sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "kuratorska służba sądowa"

kuratorska służba sądowa

2460

Dziś w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 91 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, czyli od 15 stycznia.

Nowelizacją tą został dodany do wcześniejszego rozporządzenia m.in. Rozdział 3a, pt. „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19„. Jak wynika z lektury tego rozdziału, kuratorzy sądowi, jako grupa zawodowa, nie znaleźli się w gronie osób, co do których podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne mają obowiązek stosowania szczepień wg kolejności przypisanej dla etapu zerowego, bądź pierwszego.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Krajowa Rada Kuratorów pismem z 8 stycznia br. zwracała się do Ministra Zdrowia o objęcie naszej grupy zawodowej szczepieniami ochronnymi w zerowym, bądź ewentualnie pierwszym etapie (zobacz tutaj).

Wcześniej, bo w grudniu 2020 roku, Krajowa Rafa Kuratorów wystosowała również pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych, gdzie postulowała o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uwzględnienie grupy kuratorów sądowych w pierwszej transzy osób podlegających szczepieniom ochronnym, a o czym informowaliśmy z kolei tutaj.

Przyłączając się do apelu Krajowej Rady Kuratorów w zakresie szczepień ochronnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych również zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie kroków zmierzających do objęcia kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID – 19. Z wystąpieniem OZZKS można zapoznać się tutaj.

W dniu 4 kwietnia 2020r. Przewodniczący KRK opublikował komunikat informujący o podjętych przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów działaniach związanych z uzyskaniem przez kuratorów sądowych podwyżek wynagrodzenia.
Przewodniczący KRK napisał:
Krajowa Rada Kuratorów, w okresie pomiędzy posiedzeniami reprezentowana przez Prezydium, mając na względzie dbałość o warunki płacy kuratorów sądowych, podjęła działania związane z kwestiami budżetowymi dotyczącymi planowanego, w roku bieżącym, wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych. Uchwalenie ustawy z dnia 14 lutego 2020 roku- ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571), która weszła w życie 4 kwietnia 2020 roku (ze skutkami od 1 stycznia 2020), niesie za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego za sprawą wzrostu kwoty bazowej dla kuratorów sądowych o:
aplikant kuratorski- 143,78 PLN,
kurator zawodowy- 226,59 PLN,
starszy kurator zawodowy- 259,94 PLN,
kurator specjalista- 294,45 PLN.

Wzrost kwoty bazowej oraz wynagrodzenia zasadniczego skutkuje także niewielkim wzrostem takich składników wynagrodzenia jak: dodatek terenowy (o 57,51 PLN), dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny. Wzrosną również stawki ryczałtowe dla kuratorów społecznych. Jednakże wykonanie podwyżki w pozostałej części wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 145).
Do wiążących ustaleń w tej kwestii doszło pomiędzy Krajową Radą Kuratorów, Departamentem Nadzoru Administracyjnego i Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, kiedy ustalono wzrost mnożników kwoty bazowej na następującym poziomie: aplikant kuratorski- 1,53 (wzrost o 0,28), kurator zawodowy- 2,26 (wzrost o 0,29), starszy kurator zawodowy- 2,56 (wzrost o 0,3), kurator specjalista- 2,86 (wzrost o 0,3).
Pełny tekst komunikaty jest do poprania TUTAJ.

W tym samym dniu, Przewodniczący KRK Grzegorz Kozera, zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o zainicjowanie prac, które pozwolą na wpisanie, w możliwie najkrótszym terminie, do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Pełny tekst pisma jest dostępny TUTAJ.

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych za pośrednictwem naszej redakcji przekazują poniższe życzenia.

Szanowane Koleżanki i Koledzy

W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i urzędów stałych opiekunów sądowych przy tych sądach, który zostały podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku. Sto lat temu zaczęła tworzyć się historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa, i której jesteśmy uczestnikami. Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

W dniu jubileuszu życzymy wszystkim kuratorom sądowym aby praca jaką wykonujemy przynosiła sukcesy i satysfakcję, niech setna rocznica powstania Polskiej Kurateli Sądowej będzie również okazją do rozmów nie tylko o historii ale również o przyszłości. Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność i podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków kuratora sądowego, za tworzenie jakże pięknej historii, teraźniejszości oraz przyszłości Polskiej Kurateli Sądowej.

