej cennej inicjatywy. Trzymamy organizatorów za słowo i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie wokół zagadnień readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej na piątej – jubileuszowej edycji wydarzeń krynickich.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych ponownie zapraszają do Krynicy Zdrój na konferencję „Readaptacja Społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych” która odbędzie się w dniach 17 – 19 października 2018 r w Hotelu Pegaz, ul. Czarny Potok 28.

Podobnie jak w latach poprzednich, trzydniowe spotkanie podzielone będzie na panele tematyczne, poświęcone zarówno dylematom prawnym, teoretycznym ale też w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji. 

Ponownie, wśród prelegentów znajdą się najwyższej klasy wykładowcy akademiccy, prawnicy, sędziowie, reprezentanci służby więziennej i kuratorskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych jak również goście z sąsiedniej Słowacji.

Organizatorzy konferencji gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, miłą atmosferę, przestrzeń do polemiki i wymiany doświadczeń oraz ciekawe pomysły na czas wolny. 

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –płka Włodzimierza Więckowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji www.konferencjakrynica.pl , na której sukcesywnie zamieszczać będziemy kolejne, szczegółowe informacje na temat nadchodzącego wydarzenia.

Program konferencji:

Zapisy za pośrednictwem strony www. Zostało już niewiele miejsc. Warto się pospieszyć.

Portal kurator.info po raz kolejny ma zaszczyt być patronem medialnym wydarzenia.

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej,
Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
i Katedra Pracy Socjalnej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zapraszają na Międzynarodową Konferencję: Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku.

 

CELEM KONFERENCJI JEST:

 wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu, celem zapobiegania powrotowi do przestępstwa;

 dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych- recydywistów w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;

  podjęcie dyskusji nad kwestią recydywy wśród kobiet;

  dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin;

  kryminologiczny i psychospołeczny wymiar recydywy;

  wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;

 dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej w stosunku do recydywistów;

 wskazanie na problem bezdomności, ubóstwa, bezrobocia wśród recydywistów stanowiących wskaźniki powrotu do przestępstwa;

  przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet – recydywistek;

  wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet-recydywistek sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;

 wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są:

 przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką pracy socjalnej, kryminologii, socjologii, psychologii, resocjalizacji;

  pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej;

  psychologowie, pedagodzy, terapeuci, pracownicy medyczni, związani ze środowiskiem Służby Więziennej;

  kuratorzy sądowi;

  funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogący podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

 Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec recydywistów i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne;

  Programy readaptacyjne jako forma pomocy recydywistom;

  Kryminologiczny i społeczny wymiar recydywy;

  Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego;

  Problem ubóstwa i bezdomności wśród recydywistów, jako przyczyna powrotu do przestępstwa;

  Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej;

  Recydywista- wychodzący na wolność jako klient pomocy społecznej;

  Oczekiwania recydywistów a możliwości świadczenia pomocy;

  Działania pomocowe wobec recydywistów do 30 roku życia;

  Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe;

  Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej kobiet -recydywistek;

  Problem macierzyństwa i ojcostwa, możliwości realizacji funkcji rodzicielskich w warunkach recydywy.

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

KONFERENCJA odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku, Kraków 30-084, ul. Podchorążych 2

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: barbaranowak@up.krakow.pl do dnia 01 marca 2018 roku

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Pracy Socjalnej
os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

tel.: 695531672 (prof. Barbara Nowak), fax: +48 12 644 22 38

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: barbaranowak@up.krakow.pl
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. PaedDr. Alica Vančová, Csc.Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Jan Stančik, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. (FH) Dr. Martin Lu Kolbinger, Pädagogische Hochschule in Insbruck
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, WSP im. J. Korczaka w Warszawie,
prof. zw. dr hab. prof. Kazimierz Dola
dr hab. Prof. UJK Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚL w Gliwicach
dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP w Krakowie
dr hab., Beata Pitula, prof. PŚL w Gliwicach

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:

dr hab. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
PhDr. Pavol Kopinec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie,
dr Tomasz Eliasz Wardzała, UP w Krakowie,
dr Justyna Tomczyk, UP w Krakowie,
mjr, mgr Iwona Wojewódka, dyrektor ZK w Lublińcu,
ppłk, mgr Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach,
ppłk, mgr Jacek Mróz, dyrektor ZK w Nowej Hucie,
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu

sekretarz konferencji:
dr Katarzyna Gucwa-Porębska

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Program konferencji zostanie udostępniony w dniu 7 marca br.

