wtorek, Luty 20, 2018
Tags Posts tagged with "kurator sądowy"

kurator sądowy

238

System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji – przeczytać możemy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zwraca również uwagę na to, że system, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji. Ponad 30 proc. spośród byłych wychowanków ośrodków, których los zbadała NIK (próbą objęto 418 byłych wychowanków z 14 skontrolowanych MOW), weszło w konflikt z prawem. A wraz z upływem lat liczba osób ponownie wchodzących w konflikt z prawem rośnie.

W raporcie omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie MOW do realizacji zadań, w tym zapewnienie wychowankom warunków bezpieczeństwa i poszanowania godności,
 • Realizacja przez MOW zadań resocjalizacyjnych,
 • Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji,
 • Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW,
 • Metodyka kontroli i informacje dodatkowe,
 • Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych,
 • Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności,
 • Ekspertyza „Systemy resocjalizacji nieletnich w wybranych krajach  Europy i Stanach Zjednoczonych”.

Raport dostępny jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli lub tutaj.

Wobec przemocy – otwórz oczy” to hasło przyświecające V Festiwalowi „Wychowanie przez teatr’’ poświęconemu tematyce przemocy i cyberprzemocy, który odbył się 14 grudnia 2017 roku w kinie Halszka w Szamotułach.

Organizatorami wydarzenia byli II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz Szamotulski Ośrodek Kultury. Honorowy patronat nad nim objęli Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych, Komenda Wojewódzka Policji oraz Fundacja „Odnaleziona Bajka”.

Zebranych gości przywitali Agnieszka Nowaczyk – Kierownik II ZKSS oraz Piotr Michalak – Dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, natomiast oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Grzegorz Jach – społeczny doradca rzecznika praw dziecka, autor ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty’’. Muzyczny akcent na otwarcie zapewnili kuratorzy zawodowi z Poznania: Roman Fons i Michał Domagała.

Swoją obecnością festiwali zaszczycili również Anna Hilaruk – manager programu PAT, Wojciech Mroczkowski – zastępca Kuratora Okręgowego w Poznaniu i Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: podkom. Kinga Fechner – Wojciechowska, podinsp. Grzegorz Sieradzki, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach: Jarosław Nowicki, sędziowie oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu szamotulskiego.

Jury w składzie: Anna Hilaruk – manager programu Pat z KGP z Warszawy, Marcin Iwanowski – sekretarz WSKS, Piotr Witoń – aktor i konferansjer oraz por. Hubert Kuśnierek – wychowawca Zakładu Karnego we Wronkach w pokazach konkursowych oceniało 7 grup:

– zespół „AMBITNY TEAM’’ z placówki opiekuńczo – wychowawczej NEGEB w Szamotułach,

– zespół „MISTRZE” z Dusznik,

– zespół „Amatorzy” działający przy GKRPA w Ostrorogu,

– zespół „AD- RED” ze świetlicy socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie,

– grupa „ANIOŁY’’ ze świetlicy środowiskowej „Anioły wraz z grupą Pat’’ z Szamotuł,

– „BETLEJEMKA’’ ze świetlicy socjoterapeutycznej w Szamotułach,

– grupa „BOA 3”, czyli Bardzo Odważni Amatorzy, z ośrodka kuratorskiego nr 3 z Poznania.

Najlepszym aktorem V festiwalu „Wychowanie przez teatr’’ został Dawid Mrowiński,
a wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Filip Tarka oraz Marta Grzegorek. W kategorii zespołów wyróżnienia przyznano dwóm grupom z Szamotuł: „ANIOŁY’’ i „BETLEJEMKA’’. Główne trofeum festiwalu, czyli statuetka „Otwartej dłoni” powędrowała do „BOA 3” – Bardzo Odważnych Amatorów z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 z Poznania.

Celem festiwalu „Wychowanie przez Teatr”, który na stałe wpisał się w kalendarz działalności profilaktycznej oraz wychowawczej Kuratorów z Sądu Rejonowego w Szamotułach – członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych jest twórcza resocjalizacja, a także propagowanie pozytywnych form spędzania czasu i życia bez uzależnień.