Z wyrazami szacunku
Prezes oraz Zarząd
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Chcąc podzielić się naszą radością zamieszczamy życzenia, które zostały do nas nadesłane z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Obornik.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Obornikach z okazji 100 – lecia ustanowienia polskiej kurateli sądowej składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim kuratorom.

3161

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 2 czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja na temat „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele szeregu zawodów zaufania publicznego, między innymi inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych: radców prawnych, adwokatów, komorników. Środowisko zawodowych kuratorów sądowych reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów:Grzegorz Kozera- Przewodniczący;Waldemar Saliński- Zastępca PrzewodniczącegoRenata Cieszko- SekretarzLech Sobieszczuk- delegat okręgu lubelskiegoAleksander Samek- delegat okręgu wrocławskiego,a w posiedzeniu uczestniczył także Andrzej Martuszewicz- Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”. W trakcie prowadzonej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, który w swoim wystąpieniu przedstawił specyfikę zawodu kuratora sądowego, podkreślając, że przynależność kuratorów sądowych do grona zawodów zaufania publicznego jest nie tylko wynikiem rozwiązań ustrojowych związanych z posiadaniem samorządu zawodowego czy sądownictwa dyscyplinarnego, ale przede wszystkim ze względu na doniosłość i szczególne znaczenie wykonywanych przez nich zadań realizowanych dla dobra powszechnego.Podkreślił, iż jednym z podstawowych zadań zrealizowanych przez naczelny organ samorządu zawodowego- Krajową Radę Kuratorów, było uchwalenie Kodeksu Etyki zawodowych kuratorów sądowych, który w zakresie postępowania kuratorów sądowych wobec podopiecznych i współpracowników oparty został o najbardziej elementarne wartości związane z poszanowaniem indywidualności i godności jednostki ludzkiej.Wskazał, że kuratorzy sądowi są ważnym ogniwem w polityce bezpieczeństwa państwa poprzez wykonywanie orzeczeń sądów w odniesieniu do sprawców przestępstw, jak również podkreślił bardzo istotną rolę jaką odgrywają w zapewnieniu ochrony prawnej dziecka i rodziny. Przy tej okazji zasygnalizował także potrzebę dokonania kompleksowych uregulowań w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym usytuowaniu statusu kuratorów rodzinnych jako organu postępowania wykonawczego.Stwierdził, że zdarzają się sytuacje, w których kuratorzy sądowi są przedstawiani przez media jako osoby potencjalnie odpowiedzialne za zaistniałe tragedie ludzkie, jednak są to przypadki incydentalne i przy uwzględnieniu, że każdego roku kuratorzy sądowi wykonują około 500 000 orzeczeń sądów i przeprowadzają około 500 000 wywiadów środowiskowych, może być dumny, iż reprezentuje tę właśnie grupę zawodową.

Informacje na temat konferencji dostępne są również na stronie internetowej Senatu RP.

tekst Grzegorz Kozera,

zdjęcia Aleksander Samek

3162

W dniu 11 listopada obchodzimy święto państwowe upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r. W tym roku czynimy to po raz 98. Jest to bardzo ważny dzień dla kuratorskiej służby sądowej, która realizuje istotną misję na rzecz obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Kuratorzy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi. Ponosimy odpowiedzialność za wiele kluczowych obszarów funkcjonowania naszego kraju, m.in. bezpieczeństwo publiczne, wychowanie, profilaktykę i przeciwdziałanie przestępczości, edukację prawną, egzekwowanie obowiązków i wykonywanie kar. Pomagamy chronić tych najsłabszych – dzieci, młodzież, osoby pokrzywdzone przemocą.

