KONFERENCJA SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

KONFERENCJA SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

3161

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 2 czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja na temat „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele szeregu zawodów zaufania publicznego, między innymi inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych: radców prawnych, adwokatów, komorników. Środowisko zawodowych kuratorów sądowych reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów:Grzegorz Kozera- Przewodniczący;Waldemar Saliński- Zastępca PrzewodniczącegoRenata Cieszko- SekretarzLech Sobieszczuk- delegat okręgu lubelskiegoAleksander Samek- delegat okręgu wrocławskiego,a w posiedzeniu uczestniczył także Andrzej Martuszewicz- Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”. W trakcie prowadzonej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, który w swoim wystąpieniu przedstawił specyfikę zawodu kuratora sądowego, podkreślając, że przynależność kuratorów sądowych do grona zawodów zaufania publicznego jest nie tylko wynikiem rozwiązań ustrojowych związanych z posiadaniem samorządu zawodowego czy sądownictwa dyscyplinarnego, ale przede wszystkim ze względu na doniosłość i szczególne znaczenie wykonywanych przez nich zadań realizowanych dla dobra powszechnego.Podkreślił, iż jednym z podstawowych zadań zrealizowanych przez naczelny organ samorządu zawodowego- Krajową Radę Kuratorów, było uchwalenie Kodeksu Etyki zawodowych kuratorów sądowych, który w zakresie postępowania kuratorów sądowych wobec podopiecznych i współpracowników oparty został o najbardziej elementarne wartości związane z poszanowaniem indywidualności i godności jednostki ludzkiej.Wskazał, że kuratorzy sądowi są ważnym ogniwem w polityce bezpieczeństwa państwa poprzez wykonywanie orzeczeń sądów w odniesieniu do sprawców przestępstw, jak również podkreślił bardzo istotną rolę jaką odgrywają w zapewnieniu ochrony prawnej dziecka i rodziny. Przy tej okazji zasygnalizował także potrzebę dokonania kompleksowych uregulowań w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym usytuowaniu statusu kuratorów rodzinnych jako organu postępowania wykonawczego.Stwierdził, że zdarzają się sytuacje, w których kuratorzy sądowi są przedstawiani przez media jako osoby potencjalnie odpowiedzialne za zaistniałe tragedie ludzkie, jednak są to przypadki incydentalne i przy uwzględnieniu, że każdego roku kuratorzy sądowi wykonują około 500 000 orzeczeń sądów i przeprowadzają około 500 000 wywiadów środowiskowych, może być dumny, iż reprezentuje tę właśnie grupę zawodową.

Informacje na temat konferencji dostępne są również na stronie internetowej Senatu RP.

tekst Grzegorz Kozera,

zdjęcia Aleksander Samek