Organizatorzy konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada br. w Krynicy Zdroju przedstawili program wydarzenia. Po raz kolejny udało się im połączyć w gronie prelegentów znakomitych teoretyków i doświadczonych praktyków. Wsród tych pierwszych znajdą się m.in. prof. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Uniwersytetu Jagielońskiego Barbara Stańdo-Kawecka i prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Barbara Nowak.  Pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienie nt. roli kurateli sądowej w przeciwdziałaniu recydywie i wykluczeniu  przedstawi Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji p. Henryk Pawlaczyk. Jednym z moderatorów konferencji będzie też p. Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Z informacji organizatorów wynika, że zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże. Zapowiada się zatem bardzo dobre spotkanie. W Krynicy co roku można liczyć na bardzo ciekawe dyskusje kuluarowe. Sprzyja temu kameralny klimat konferencji.

Redakcja naszego portalu jest już po raz trzeci patronem medialnym krynickiego wydarzenia. Po konferencji przedstawimy obszerną relację.

Program konferencji:

 

Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia, Krynica - Zdrój 15-17 listopada 2017 r.

Wzorem lat ubiegłych Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przygotowują kolejną konferencję poświęconą problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. 
W roku 2017 tematem wiodącym będzie wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy. Wspólnie i przy udziale znakomitych prelegentów, prawników, naukowców i praktyków będziemy zastanawiać się nad rolą pomocy postpenitencjarnej i jej wpływie na zjawisko wykluczenia oraz powrotności do przestępstwa. Poszukamy nowych i sprawdzonych w innych częściach Polski rozwiązań i praktyk, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, poddamy krytycznej ocenie dotychczas stosowane metody, spróbujemy wypracować rekomendacje.

Podobnie jak poprzednio wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem:
Burmistrza Krynicy Zdroju – dr. Dariusza Reśko
Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie – ppłk. Włodzimierza Więckowskiego

Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2017r. w Krynicy Zdroju a oprócz części merytorycznej organizatorzy ponownie zadbali o przestrzeń dla integracji, wspólnej wymiany doświadczeń i wypoczynku w chwilach wolnych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z programem, prelegentami jak również zapleczem organizacyjnym wydarzenia.

Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem wysłanym uczestnikowi po jej zakończeniu.
Już teraz można dokonywać wstępnych rezerwacji miejsc poprzez stronę konferencji pod adresem http://konferencjakrynica.pl

Podobnie jak w latach poprzednich patronem medialnym konferencji jest portal kurator.info.

 

 

4693

Informujemy, że podczas Ogólnopolskiej Konferencji: Resocjalizacja, Readaptacja i Pomoc Postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych , która odbyła się w dnia 16-18 listopada 2016 r. w Krynicy Zdroju, miała miejsce premiera nowego serwisu www.codalej.info, wspierającego pozytywny powrót na wolność osób opuszczających zakłady karne! Portal powstał z inicjatywy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS z Wrocławia i Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, a jego pomysłodawcą jest Krzysztof Jasiński – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Prace nad serwisem – najpierw koncepcyjne, a następnie wdrożeniowe, trwały od roku. Brali w nich udział – oprócz w/w autora pomysłu, m.in. kuratorzy zawodowi: Elżbieta Klimczak, Edyta Żegleń-Nycz, Artur Kobos, Dawid Domatowicz i Grzegorz Miśta. Na starcie portal obejmuje bazę 290 podmiotów świadczących pomoc postpenitencjarną, która jest sukcesywnie rozwijana przy zaangażowaniu głównie kuratorów sądowych.

