W Trzciance, Czarnkowie i Wieleniu doceniono pracę kuratorów sądowych

W Trzciance, Czarnkowie i Wieleniu doceniono pracę kuratorów sądowych

W dniu 18 czerwca 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego kuratorzy Sądu Rejonowego w Trzciance uczestniczyli w konwencie wójtów i burmistrzów gdzie inaugurowano obchody 100 lecia kurateli sądowej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Konwent jest ciałem powołanym przez starostę powiatu – gromadzi wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu.

Inaugurowanie obchodów 100 lecia kurateli sądowej na terenie powiatu to impuls do sygnalizowania tej ważnej dla Naszej grupy zawodowej okoliczności – aż do lutego 2019 roku we wszystkich lokalnych wydarzeniach z obszaru działań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych.

Starosta powiatu zapoznany z regulaminem wyróżniania kuratorów społecznych opracowanym przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu Irenę Szostak wyraził wolę włączenia się w honorowanie kuratorów społecznych na forum konwentu doceniając Ich wkład i zaangażowanie w poprawę sytuacji uczestników postępowań sądowych – mieszkańców powiatu.

Zaproszenie do udziału w konwencie otrzymał Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski w związku z wieloletnią współpracą z władzami samorządowymi, aktywnym udziałem w wielu lokalnych projektach realizowanych systematycznie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych od 2004 roku.

Podczas konwentu:

  • Prezentowano film ‘’Praca kuratora sądowego ‘’przygotowany przez kuratorów zawodowych okręgu poznańskiego;
  • Z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski omówił specyfikę pracy kuratorów dla osób dorosłych i kuratorów rodzinnych;
  • Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Poznaniu Paweł Czerny przedstawił referat na temat historii kurateli sądowej;
  •  Kierownik II ZKSS Sądu Rejonowego w Trzciance Ewa Pawlikowska-Adamczak prezentowała działania kuratorów sądowych podejmowane w środowisku lokalnym w partnerstwie z wójtami, burmistrzami i starostą: konferencje metodyczne, projekty edukacyjne skierowane do osób dorosłych poszkodowanych przestępstwem przemocy, projekty edukacyjne kierowane do młodzieży „Wybieram Mądrze”, ’”Edukacja prawna – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego’’;
  • Wyróżniono 8 kuratorów społecznych – wyróżnienia wręczał Starosta Tadeusz Teterus , Wiceprezes Sądu Rejonowego w Trzcince Anna Gożdzik–Maluśka , Z-ca Kuratora Okręgowego Wojciech Mroczkowski. Okolicznościowe mowy wygłosili nagrodzeni kuratorzy

Konwent zapoczątkował miłe dalsze wydarzenia dla kuratorów.

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja ‘’Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – STOP PRZEMOCY’’. Konferencję zorganizował Zespół Interdyscyplinarny Gminy Czarnków i II ZKSS Sądu Rejonowego w Trzciance, prowadził wójt gminy Czarnków. Organizatorzy od trzech lat skutecznie diagnozują problem przemocy na terenie gminy Czarnków, podejmują wiele działań profilaktycznych. W pierwszej części kierownik GOPS Czarnków Joanna Mazur przedstawiała projekty badawcze prowadzone na terenie gminy w zakresie diagnozy przemocy, działania GOPS w obszarze przeciwdziałania przemocy. Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Trzciance Agnieszka Klepianowska przedstawiała działania kuratorów sądowych na terenie gminy Czarnków i wpływ tych działań na efektywność postępowań wykonawczych.
Po części sprawozdawczo –informacyjnej nastąpił moment uhonorowania kuratorów społecznych pracujących na terenie gminy Czarnków. Wyróżnienia wręczył wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek , Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance Maciej Adamczak, Kurator Okręgowy Irena Szostak .
Wręczenie wyróżnień odbyło się w Dniu Kuratora Sądowego – 25 czerwca.

Druga część konferencji to wykłady specjalistów :
– psycholog kliniczny Grażyna Dzikowska, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawiła wykład ‘’Praca z osoba współuzależnioną ‘’,
– psycholog Monika Wesołek –Wolska, dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej wygłosiła referat ‘’Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe u dzieci i młodzieży oglądających pornografię ‘’.

W dniu 27 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta Wieleń Elżbieta Rybarczyk zaprosiła na Sesję Rady Miasta Wieleń kuratorów zawodowych i społecznych pracujących na terenie gminy Wieleń. Podczas Sesji Burmistrz wręczyła podziękowania i kwiaty kuratorom pracującym na terenie miasta podkreślając zaangażowanie i trud pracy.