W tym wyjątkowym dniu w sposób szczególny pamiętamy też o tych kuratorach sądowych, którzy tworzyli nasz zawód w burzliwych dziejach Polski. Początki kurateli sądowej w Polsce są mocno związane z odbudowywaniem państwa po 123 latach zaborów. Tak pisał o tym Krzysztof Stasiak w swoim opracowaniu pt: Ewolucja systemu kurateli sądowej w Polsce w latach latach 1919–2009 – kamienie milowe, przygotowanym na potrzeby I Kongresu Kuratorskiego:

Moment powołania do życia instytucji kurateli sądowej w Polsce był czasem szczególnym, gdyż w 1919 roku państwo polskie dopiero się odradzało, po przeszło stuletnim okresie niebytu. To zaś odradzanie nie było procesem łatwym i niejednokrotnie było okupione dramatycznymi wydarzeniami. Warto podkreślić, że ziemie polskie na skutek pierwszej wojny światowej były obszarem straszliwie zniszczonym, gdyż wielokrotnie przez nie przetaczał się front wschodni. W lutym 1919 roku, mimo że państwo polskie istniało już od kilku miesięcy, granice jego terytorium nadal nie były ostatecznie ustalone, a w licznych przypadkach o ich kształt trzeba było stoczyć ciężkie walki (np. powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka, wojna polsko-ukraińska). Ponieważ ziemie polskie przez wiele dziesięcioleci znajdowały się w granicach trzech państw zaborczych, były z nimi ściśle powiązane pod względem gospodarczym, komunikacyjnym, prawnym, monetarnym, administracyjnym itp. Odradzające się państwo polskie musiało doprowadzić do unifikacji bardzo od siebie różnych dzielnic w taki sposób, aby stanowiły one zwarty i jednolity organizm państwowy. Było to zadanie niezmiernie trudne, a proces unifikacji zapoczątkowany tuż po odzyskaniu niepodległości trwał wiele lat.
Mimo tak dramatycznego czasu, w jakim znajdowała się Polska, najwyższe władze państwowe uznały za wskazane i potrzebne utworzenie sądów dla nieletnich i powołanie działających przy tych sądach stałych opiekunów
sądowych (później przemianowanych na kuratorów sądowych dla nieletnich – red.). Nie był to jedynie kaprys tych władz, lecz potrzeba rozwiązania niezmiernie istotnego problemu – przestępczości nieletnich. Czas wojny zawsze jest okresem, gdy pojawiają się dodatkowe czynniki wpływające na stopień demoralizacji nieletnich i rozwój zachowań aspołecznych (co np. wynikało z częściowego lub całkowitego pozbawienia ich właściwej opieki osób dorosłych). Warto zwrócić uwagę, że władze te uznały nieletnich za osoby wymagające innych środków, ale także innych metod oddziaływań niż osoby dorosłe, dlatego powołano specjalistyczne sądy, z odpowiednio dobraną kadrą orzeczniczą oraz dostosowaną do nieletnich procedurą postępowania.

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy Komisji Monitorowania Warunków Pracy i Płacy Krajowej Rady Kuratorów możemy Państwu przedstawić opracowanie pt.
Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Autorzy podkreślają, że celem opracowania jest przedstawienie w możliwie prosty i nieskomplikowany sposób stanu kurateli sądowej, tak aby był on czytelny zarówno dla kuratorów, jak i dla osób mających kontakt jedynie sporadyczny z kuratela sądową. Z tego względu w opracowaniu znajdują się głównie dane liczbowe przedstawione w formie tabel i wykresów, których źródłem są sprawozdania MS-S40 wysyłane przez każdy okręg na koniec roku do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ankiety przygotowane przez Komisję i wypełnione w poszczególnych okręgach sądowych .
Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat całkowitego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę pełniącą funkcję kuratora społecznego w danym okręgu.
W opracowaniu uwzględniono dane z roku 2014 oraz z roku 2010, co pozwala na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie pięciu kolejnych lat.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie opracowania i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Pełny tekst opracowania znajduje się poniżej.

stan kurateli 31.12.2014r-1.

