poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich"

wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Trwa proces legislacyjny w zakresie rozwiązań prawnych, których celem ma być podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich.

W uzasadnieniu projektodawca odnosi się do porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, zgodnie z którym kwota wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części 15 „Sądy powszechne”, na podwyższenie wynagrodzeń urzędników sądowych, asystentów sędziego, sądowych specjalistów OZSS oraz pozostałych pracowników sądów (obsługa) w wysokości 5% zostanie podzielona pomiędzy ww. pracowników sądów kwotowo, w równej wysokości, na poziomie ok. 200 zł brutto na jeden etat. Ustalono, że zwiększenie wynagrodzeń będzie dotyczyć również kuratorów zawodowych z zachowaniem różnic wynikających z odmiennego systemu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Aktualnie projekt stosownego rozporządzenia jest w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Do przedstawienia swoich uwag w ramach konsultacji publicznych zaproszono m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez ten podmiot stanowisko: uwagi OZZKS

3527

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Projektowane zmiany zostały przygotowane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014), zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego. Zmiany uzasadnione są uwzględnieniem w budżecie państwa na rok 2018, w części 15 „Sądy powszechne”, dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe dla kuratorów zawodowych w wysokości 5 039 tys. zł.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź.

W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj.

Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

 

1993

W ostatnim czasie dość regularnie informowaliśmy o postępach w pracach legislacyjnych nad rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Wpisy te cieszyły się sporym zainteresowaniem przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej. Nic dziwnego, skoro wynikająca z przepisów podwyżka jest pierwszą po sześciu latach braku jakiejkolwiek waloryzacji wynagrodzeń. Kuratorzy sądowi coraz wyraźniej odczuwają postępującą pauperyzację ich zawodu. Miło nam poinformować, że w dniu 28 grudnia Prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło podpisała przedmiotowe rozporządzenie. Akt prawny znajduje się już na liście oczekujących na publikację (tutaj) i ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Liczymy, że jest to początek przywracania rangi tego zawodu na miarę powierzanych kuratorom coraz liczniejszych zadań i idącej za tym odpowiedzialności.

Jednocześnie podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Ten dokument również znajduje się już w wykazie aktów oczekujących na publikację w Dzienniku Ustaw. Najpóźniejsza data ogłoszenia została ustalona na 31 grudnia 2015r. Dzięki przedmiotowemu rozporządzeniu możliwa będzie podwyżka uposażenia pracowników sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz urzędników wykonujących obsługę biurową kuratorów zatrudnionych w wydziałach. Rozporządzenie podnosi minimalną kwotę uposażenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podwyższa górną granicę wysokości wynagrodzeń dla poszczególnych grup stanowisk wymienionych w załączniku do dokumentu.