czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "trening zastępowania agresji"

trening zastępowania agresji

2109

134 osoby z grona 153-osobowej kadry kuratorskiej okręgu zielonogórskiego wzięły udział w szkoleniu zatytułowanym: „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w pracy kuratora sądowego„. Zajęcia odbyły się w formule online, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Organizatorem szkolenia było biuro Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szkolenie poprowadziła Grażyna Kącka, psychoterapeutka i socjoterapeutka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, master trenerka Programu PEACE – ART i członkini Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International.

Celem dwugodzinnego wykładu było zwiększenie świadomości odbiorców w zakresie wpływu zachowań agresywnych na codzienne życie, pracę i zdrowie. Pośrednio odniesiono się również do rozwijania umiejętności zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zwracając uwagę na reakcje na zachowania agresywne i umiejętność chronienia się. W czasie wykładu uczestnicy poznali międzynarodowy Program PEACE – ART (Washington State Agression Replacement Training), który od wielu lat rekomendowany jest do pracy z osobami objętymi działaniami sądowymi i kuratorskimi.

Narzędzie to oceniane jest jako jeden z najbardziej skutecznych programów w zakresie generowania pozytywnych zmian w życiu i zachowaniu osób objętych dozorem. Metoda ta jest odmianą amerykańskiego programu Agression Replacement Training, dostosowaną do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek jej twórców – Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Przeznaczona jest dla każdej grupy wiekowej, oparta na koncepcji społecznego uczenia się, w której nabywanie zachowań agresywnych i prospołecznych podlega tym samym prawom. U podstaw ART-u leży przekonanie, że podstawowymi przyczynami agresywnych zachowań są deficyty w 3 głównych obszarach: 

• kontrolowaniu własnej impulsywności; 
• rozwoju myślenia moralnego; 
• znajomości alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania. 

Drugą część szkolenia stanowiły czterogodzinne warsztaty, w których zdecydowało się wziąć udział 83 kuratorek i kuratorów zawodowych. Tym samym 55% kadry kurateli zawodowej okręgu zielonogórskiego zostało przeszkolonych w jednym z komponentów treningu zastępowania agresji jakim jest trening kontroli złości. Uczestnicy zostali podzieleni na 20-osobowe grupy, co stworzyło możliwość praktycznego przećwiczenia nowych umiejętności. Każdy uczestnik otrzymał międzynarodowe zaświadczenie o przeszkoleniu w treningu kontroli złości. 

Gratulujemy organizatorom szkolenia stworzenia możliwości rozwoju zawodowego w kluczowym obszarze pracy tak dużej grupie kuratorów zawodowych. Tym bardziej zasługuje na uznanie , że projekt zrealizowano w warunkach ograniczeń epidemicznych i wymagało to pokonania wielu barier organizacyjnych, w tym technicznych. Cieszy, że kolejna część polskich kuratorów poznała zasady pracy w zweryfikowanej naukowo praktyce metodycznej.

W dniu 28 września 2017r. w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”. Wydarzenie to było promocją badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych  w zakładach karnych i w warunkach wolnościowych  wobec sprawców przestępstw o charakterze agresji i przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Były to pierwsze w Polsce na taką skalę i z taką rzetelnością metodologiczną przeprowadzone badanie ewaluacyjne programów Treningu Zastępowania Agresji i Duluth.

Na początku konferencji głos zabrała Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, która podziękowała autorom badań za trud włożony w ich przeprowadzenie. Podkreśliła, że wyniki tej ewaluacji są podstawą najnowszych i przygotowywanych wystąpień Rzecznika.

W pierwszym panelu poświęconym tematyce programów korekcyjno-edukacyjnych podejmowanych w warunkach izolacji głos zabrała prof. dr hab. Dobrochna Wójcik. Przypomniała ona o celowości i skuteczności prowadzenia programów korekcyjnych. Katarzyna Drapała dokonała charakteryzacji programów ograniczających agresję i przemoc na przykładzie Treningu Zastępowania Agresji (ART) i Modelu Duluth. Następnie głos zabrała dr Anna Więcek-Durańska, która przedstawiła wyniki badania efektywności programów korekcyjno-edukacyjnych. Kpt. dr. Sebastian Lizińczyk przedstawił z perspektywy Centralnego Zarządu Służby Więziennej  działania korekcyjno-edukacyjne realizowane przez Służbę Więzienną. Szczególną uwagę odbiorców zwrócił nowy program „Motywator”, bazujący na założeniach metody dialogu motywującego, będący próbą uzupełnienia stosowanych dotychczas programów.

