czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "rodk"

rodk

2252

Celem ustawy jest określenie statusu oraz zakresu działania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, które zastępują funkcjonujące dotychczas rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Obecnie status ośrodków jest określony w art. 84 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) ale w praktyce realizują zadania znacznie wykraczające poza tę ustawę.

Zadaniem opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów zastępujących rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły będą prowadziły mediacje, przeprowadzały wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadziły poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Nadzór nad działalnością zespołów w zakresie przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii oraz wykonywania innych czynności określonych w ustawie będzie sprawował Minister Sprawiedliwości, który nie może jednak wkraczać w sferę, w której specjaliści są niezależni.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie – Kodeks postępowania cywilnego, Karcie Nauczyciela, ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawie o systemie oświaty, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zespoły specjalistów zgodnie z uchwaloną ustawą będą wyłączone z pragmatyki pracowników sądów oraz Karty Nauczyciela.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem art. 27 ust. 4 który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: www.prezydent.pl

Tekst ustawy: ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

2413

W dniu 9 lipca br. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych  przewidujące zastąpienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. Zespoły te będą w strukturze organizacyjnej sądów okręgowych a nie – jak dotychczas, organami pomocniczymi. Na zlecenie sądu lub prokuratora sporządzać będą opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu poprowadzą także mediacje, przeprowadzą wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz zajmą się poradnictwem specjalistycznym dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści – zgodnie z regulacją – mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo, dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje. Ustawa trafiła do Senatu.