   W dniach 25-27 listopada 2015r w Krynicy Zdroju odbędzie się konferencja pt. “Pomoc Postpenitencjarna w Regionie – Potrzeby, Wyzwania, Szanse”

   Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wspólnie organizują konferencję szkoleniową, poświęconą tematyce pomocy postpenitencjarnej w regionie. Wydarzenie swoim patronatem objęli Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Celem konferencji jest zacieśnienie i usprawnienie współpracy pomiędzy Kuratorską Służbą Sądową, Służbą Więzienną oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi rynku lokalnego. Organizacja i wspólny udział w wydarzeniu ułatwi wypracowanie zbieżnych postulatów, metod pracy oraz spójnej logicznie i systemowo strategii pomocowej, jak również usprawni wzajemny przepływ informacji. Jednym z założeń organizatorów jest również podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na pomoc postpenitencjarną dla byłych więźniów i ich rodzin. Inspiracją do dalszego rozwoju tych form pomocy jest zapotrzebowanie społeczne, oszacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, które funkcjonuje od listopada 2014r.

   Adresatami i zarazem uczestnikami konferencji są min. kuratorzy sądowi, wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej z wszystkich jednostek penitencjarnych małopolski i woj. świętokrzyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Miło nam również poinformować, że serwis Kurator.info jest partnerem konferencji. Zdjęcia i relację z przebiegu konferencji udostępnimy po jej zakończeniu.

Program Konferencji – Konferencja szkoleniowa – Krynica 2015 – program (3)

2026

W tym wyjątkowym dniu kuratorska służba sądowa w Polsce oddaje cześć wszystkim, którzy o niepodległość naszej Ojczyzny walczyli ofiarując najwyższą cenę – życie, zdrowie, wolność. Naszą wdzięczność staramy się wyrażać codzienną służbą Polsce i jej obywatelom, stając po stronie tych najsłabszych i marginalizowanych oraz pracując na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W dniu 28 października 2015 roku  w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w Warszawie z inicjatywy warszawskich kuratorów sądowych odbyła się konferencja pt. „Znaczenie samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych w zakresie organizacji prac na cele społeczne w świetle zmian legislacyjnych”. Organizatorami konferencji były Sądy Okręgowe w Warszawie i Warszawie-Pradze we współpracy z Urzędem m. st. Warszawy. Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta m. st. Warszawy.

Celem konferencji było promowanie sprawnego wykonywania kary ograniczenia wolności i uświadamiania korzyści, jakie może przynieść wypracowanie efektywnego modelu jej realizowania, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem roli środowiska lokalnego w wykonywaniu kar i środków alternatywnych oraz inkluzji społecznej skazanych.

Konferencja była okazją do zintensyfikowania współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z samorządem terytorialnym, wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie organizowania wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wskazania dobrych praktyk i rozwiązań w tym zakresie, podkreślenia potencjalnych korzyści dla społeczności lokalnej oraz znaczenia tych prac dla resocjalizacji samych skazanych. W konferencji uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z Podsekretarzem Stanu Wojciechem Węgrzynem na czele, sędziowie apelacji warszawskiej, kuratorzy zawodowi, burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy, przedstawiciele podmiotów, w których są lub mogą być w przyszłości wykonywane prace na cele społeczne, przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele Służby Więziennej.

Konferencja przyczyniła się do podkreślenia wiodącej roli kuratorskiej służby sądowej w realizacji kar i środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

Relacje z wydarzenia dostępne są pod następującymi linkami:

http://www.warszawa.so.gov.pl/aktualnosci-szczegoly/items/konferencja-nt-znaczenie-samorzadu-lokalnego-w-readaptacji-spolecznej-skazanych-w-zakresie-organizacji-prac-na-cele-spoleczne-w-.html

http://bip.warszawapraga.so.gov.pl/index.php?id=4&zoom=699

http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci-z-terenu/news,35048,rola-samorzadow-lokalnych-w.html

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7675,udzial-spolecznosci-lokalnej-w-wykonywaniu-kary.html

W dniach 14-15 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego międzynarodowa konferencja poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi.

Podstawowe cele konferencji to upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i sektora sprawiedliwości, a także dyskusja na temat możliwej przyszłej roli tych organizacji w rozwoju przestrzeni sprawiedliwości. Wśród prelegentów znalazło się liczne grono przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2015r.

Program konferencji dostępny tutaj.