Fot. Paweł Woźny.

 

 

 

 

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w roku 2017 aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu edukacji prawnej .

Tematyka edukacji prawnej młodzieży bardzo nas zainteresowała.

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków ,funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości . Ma na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu i uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego .

Jako kuratorzy rodzinni i dla nieletnich w ramach realizacji działań o charakterze profilaktycznym często na zaproszenie dyrektorów szkół prowadzimy działalność edukacyjną uświadamiającą młodzieży między innymi konsekwencje prawne zachowań społecznie niepożądanych, wskazujemy procedurę postępowań wypływającą z UPN – stąd nasze zainteresowanie w realizację działań o charakterze długoterminowym ,cyklicznym na terenie powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego –w decernacie Sądu Rejonowego w Trzciance .

WSKS uczestniczyło w opracowaniu terminarza działań w roku 2017 na terenie szkół powiatu ,uczestniczyło w tworzeniu scenariuszy spotkań z młodzieżą (tu czerpaliśmy z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego członków WSKS wykładowców akademickich ) opartych o metody aktywizujące i zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne ( także poprzez pozyskiwanie materiałów dydaktycznych opracowanych przez MS czy Stowarzyszenie Sędziów IUSTICIA ).

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych rekomendował projekt Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu i dzięki tym zabiegom działania odbywają się pod patronatem Sądu Okręgowego w Poznaniu .

Obecnie edukacja prawna realizowana jest etapami:

1.Podpisanie między Prezesem Sądu Rejonowego w Trzciance a dyrektorem szkoły porozumienia o współpracy

2.Wizyty sędziów i kuratorów sądowych rodzinnych i dla nieletnich w szkołach i prowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą, Radami Pedagogicznymi, rodzicami uczniów w obszarach prawnych wskazanych przez szkołę

3.Wizyty młodzieży w siedzibie Sądu Rejonowego w Trzciance –lustracja siedziby sądu, udział w wykładzie – struktura organizacyjna Sądu Rejonowego.

4.Udział młodzieży w wokandzie Sądu Rejonowego –rozprawa karna, cywilna, rodzinna

Spotkanie z sędzią prowadzącym rozprawę, omówienia postępowania sądowego.

5. Omówienie kwestii związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich za popełniane czyny karalne oraz przejawy demoralizacji jak również przedstawienie środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich –spotkanie z kuratorami rodzinnymi i dla nieletnich

5.Przygotowanie przez młodzież rozprawy symulacyjnej i ocena merytoryczna rozpraw przez prawników

Zajęcia z młodzieżą pozwoliły uczniom skonfrontować ich doświadczenia i poglądy z uniwersalnymi wartościami i literą prawa ,wyposażyły w wiedzę i uczyły umiejętności rozwiązywania problemów .

W zajęcia kuratorzy angażowali nieletnich –podopiecznych Sądu co wzbogacało naszą ofertę dla nieletnich w obszarze podnoszenia ich kompetencji ,wiedzy .

W dniu 11 grudnia 2017 roku w czarnkowskim kinie ‘’Światowid ‘’uroczyście podsumowano roczną realizacje projektu edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych .

Spotkanie skierowane było do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i grupy 240 uczniów tych placówek edukacyjnych ,które uczestniczą w projekcie lub zgłosiły zainteresowanie jego realizacją .

Gospodarzami spotkania byli Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki, Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance, Komendant Powiatowy Policji , Powiatowy Inspektor Sanitarny, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych .

Uroczyste podsumowanie projektu połączono z VII Powiatową Konferencją Zdrowia Publicznego z Powiatowego Programu Promocji Zdrowia.