Aby uzyskać informację o placówce oferującej pomoc wystarczy w wyszukiwarce zamieszczonej w portalu wpisać miejscowość i kategorię pomocy (np. bezpłatne porady prawne, praca, noclegi, etc.). Po wybraniu placówki dostępny jest opis oferty pomocowej, dane kontaktowe, godziny urzędowania, etc. Wyświetla się także mapa z naniesionym adresem jednostki. Po kliknięciu można ustawić np. trasę dotarcia do punktu docelowego. W bazie są takie rodzaje placówek, jak noclegownie, hostele, schroniska dla bezdomnych, domy socjalne, jadłodajnie, łaźnie, punkty świadczące bezpłatne porady prawne, pomoc psychologiczną i rzeczową, urzędy pracy, sprawdzone agencje pracy, poradnie odwykowe, ośrodki leczenia uzależnień i inne. Jest też dużo organizacji pozarządowych. Baza obejmuje także adresy zespołów kuratorskiej służby sądowej. Docelowo pod jednym adresem będzie można zatem sprawdzić dane kontaktowe do dowolnego zespołu w Polsce. Wystarczy wpisać miejscowość i zaznaczyć kategorię kuratorzy.

Portal został udostępniony w tzw. wersji beta. Oznacza to, że będzie modyfikowany i usprawniany już w trakcie użytkowania. Autorzy serwisu uznali, że taki model rozwojowy będzie najefektywniejszy. Na obecnym etapie niektóre kwestie wymagają weryfikacji i poprawek w celu osiągnięcia docelowej funkcjonalności. Administratorzy zachęcają chętnych kuratorów sądowych do współpracy.

Serwis codalej.info jest narzędziem opracowanym przez kuratorską służbę sądową i prowadzonym przez jej przedstawicieli na zasadach non-profit. Jest adresowany zarówno bezpośrednio do osób opuszczających jednostki penitencjarne (docelowo także placówki dla nieletnich i usamodzielniających się), jak i do profesjonalistów zaangażowanych w proces readaptacji społecznej (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

Kuratorzy sądowi pełnią ważną rolę w przygotowaniu skazanych do życia na wolności w trakcie ich pobytu w zakładach karnych, jak i już po zakończeniu izolacji penitencjarnej, prowadząc dozory wobec osób warunkowo przedterminowo zwolnionych. Powodzenie procesu readaptacji zależy od wielu czynników. Niewątpliwie jednak jest to w interesie całego społeczeństwa. Kuratorzy sądowi – co jak się wydaje jest zdecydowanie zbyt rzadko uświadamiane, współtworzą lokalny system bezpieczeństwa. Udana readaptacja to m.in. mniejsza przestępczość, skuteczniejsza realizacja obowiązków (np. alimenty), naprawianie szkód, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa funkcjonowania w rolach społecznych. By to osiągnąć potrzebne są wysokie kompetencje funkcjonariuszy publicznych i narzędzia pracy odpowiadające wyzwaniom współczesności. Wierzymy, że portal codalej.info takim narzędziem będzie.

Portal został sfinansowany ze środków własnych stowarzyszeń. Zawiera wyłącznie dane dostępne publicznie. Nie zawiera i nie będzie zawierał reklam.

Patronem serwisu jest Krajowa Rada Kuratorów.

Jeden z prelegentów i moderatorów: SSO Paweł Gnutek - Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Kierownik Sekcji Penitencjarnej

Trzydziestu ekspertów, ponad stu pasjonatów resocjalizacji, a w tym 47 kuratorów sądowych, 23 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wielu przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, a także gości ze Słowacji, po raz drugi, wspólnie, w Krynicy Zdrój dyskutowało o readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej. Dzisiaj (18.11.2016) zakończyła się, trwająca trzy dni, konferencja pod tytułem: „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”.

Krynicka konferencja jest rezultatem ścisłej współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych województwa małopolskiego. Panele naukowo–prawne, readaptacyjne, poświęcone nieletnim, młodocianym oraz dorosłym, a w szczególności panel „dobre praktyki” wzbogacają uczestników w wiedzę praktyczną, a czas w kuluarach pozwala na wymianę informacji oraz zacieśnianie wzajemnej współpracy. Wspólnym mianownikiem nadającym sens przedsięwzięciu jest klient opuszczający placówkę resocjalizacją, bądź jednostkę penitencjarną.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.: Anna Andrzejewska – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich; gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, Barbara Wilamowska – Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Koordynator Działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Systemie Dozoru Elektronicznego, a także dr hab. Barbara Nowak prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – ppłk Włodzimierz Więckowski – zwrócił uwagę na zasadniczy cel pracy postpenitencjarnej: – Pomoc opuszczającym zakłady karne to nie jest dobrodziejstwo, ani łaska. To nasz obowiązek – nie tylko dlatego, że tego wymaga od nas Państwo Polskie, również dlatego, że taka jest logika działania, że jest to w naszym wspólnym interesie. Ten interes sprowadza się oczywiście do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.

