Spotkanie Porozumienia z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Spotkanie Porozumienia z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

2178

Na stronie internetowej Prawnicy Razem ukazała się informacja, że w dniu 1 czerwca odbyło się spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z Panem Sędzią Łukaszem Piebiakiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przedmiotem obrad był przekazany wcześniej na ręce Pana Ministra pakiet wspólnych stanowisk dotyczących propozycji reform sądownictwa.

Większość propozycji spotkała się z aprobatą Pana Ministra i zostanie przekazana do dalszych prac. Dotyczy to postulatów Porozumienia w zakresie kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego, obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich, roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego, potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, a także wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Pozostałe propozycje staną się przedmiotem dalszych analiz co do możliwości ich zrealizowania. Dodatkowo przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej otrzymali informację, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad wzmocnieniem pozycji kuratora sądowego jako organu w postępowaniu wykonawczym. [A.S.].

Strony spotkania zgodziły się, że przebiegło ono w dobrej atmosferze i wyraziły wspólną chęć kontynuowania dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych.