sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "wywiady środowiskowe"

wywiady środowiskowe

Rada Ministrów przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, który ma na celu określenie podstawy prawnej do zlecania kuratorom sądowym przez sądy przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Potrzeba wprowadzenia projektowanych zmian powstała m.in. na skutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316), w którym nie przewidziano unormowań dotyczących przeprowadzania przez kuratorów sądowych wywiadów środowiskowych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawach opiekuńczych małoletnich oraz po ustanowieniu opieki prawnej. Możliwość zlecania kuratorom przeprowadzania wywiadów także na etapie postępowania wykonawczego nie wynika aktualnie wprost z przepisów. Samo natomiast przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania lub pobytu danej osoby stanowi ingerencję państwa (funkcjonariusza publicznego jakim jest kurator sądowy) w sferę praw i wolności chronionych prawem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Stąd winno ono znajdować oparcie w przepisach prawa. Projektowana ustawa ma na celu określenie podstawy prawnej do zlecania kuratorom przez sądy przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w stosunku do małoletnich, zarówno na etapie postępowania poprzedzającego postępowanie rozpoznawcze jak i na etapie postępowania wykonawczego oraz przeprowadzania tych wywiadów w sprawach dotyczących ustanawiania opieki lub kurateli wobec osób dorosłych. Projekt reguluje również kwestie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w innych kategoriach spraw określonych w ustawach szczególnych, dla których rozpoznania właściwy jest sąd rodzinny. Projekt zmierza zatem do kompleksowego określenia podstaw prawnych zlecania przeprowadzania wywiadów kuratorom sądowym w postępowaniu nieprocesowym.

Projekt trafi teraz do Sejmu RP. Po przejściu ścieżki legislacyjnej ustawa ma wejść w życie z 30-dniowym terminem vacatio legis. Przebieg prac nad projektem można śledzić tutaj.

źródło: KPRM

 

 

 

2106

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 31 grudnia 2015r. do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uregulowanie postępowania wykonawczego w sprawach cywilnych i uwzględniającej rolę kuratorów sądowych, poprzez nowelizację ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

W ten sposób Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił opinię przedstawioną mu przez Krajową Radę Kuratorów w wystąpieniu z dnia 16 grudnia 2015 r. (KRK 72/IV/2015).  Przeprowadzanie przez kuratorów sądowych wywiadu środowiskowego stanowi ingerencję państwa w konstytucyjne chronione prawo obywateli do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego podstawy i kryteria takich działań powinny być jasno i ściśle określone w przepisach rangi ustawowej. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do przedstawionego mu postulatu kuratorów sądowych, aby w sposób kompleksowy określić w kodeksie postępowania cywilnego ich rolę w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych.
Pełny tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny tutaj.
Komunikat RPO o wystąpieniu dostępny tutaj.
Na ten temat powstał też artykuł w serwisie rp.pl.