Podczas spotkania w dniu 11 grudnia 2017 zaprezentowano film –dokumentacje wydarzeń edukacji prawnej nakręcony w dniu 8 grudnia 2017 w siedzibie Sądu Rejonowego –film to sprawozdanie z pracy młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie od etapu 1 do etapu 4 projektu – udział młodzieży w rozprawie cywilnej i karnej, spotkanie młodzieży z sędzią orzekającym w sprawie cywilnej ,sędzią prowadzącym sprawę karną ,dalej kuratorami rodzinnymi .Dokumentacja filmowa była zachętą do podejmowania działań przez środowiska szkolne

Następnie mecenas Katarzyna Szablewska z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zapoznała młodzież z ofertą edukacyjną prowadzoną przez radców prawnych –także w obszarze mediacji rówieśniczych. Na terenie zainteresowanych szkół w 2017 odbyły się prowadzone przez mecenas Jolantę Kucharzak Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu warsztaty dla nauczycieli i uczniów z obszaru mediacji rówieśniczej .Mecenas Szablewska wskazywała na efektywność mediacji w rozwiazywaniu sporów .

W kolejnej części prawnicy –prokurator Beata Kawczyńska i kurator dla nieletnich Iwona Kurczewska dokonały analizy kazusów przygotowanych przez młodzież Zespołu Szkół w Lubaszu działającej w formacji Pat powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego.

Przedstawione scenki sytuacyjne przez młodzież omówione zostały pod kątem odpowiedzialności prawnej zachowań społecznie niepożądanych. Grupa Pat jak zawsze prezentowała bardzo wysoki poziom artystyczny przedstawionych scenek .

Prokurator omówiła konsekwencje karne rozpowszechniania środków odurzających, konsekwencji dokonania przestępstwa przemocy seksualnej wobec osoby odurzonej środkami.

Kurator analizowała demoralizacje i czyn karalny na podstawie filmu nakręconego przez młodzież grupy PaT

Kolejna część spotkania przygotowana została przez funkcjonariuszy KPP Czarnków we współpracy z lokalną grupą motocyklistów z Klubu Motocyklowego TUR MC Poland Chapter w Czarnkowie

Aspirant Sebastian Drewny Naczelnik WRD KPP w Czarnkowie przedstawiał konsekwencje wypadków drogowych, wykorzystując drastyczne zdjęcia wypadków przestrzegał i zachęcał do rozsądnej jazdy, tłumaczył konsekwencje prawne prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, środków odurzających.

Emocjonalny przekaz wygłosili członkowie z Klubu Motocyklowego TUR MC Poland Chapter w Czarnkowie. Zachęcali młodzież do alternatywnego spędzania czasu, przekonywali, że rozsądne prowadzenie pojazdów to przyjemność i radość życia. Zaprosili do spotkania w ich siedzibie –Wieża Ciśnień Czarnków

Ostatnia część spotkania to głos medyków w zakresie konsekwencji zdrowotnych w zakresie spożywania środków odurzających.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Beata Kościelska oraz doktor Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala w Poznaniu fachowiec, który ratuje życie i zdrowie osób po spożyciu środków odurzających dzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami w tym obszarze .

Spotkanie było wielkim przedsięwzięciem, okraszone zostało licznymi spotami reklamowymi w obszarze konsekwencji spożywania alkoholu „Nie wsiadam ‘‘, konsekwencji spożywania środków odurzających jak również spoty programu policji „Dopalacze niszczą życie”

Tempo oraz szybki i bardzo atrakcyjny przekaz podczas spotkania zachęcał młodzież do stałego skupienia uwagi. Obecnie podjęte zostały działania w zakresie ewaluacji przedsięwzięcia.

Rozmowy z młodzieżą prowadzone przez lokalne media po spotkaniu wskazywały na zainteresowanie tematem .

Młodzi uczestnicy spotkania otrzymali pakiet materiałów –podręczniki pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości ‘’Przychodzi uczeń do prawnika’’, materiały przygotowane przez Miejską Komisje Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie, Powiatową Stację Sanepid ,KPP Czarnków – który ma być przyczynkiem do dalszego zainteresowania się prezentowaną problematyką .

Ewa Pawlikowska-Adamczak

W dniu 08.12.2017 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu odbyła się trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Pana Anatola Gula. Konkurs skierowany był do wychowanków ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. Na starcie konkursu stanęło 8 trzyosobowych drużyn, które były reprezentacjami ośrodków. Pomysłodawcą wydarzenia jest Maciej Więcek, kurator rodzinny specjalista z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wychowawca w Ośrodku Kuratorskim nr 3 w Wałbrzychu.

