Zaproszenie do Krakowa na Międzynarodową Konferencję pt. Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej.

Zaproszenie do Krakowa na Międzynarodową Konferencję pt. Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej.

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej,
Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
i Katedra Pracy Socjalnej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zapraszają na Międzynarodową Konferencję: Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku.

 

CELEM KONFERENCJI JEST:

 wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu, celem zapobiegania powrotowi do przestępstwa;

 dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych- recydywistów w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;

  podjęcie dyskusji nad kwestią recydywy wśród kobiet;

  dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin;

  kryminologiczny i psychospołeczny wymiar recydywy;

  wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;

 dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej w stosunku do recydywistów;

 wskazanie na problem bezdomności, ubóstwa, bezrobocia wśród recydywistów stanowiących wskaźniki powrotu do przestępstwa;

  przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet – recydywistek;

  wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet-recydywistek sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;

 wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są:

 przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką pracy socjalnej, kryminologii, socjologii, psychologii, resocjalizacji;

  pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej;

  psychologowie, pedagodzy, terapeuci, pracownicy medyczni, związani ze środowiskiem Służby Więziennej;

  kuratorzy sądowi;

  funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogący podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

 Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec recydywistów i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne;

  Programy readaptacyjne jako forma pomocy recydywistom;

  Kryminologiczny i społeczny wymiar recydywy;

  Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego;

  Problem ubóstwa i bezdomności wśród recydywistów, jako przyczyna powrotu do przestępstwa;

  Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej;

  Recydywista- wychodzący na wolność jako klient pomocy społecznej;

  Oczekiwania recydywistów a możliwości świadczenia pomocy;

  Działania pomocowe wobec recydywistów do 30 roku życia;

  Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe;

  Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej kobiet -recydywistek;

  Problem macierzyństwa i ojcostwa, możliwości realizacji funkcji rodzicielskich w warunkach recydywy.

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

KONFERENCJA odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku, Kraków 30-084, ul. Podchorążych 2

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: barbaranowak@up.krakow.pl do dnia 01 marca 2018 roku

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Pracy Socjalnej
os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

tel.: 695531672 (prof. Barbara Nowak), fax: +48 12 644 22 38

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: barbaranowak@up.krakow.pl
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. PaedDr. Alica Vančová, Csc.Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Jan Stančik, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. (FH) Dr. Martin Lu Kolbinger, Pädagogische Hochschule in Insbruck
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, WSP im. J. Korczaka w Warszawie,
prof. zw. dr hab. prof. Kazimierz Dola
dr hab. Prof. UJK Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚL w Gliwicach
dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP w Krakowie
dr hab., Beata Pitula, prof. PŚL w Gliwicach

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:

dr hab. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
PhDr. Pavol Kopinec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie,
dr Tomasz Eliasz Wardzała, UP w Krakowie,
dr Justyna Tomczyk, UP w Krakowie,
mjr, mgr Iwona Wojewódka, dyrektor ZK w Lublińcu,
ppłk, mgr Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach,
ppłk, mgr Jacek Mróz, dyrektor ZK w Nowej Hucie,
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu

sekretarz konferencji:
dr Katarzyna Gucwa-Porębska

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Program konferencji zostanie udostępniony w dniu 7 marca br.