Zaproszenie na konferencję pt. „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej”

Zaproszenie na konferencję pt. „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej”

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie organizuje w dniu 9 marca br. II. Ogólnopolską Konferencję nt.: „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe w warunkach izolacyjnych i wolnościowych” .

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do:
– przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką pracy socjalnej;
– pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej;
– psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników medycznych, związanych 
ze środowiskiem Służby Więziennej;
kuratorów sądowych;
– funkcjonariuszy Służby Więziennej,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogących podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

Celem konferencji jest:

• dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;
• wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu,
• dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin,
• wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;
• dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej;
• podjęcie dyskusji nad problemem bezdomności, ubóstwa osób wychodzących na wolność;
• przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet odbywających karę pozbawienia wolności;
• wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;
• wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

– Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec osób osadzonych 
i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne.
– Programy readaptacyjne jako forma pomocy.
– Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego.
– Problem ubóstwa i bezdomności wśród osób wychodzących na wolność.
– Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej.
– Osoba wychodząca na wolność jako klient pomocy społecznej.
– Oczekiwania skazanych a możliwości świadczenia pomocy.
– Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe.
– Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej odbywających kary pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne, areszty śledcze.
– Problem macierzyństwa i ojcostwa za murami więziennymi, aspekty pomocowe.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: basianowak@onet.eu do dnia 29 lutego 2016 r.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pracy Socjalnej, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, tel.: +48 12 662 79 50, fax: +48 12 644 22 38

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 
dr hab. Barbara Nowak prof. UP
adres e-mail: basianowak@onet.eu

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:
dr ha. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie
dr Anetta Jaworska, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Robert Parol, Akademia Pomorska w Słupsku
ppłk mgr Jolanta Figlak, dyrektor ZK w Lublińcu
ppłk Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach
mjr mgr Tomasz Wacławek, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu
Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Norbert Pikuła prof. UP, dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP w Krakowie
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Barbara Nowak prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, UŚ w Katowicach

sekretarz konferencji:
mgr Tomasz Wardzała

Relacja z I Konferencji znajduje się tutaj – http://www.ipsoc.up.krakow.pl/index.php/instytut1/archiwum-konferencji