Organizatorami konkursu byli:

 1. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
 2. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
 4. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 5. Sąd Okręgowy w Świdnicy

Przystępując do organizacji konkursu zależało nam, aby w efekcie końcowym wyposażyć uczestników zajęć w Ośrodkach kuratorskich w wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  dostarczyć informacje jak zapobiegać  nałogom i zachowaniom ryzykownym. Przygotowania dzieci do konkursu miały służyć ich integracji, doskonalenia relacji koleżeńskich, współpracy w grupie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego

Dzięki działaniom Z-ca Kuratora Okręgowego Anny Wielgus i jej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, dzieci otrzymały zakres tematyczny z jakiego przygotowywały się do Konkursu. Ponadto każdy Ośrodek musiał przygotować plakat związany z tematyką AIDS.

W skład panelu sędziowskiego weszli  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Wioletta Pawelec, Z-ca Kuratora Okręgowego Pani Anna Wielgus, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Monika Bieżyńska  oraz  Pani Adrianna Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do Konkursu przystąpiły następujące Ośrodki: Ośrodek Kuratorski nr 1 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski nr 2 z Boguszowa Gorc, Ośrodek Kuratorski nr 3 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski nr 5 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski z Kłodzka, Ośrodek Kuratorski z Nowej Rudy, Ośrodek Kuratorski z Ząbkowic Śląskich, Ośrodek Kuratorski ze Świebodzic.

Każdy z ośrodków działających przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, mógł wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs miał formę testu pisemnego, po którym nastąpiła cześć praktyczna konkursu. Pytania były przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. Pytań było 20. Następnie oceniane były plakaty (w skali od 1 do 5 pkt). Pierwsze 10 pytań dotyczyło zdrowia, następne dotyczyły HIV i AIDS. Dzieci testy rozwiązały bardzo szybko, miłym widokiem dla oka było jak współpracowali w grupach. W oczekiwaniu na wyniki, Pani Adrianna Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy.

Poniżej wyniki:

I miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu – 22 pkt.
II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 5 w Wałbrzychu- 20 pkt.
III miejsce Ośrodek Kuratorski w Ząbkowicach Śląskich- 18 pkt
IV miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Wałbrzychu- 17 pkt
V miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Boguszowie Gorcach- 16 pkt
VI miejsce Ośrodek Kuratorski w Nowej Rudzie- 16 pkt
VII miejsce Ośrodek Kuratorski w Świebodzicach- 16 pkt
VIII miejsce Ośrodek Kuratorski w Kłodzku- 13 pkt

Nikt z uczestników nie wyjechał z pustymi rękoma z Wałbrzycha. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone grami edukacyjnymi i słodyczami. Każdy otrzymał paczkę. Drużyny, które znalazły się na podium nagrodzone zostały pucharami które ufundował Maciej Więcek z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu. Gry i słodycze ufundowane zostały przez Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Panią Danutę Kowal. Kurator Okręgowy w Świdnicy Pani Ewa Zarazik oraz Z-ca Kuratora Okręgowego w Świdnicy Pani Anna Wielgus ufundowały dodatkowo dla każdego ośrodka paczkę słodyczy.

Organizatorzy pragną podziękować Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy Pani Monice Bieżyńskiej, Pani Adriannie Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za przygotowanie pytań i pokaz pierwszej pomocy, Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Danucie Kowal, Pani Kurator Okręgowej Ewie Zarazik i  Pani Z-cy Kuratora Okręgowego Pani Annie Wielgus oraz Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu Pani Katarzynie Złoch za bardzo dużą pomoc przy organizacji Konkursu.

