Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nowa publikacja o kurateli sądowej...

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nowa publikacja o kurateli sądowej w Polsce

Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się właśnie publikacja „Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy” pod redakcją prof. Marka Konopczyńskiego, Krzysztofa Stasiaka i Łukasza Kwadransa. Pozycja ta została wydana pod patronatem Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, Krajowej Rady Kuratorów i Pedagogium WSNS. Zawiera ona w dużej mierze materiały prezentowane na II Kongresie Kuratorskim, który odbył się w 95 rocznicę powstania kurateli sądowej w dniach 25 – 26 września 2014r. w Warszawie.

„Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów.Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej”. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej]

źródło: www.impulsoficyna.com.pl

978-83-8095-012-2

Spis treści:

Marek Konopczyński
Zamiast wstępu. Misja Kuratorskiej Służby Sądowej w społeczeństwie obywatelskim.

Część I. Kuratela sądowa – różne perspektywy.
– Andrzej Bałandynowicz
Kurator jako podmiot integrujący przestrzeń osobową, społeczną i środowiskową w socjalizacji wtórnej osób wchodzących w konflikt z prawem.
– Barbara Stańdo-Kawecka
Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich w świetle zmieniających się paradygmatów.
– Teodor Szymanowski
Zadania Kuratorskiej Służby Sądowej w okresie reformy prawa karnego w Polsce .
– Mariusz Sztuka
Szacowanie ryzyka w pracy kuratora. Polskie rozwiązania i ich odpowiedniki w rozwiniętych systemach zachodnich.
– Irena Mudrecka
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u podopiecznych w pracy kuratorów sądowych.
– Łukasz Kwadrans
Ośrodek kuratorski – jego miejsce w systemie profilaktyki i resocjalizacji nieletnich w Polsce.
– Hanna Gajewska-Kraczkowska
Ocena projektowanych zmian ustroju Kuratorskiej Służby Sądowej.
– Joanna Felczak
Polityka karna państwa a ekonomia. Na czym oszczędzać i w co inwestować z punktu widzenia polityka społecznego?
– Krzysztof Stasiak
Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców czynów karalnych.
– Łukasz Wirkus
Ethos i etyka w Kuratorskiej Służbie Sądowej – obraz kreowany a odbiór społeczny.

Część II. Kuratela sądowa w świetle badań empirycznych.
– Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki
Służba kuratorska w Polsce w świetle najnowszych badań socjologicznych wymiaru sprawiedliwości karnej.
– Paweł Kozłowski
Elementy profilu psychologicznego nieletniego z zastosowanym nadzorem kuratora sądowego.
– Honorata Czajkowska
Uwarunkowania postaw podopiecznych przejawianych wobec rodzinnych kuratorów sądowych.
– Anna Janus-Dębska
Uwarunkowania skutecznego wykonania kary ograniczenia wolności w formie prac na cele społeczne na podstawie badań własnych.