W drugiej części konferencji dr Paulina Wiktorska przedstawiła wykład nt.  kontrowersji wobec prowadzenia mediacji w sprawach o przemoc domową. Następnie prof. dr hab. Eleonora Zielińska omówiła wyniki badań dotyczących spraw z art. 207, w których zarządzono postępowanie mediacyjne. Ciekawym głosem, przedstawionym z perspektywy psychologicznej a nie kryminologicznej, było wystąpienie dr Doroty Dyjakon z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  Ostatnie wystąpienie pani dr Beaty Czarneckiej-Dzialuk dotyczyło stosowania programów korekcyjnych w sprawach dotyczących przemocy w polskiej praktyce. Całość zwieńczyła dyskusja. Uczestnicy zgodzili się, że przedmiotowa problematyka wymaga podejmowania w ramach ustawicznego szkolenia praktyków.

Konferencja była istotnym głosem w sprawie poszukiwania skutecznych form reakcji na przestępczość z użyciem agresji. W kuluarach prowadzono żywą wymianę poglądów. Spotkanie umożliwiło nawiązanie cennych relacji pomiędzy praktykami a teoretykami.

W konferencji wzięła udział grupa kuratorów sądowych.

Namiary na publikację z wynikami badań prezentowanymi na konferencji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2656

W dniu 7 czerwca w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu odbędzie się konferencja pt. „Międzynarodowe programy pracy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych„, której organizatorami są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kooperatywa Edukacyjna TODO CONCEPT,  Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Stowarzyszenie „Lecznica dusz”, DSW i Zakład Lecznictwa Odwykowego „Czarny Bór”. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Weźmie w niej udział ponad 300 osób, w tym ok. 100 kuratorów zawodowych z województwa dolnośląskiego. Limit miejsc został wyczerpany w ciągu kilku pierwszych dni rekrutacji. Wśród prelegentów konferencji znajdują się amerykańskie master trenerki programów WSART i Peace4kids – Shanon Burns i Kelli Parcher.

Shannon Burns jest specjalistką z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie opieki instytucjonalnej dla młodzieży. Jest jedną z prekursorek i twórczyń Treningu Zastępowania Agresji Stanu Waszyngton, który został uznany za jeden z najskuteczniejszych programów redukujących recydywę w grupach młodzieży średniego i wysokiego ryzyka. Razem z Kelli Parcher jest trenerem trenerów WSART. Jest też odpowiedzialna za monitorowanie jakości realizacji programu. Shannon Burns jest Master Trenerem programu „We Teach PEACE” (autorstwa dr Sary Salmon), który jest rozszerzoną i adaptowaną wersją Programu Rozwoju Społecznego dr Goldsteina i obejmuje pracę nad wzmocnieniem roli rodzica i relacji rodzic – dziecko, trening empatii, kontrolę złości, edukację opartą na charakterze i inne komponenty rozwoju społecznego.

Kelli Parcher jest osobą z 20-letnim doświadczeniem w zakresie pracy w placówkach dla dorosłych i nieletnich typu zamkniętego. Jest aktualnie jedną z głównych osób tworzących Program Zastępowania Agresji Stanu Waszyngton. Należy do stanowych Stowarzyszeń ds. aresztowań i recydywy, tworzących wytyczne prawne w zakresie odbywania kar nieletnich. Kelli jest Master Trenerem Programu “We Teach PEACE”, będącego poszerzoną wersją Programu Rozwoju Społecznego (m.in. o programy wzmacniania rodziców, pracę z charakterem, zarządzanie złością) i Wiceprezesem PREPSEC International. Aktualnie współprowadzi ośrodek dla młodzieży zagrożonej recydywą w Waszyngtonie i jest głównym trenerem kuratorów sądowych i opiekunów społecznych w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych w Stanie Waszyngton.

Natomiast w dniach 8 – 11 czerwca br. odbędzie się specjalne pełne Certyfikowane Szkolenie Trenerskie, prowadzone przez w/w master trenerki ze Stanów Zjednoczonych.

Programy Treningowe WSART i PEACE4KIDS to uznane na całym świecie programy edukacyjne (poznawczo- behawioralne), przeznaczone do pracy z osobami z zaburzeniami zachowania, również z grupy wysokiego ryzyka i zagrożonych recydywą. Program WSART (Washington State Agression Replacement Training) wzbogacony o program PEACE4KIDS są od wielu lat rekomendowane do pracy z osobami objętymi działaniami sądowymi i kuratorskimi i są oceniane jako jedne z najbardziej skutecznych programów w zakresie generowania pozytywnych zmian w życiu i zachowaniu osób objętych dozorem (wszystkie czynniki wsparcia, ryzyka oraz poziomy oddziaływania programów, zostały opisane w dokumencie Model PEACE WSART). Programy mogą być realizowane zarówno w pracy indywidualnej, rodzinnej, jak i grupowej i powinny być wdrażane przez przeszkolonych Trenerów WSART/ PEACE4KIDS.

Ze względu na dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie kuratorzy zawodowi z okręgów wrocławskiego, jeleniogórskiego, świdnickiego i legnickiego. Pozostało jeszcze kilka miejsc szkoleniowych. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem: kurator@wroclaw.so.gov.pl