Maciej Więcek

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 

 

 

359
dav

Z wielką radością informujemy, że w dniu 6 grudnia 2017r. odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. W tegorocznej edycji „Wyróżnienie Białej Wstążki” w kategorii wymiar sprawiedliwości otrzymał kurator sądowy pan Krzysztof Kisiel. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Pan Krzysztof Kisiel pracuje jako kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach  rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Braniewie (okręg elbląski), Realizując powierzone mu zadania jest również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w  Pieniężnie, pracuje w grupach roboczych prowadzących procedurę  „Niebieskie karty”. Laureat jest absolwentem Studium Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, odbył szereg szkoleń dotyczących przemocy w rodzinie. Od  trzech lat realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców  przemocy. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w działalności  zawodowej, a także poza nią – społecznie wspierając osoby doświadczające  przemocy doradztwem i specjalistycznymi konsultacjami. Krzysztof Kisiel   jest zapraszany w charakterze eksperta do audycji radiowych o tematyce społecznej, kilkukrotnie prowadził wykłady dotyczące przeciwdziałania przemocy podczas konferencji o charakterze regionalnym.

Więcej na temat regulaminu konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” można przeczytać tutaj.

Informacje na temat wszystkich kategorii konkursowych oraz osób, które otrzymały wyróżnienia dostępne są tutaj.

Przypomnijmy: Kampania Biała Wstążka to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania jest coraz bardziej popularna również w Polsce. Od kilku już lat wiele miast włącza się w działalność na rzecz podniesienia świadomości społecznej – zwłaszcza mężczyzn – ma temat ochrony praw kobiet i przeciwdziałaniu przemocy wobec nich.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

194

Już po raz trzeci wychowankowie ośrodków kuratorskich okręgu świdnickiego wezmą udział w konkursie wiedzy o zdrowiu organizowanym przez Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Sąd Okręgowy w Świdnicy oraz Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy. Konkurs honorowym patronatem objął pan Anatol Gila Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Konkurs odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

271

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka ukazała się publikacja autorstwa Ewy Jarosz pod tytułem Przemoc w wychowaniu- czas z tym skończyć! Raport RPD 2017.

Z prezentowanych badań wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest niezgodne z prawem, sami doświadczali przemocy w dzieciństwie, są nisko wykształceni, pochodzą z małych miejscowości oraz starsi wiekiem.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

O Lęborskich Wydarzeniach pisaliśmy już wielokrotnie zapraszając do wzięcia w nich udziału lub zamieszczając relacje z ich przebiegu. Tym razem prezentujemy publikację, która stanowi niejako odzwierciedlenie tematyki poruszanej podczas poszczególnych spotkań.

Od współredaktora publikacji:

W imieniu redaktorów przedstawianej publikacji, która pozostaje niezmienne związana z Lęborskimi Wydarzeniami, chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w jej powstanie, szczególnie zaś p. Witoldowi Namyślakowi Burmistrzowi Miasta Lęborka, recenzentowi naukowemu dr hab. Beacie Pawłowskiej (Uniwersytet Łódzki), wszystkim autorom oraz współredaktorowi koledze doc. dr Przemysławowi Frąckowiakowi. Mam nadzieję, że książka oddaje unikalny charakter Lęborskich Wydarzeń, doskonale wpisując się w ich oryginalność oraz specyfikę. Żywię przekonanie, że w tekstach znajdziecie Państwo odzwierciedlenie tematów, które już od 11 lat poruszamy  w Lęborku.

Szczególnie dziękuję wszystkim uczestnikom naszych spotkań, którzy od lat wzbogacają konferencyjną społeczność.

                                                                                  Dziękuję Wam

                                                                                  Dr Michał Szykut

Spis treści prezentowanej publikacji dostępny jest tutaj.

Z dużą satysfakcją informujemy, że na skrzynkę mailową portalu kurator.info wpłynął list dr Łukasza Wirkusa kuratora w ZKSS  w Sądzie Rejonowym w Słupsku informujący o ukazaniu się nowej pozycji wydawniczej, która z pewnością stanie się pomocna w wykonywaniu pracy kuratora sądowego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka pod moją redakcją naukową pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce
kuratorów sądowych, która jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu profesjonalnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej.
Książka została poświęcona pamięci dra Tadeusza Jedynaka, a na temat jego działalności i zasług dla KSS napisałem kilka słów we wstępie od redaktora książki.
Na rynku wydawniczym wciąż jest mało propozycji konkretnych rozwiązań metodycznych z punktu widzenia praktyki resocjalizacyjnej. Mam nadzieję, że ta właśnie książka pozwoli na szersze wdrożenie interdyscyplinarnej metodyki pracy kuratora sądowego.

