Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawowych regulujących podstawy prawne zlecania kuratorom wywiadów...

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawowych regulujących podstawy prawne zlecania kuratorom wywiadów środowiskowych przez sąd rodzinny

Rada Ministrów przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, który ma na celu określenie podstawy prawnej do zlecania kuratorom sądowym przez sądy przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Potrzeba wprowadzenia projektowanych zmian powstała m.in. na skutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316), w którym nie przewidziano unormowań dotyczących przeprowadzania przez kuratorów sądowych wywiadów środowiskowych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawach opiekuńczych małoletnich oraz po ustanowieniu opieki prawnej. Możliwość zlecania kuratorom przeprowadzania wywiadów także na etapie postępowania wykonawczego nie wynika aktualnie wprost z przepisów. Samo natomiast przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania lub pobytu danej osoby stanowi ingerencję państwa (funkcjonariusza publicznego jakim jest kurator sądowy) w sferę praw i wolności chronionych prawem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Stąd winno ono znajdować oparcie w przepisach prawa. Projektowana ustawa ma na celu określenie podstawy prawnej do zlecania kuratorom przez sądy przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w stosunku do małoletnich, zarówno na etapie postępowania poprzedzającego postępowanie rozpoznawcze jak i na etapie postępowania wykonawczego oraz przeprowadzania tych wywiadów w sprawach dotyczących ustanawiania opieki lub kurateli wobec osób dorosłych. Projekt reguluje również kwestie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w innych kategoriach spraw określonych w ustawach szczególnych, dla których rozpoznania właściwy jest sąd rodzinny. Projekt zmierza zatem do kompleksowego określenia podstaw prawnych zlecania przeprowadzania wywiadów kuratorom sądowym w postępowaniu nieprocesowym.

Projekt trafi teraz do Sejmu RP. Po przejściu ścieżki legislacyjnej ustawa ma wejść w życie z 30-dniowym terminem vacatio legis. Przebieg prac nad projektem można śledzić tutaj.

źródło: KPRM