Zjawisko recydywy generuje nieporównanie wyższe koszty społeczne niż jej zapobieganie. Dlatego sens pomocy postpenitencjarnej znajduje głębokie umocowanie w interesie społecznym – mówi Krzysztof Jasiński, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

To wielka wartość, że w jednym miejscu i czasie spotkało się tak wiele osób reprezentujących instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, dyskutując jak wspomagać procesy powrotu do wolności po odbyciu kary. Ponieważ to drugie nasze spotkanie w Polsce, jest to dowód, że współpraca, wymiana doświadczeń i poszukiwanie dobrych praktyk stają się faktem. Potrzeba wspomagania odbywającego się codziennie powrotu skazanych do społeczeństwa jest we wspólnym interesie wszystkich: skazanych, żeby doświadczyć dobra, którego często zabrakło w ich życiu i w efekcie nie wrócić na drogę przestępczą oraz nas samych, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Po tych trzech dniach jesteśmy bogatsi o doświadczenie, jak to mądrze i skuteczniej robić – mówi Marcin Kałużny ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, prowadzącego Centrum Pomocy Postpenitencjarnej.

Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju, dr. Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Zbigniewa Krupy oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie, ppłk. Włodzimierza Więckowskiego i było przedsięwzięciem zorganizowanym wspólnie przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

W trakcie wizyty w Zakładzie Karnym w Nowogardzie Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że w ministerstwie trwają prace nad reformą systemu postpenitencjarnego. Dla osób opuszczających jednostki penitencjarne miałoby powstać coś na kształt „Biura Karier”. „Chciałbym, aby polskie państwo stworzyło także nowe elementy pomocy, aby mogło zaproponować coś więcej takim osobom, niż tylko i wyłącznie przysłowiowe 50 zł, które przekazuje kurator” – powiedział minister Jaki. Program jest na etapie prac wewnątrzresortowych. Prace nad nim mają się zakończyć za kilka miesięcy.

Informacje o zapowiedziach ministra za PAP podały m.in. następujące serwisy: lex.pl, gazetaprawna.plonet.pl, wyborcza.pl.

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie organizuje w dniu 9 marca br. II. Ogólnopolską Konferencję nt.: „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe w warunkach izolacyjnych i wolnościowych” .

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do:
– przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką pracy socjalnej;
– pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej;
– psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników medycznych, związanych 
ze środowiskiem Służby Więziennej;
kuratorów sądowych;
– funkcjonariuszy Służby Więziennej,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogących podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

Celem konferencji jest:

• dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;
• wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu,
• dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin,
• wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;
• dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej;
• podjęcie dyskusji nad problemem bezdomności, ubóstwa osób wychodzących na wolność;
• przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet odbywających karę pozbawienia wolności;
• wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;
• wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

– Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec osób osadzonych 
i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne.
– Programy readaptacyjne jako forma pomocy.
– Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego.
– Problem ubóstwa i bezdomności wśród osób wychodzących na wolność.
– Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej.
– Osoba wychodząca na wolność jako klient pomocy społecznej.
– Oczekiwania skazanych a możliwości świadczenia pomocy.
– Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe.
– Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej odbywających kary pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne, areszty śledcze.
– Problem macierzyństwa i ojcostwa za murami więziennymi, aspekty pomocowe.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: basianowak@onet.eu do dnia 29 lutego 2016 r.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pracy Socjalnej, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, tel.: +48 12 662 79 50, fax: +48 12 644 22 38

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 
dr hab. Barbara Nowak prof. UP
adres e-mail: basianowak@onet.eu

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:
dr ha. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie
dr Anetta Jaworska, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Robert Parol, Akademia Pomorska w Słupsku
ppłk mgr Jolanta Figlak, dyrektor ZK w Lublińcu
ppłk Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach
mjr mgr Tomasz Wacławek, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu
Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Norbert Pikuła prof. UP, dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP w Krakowie
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Barbara Nowak prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, UŚ w Katowicach

sekretarz konferencji:
mgr Tomasz Wardzała

Relacja z I Konferencji znajduje się tutaj – http://www.ipsoc.up.krakow.pl/index.php/instytut1/archiwum-konferencji