Ponadto chciałbym szczególnie i serdecznie podziękować Patronom honorowym i medialnym tej książki!
Są to: Krajowa Rada Kuratorów i Fundacja Probare oraz portale internetowe Kuratorskiej Służby Sądowej kurator.info i kuratorzy.pl
Ogromnie się cieszę z dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy z Państwem i wyrażam nadzieję
na jej podtrzymywanie w przyszłości.
Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i cierpliwość w oczekiwaniu na pojawienie się książki objętej Państwa patronatem w ofercie wydawniczej.  

Książkę można
nabyć pod linkiem:
http://www.marszalek.com.pl/sklep/produk t/4856/wybrane_problemy_resocjal.html

Z wyrazami szacunku

Łukasz Wirkus
kurator rodzinny
Sądu Rejonowego w Słupsku

Spis treści prezentowanej publikacji dostępny jest tutaj.

W dniu 10.11.2017r. podczas Senat przyjął Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Jak napisano na stronie Senatu RP na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych. Po zmianach, kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, która dostępna jest tutaj oraz materiałem, nad którym pracowali senatorowie – dostępny jest tutaj.

W dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe dotyczące problematyki sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Seminarium miało na celu zaprezentowanie wyników badań oraz wymianę doświadczeń związanych ze skutecznością stosowania procedury sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.
W trakcie spotkania poruszono problematykę genezy, celowości oraz warunków efektywności funkcjonowania ww. procedury. 
Program seminarium przewidywał dwie części. W pieszej miały miejsce wystąpienia panelistów:
– Mgr Leszek Kapler – „Wpływ członków rodziny z problemem alkoholowym na  wzajemne reakcje wobec tego problemu – raport z badań ankietowych”;
– Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzózka – “Realizacja procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego”;
W części drugiej odbyła się dyskusja na temat zaprezentowanych zagadnień.
W seminarium udział wzięli przedstawiciele różnych służb i zawodów pomocowych, między innymi sędziowie rodzinni, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Galeria zdjęć z dostępna jest na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”. Tym razem „Krwiobus” stanął przed Sądem Okręgowym w Poznaniu gdzie w ciągu kilku godzin oddano blisko 14 litrów krwi ratującej życie ludzkie. Sąd jest miejscem, gdzie nie tylko udziela się pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym, osobom pokrzywdzonym czy w rozwiązywaniu sporów. Sądy to również miejsce gdzie pracują ludzie, dla których pomoc innym jest naturalnym odruchem serca i dlatego tak licznie uczestniczyli w akcji krwiodawstwa: „Mamy TO we Krwi”.

W ramach tego projektu jako kuratorzy sądowi spotykamy się również z uczniami szkół i rozmawiamy o zagrożeniach dla życia i zdrowia, gdy nie przestrzega się zasad i norm społecznych, naraża się na sytuacje, w których można być wykluczonym z grona tych, którzy mogą pomagać innym poprzez oddawanie krwi, sięgając po narkotyki, dopalacze, podejmując inne zachowania ryzykowne. W spotkaniach z młodzieżą zachęcamy do oddawania krwi i zachowań prospołecznych, rozmawiamy o naszej pracy, służbie.

Kolejna akcja „Mamy TO we Krwi” odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym „Marcinek” w Poznaniu 15 grudnia 2017r., na którą wszystkich zapraszamy.

Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział pracowników Sądu Okręgowego w Poznaniu, dziękujemy Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu Prezesowi Sądu Okręgowemu w Poznaniu, Dyrekcji Sądu, kuratorom sądowym, sędziom, służbom więziennym.

Roman Fons.

 

 

288

W imieniu organizatorów  XII edycji Lęborskich Wydarzeń, informujemy, że wraz z odbywającymi się: Międzynarodową Konferencją Naukową oraz Międzynarodowym Probacyjnym  Turniejem Piłkarskim (29-30 czerwca 2018), planowane jest zorganizowanie I Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego Jesteśmy przekonani, że kuratorzy sądowi to osoby, które charakteryzuje szerokie spektrum zainteresowań i różnorodnych aktywności. Dlatego też, chcemy, aby Koleżanki i Koledzy, dla których motocykl to nie tylko środek transportu, mieli możliwość spotkania się i podzielenia swoją pasją z innymi. Wasza obecność z pewnością wzbogaci program przyszłorocznych Lęborskich Wydarzeń.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do lutego 2018r. Zgłoszenia przyjmuje Witold Czubak SR Ostrów Wielkopolski mail: wielki.brat@poczta.fm tel. 62 5926159.

Komitet Organizacyjny

446

Na prośbę kuratorów zaangażowanych w funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową ośrodka oraz z inicjatywami podejmowanymi przez kuratorów z Poznania na rzecz nieletnich.
Prezentowany ośrodek powstał w marcu 2011 roku i mieści się przy ul. Wronieckiej 9 – świetlica przy Domu Salezjańskim. Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo – wychowawczą i resocjalizacyjną. Jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi od rodziny.

Wszystkie informacje na temat ośrodka dostępne są na tronie internetowej:  www.osrodekkuratorski.pl

W dniu 19.06.2017r. podczas pierwszego dnia XII posiedzenia KRK IV kadencji komisja monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów przedstawiła opracowanie: KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE wg stanu na dzień 31.12.2016r. Za zgodą Krajowej Rady Kuratorów opracowanie zostaje udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Fragment wstępu do opracowania: Celem opracowania jest przedstawienie w możliwie prosty i nieskomplikowany sposób stanu kurateli sądowej, tak aby był on czytelny zarówno dla kuratorów,jak i dla osób mających kontakt jedynie sporadyczny z kuratela sądową. Z tego względu  w opracowaniu znajdują się głównie dane liczbowe  przedstawione w formie  tabel i wykresów, których źródłem są sprawozdania MSS40 wysyłane przez każdy okręg na  koniec roku do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ankiety przygotowane przez Komisję i wypełnione w poszczególnych okręgach sądowych. W tegorocznej edycji rozbudowaliśmy znacznie zakres informacji demograficznych zbieranych bezpośrednio z poziomu zespołów. Zmieniliśmy też formę ankiety. Znaczna jej część została realizowana w arkuszach excelowychi dzięki czemu efektywniej można było zdiagnozować stan kurateli i potencjał jakim dysponują kuratorzy. Uzyskaliśmy niezwykle bogactwo informacji. Ich pełna prezentacja wykracza jednak poza ramy tego opracowania. Mamy nadzieję, że staną się one przedmiotem oddzielnych publikacji.

Dokument ten prezentuje ogólne warunki pracy, zawiera też szczegółowe informacje na temat ogólnego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę pełniącą junkcję kuratora społecznego w danym okręgu.

W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane z roku 2016 oraz z roku 2014, co pozwoliło na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie  intensywnych zmian w kurateli jaka miała miejsce  w ostatnich dwóch latach. Tam gdzie  to było to uzasadnione uwzględniliśmy również dane  z wcześniejszych opracowań. Dzięki temu mogliśmy prześledzić trendy zmian w dłuższej perspektywie czasowej.

W tegorocznej edycji zmieniliśmy też sposób prezentacji materiałów. Większość tabl i wykresów umieściliśmy w odrębnej część. Zabieg ten zwiększył przejrzystości prezentowanych tabeli pozwolił też zachować ciągłość opisów i zapewnił również lepsze zagospodarowanie miejsca.

Mamy nadzieję że przedstawione opracowanie będzie istotną pomocą zarówno dla kuratorów podejmujących różnego rodzaju działania na rzecz kurateli, jak i dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce efektywnością obecnego systemu oraz wprowadzeniem ewentualnych zmian systemowych i organizacyjnych dotyczących kurateli sądowej.

 

Raport dostępny jest TUTAJ.