sobota, Maj 26, 2018
Tags Posts tagged with "Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych"

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”. W ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce, sala rozpraw w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na kilka godzin zamieniła się w ambulatorium, gdzie oddano ponad 10 litrów krwi ratującej życie ludzkie. Sąd jest miejscem, gdzie nie tylko udziela się pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym, osobom pokrzywdzonym czy w rozwiązywaniu sporów. Sądy to również miejsce gdzie pracują ludzie, dla których pomoc innym jest naturalnym odruchem serca i dlatego tak licznie uczestniczyli w akcji krwiodawstwa: „Mamy TO we Krwi”.

Jak bardzo potrzebna jest krew doświadczyłem osobiście będąc w szpitalu w Puszczykowie gdzie znalazłem się po wypadku. Na kilka dni przed naszą akcją zostały wstrzymane operacje z powodu braku krwi… Po rozmowie z Ordynatorem Urologii dr Kazimierzem Wysockim wspólnie w szpitalu zawiesiliśmy plakat z apelem o pilną pomoc i udział w akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 30.04.2018r.

Kolejna akcja „Mamy TO we Krwi” odbędzie się w Obornikach Wielkopolskich w dniu 11 maja 2018r. w Starostwie Powiatowym – gorąco zapraszamy.

Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział pracowników Sądu Okręgowego w Poznaniu, dziękujemy Panu SSA Krzysztofowi Lewandowskiemu Prezesowi Sądu Okręgowemu w Poznaniu, Dyrekcji Sądu, urzędnikom sądu, kuratorom sądowym, sędziom, służbom więziennym.

Ewa i Roman Fons

 

Sprawozdanie z pobytu delegacji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych  na Ukrainie, Kijów 22 – 26 listopada 2017 roku.

W skład delegacji reprezentującej min. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wchodzili: Martyna Miklińska (WSKS), dr Michał Szykut (WSKS, WNP UMK w Toruniu), Prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki) oraz Sławomir Tutakowski (UM w Lęborku). Polską grupę w ramach obrad konferencyjnych uzupełnił  ppłk. Ryszard Czapracki – Komendant Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu.

Agenda pobytu zakładała uczestniczenie w dwóch oficjalnych wydarzeniach:

Okrągły Stół Probacyjny (23.11.17 r. Instytut Służby Więziennej w Kijowie). W ramach debaty nt. sposobów diagnozowania skazanych w ramach dozorów i formułowania sprawozdań wstępnych z dozoru, głos zabierali przedstawiciele służb probacyjnych z Danii, Ukrainy oraz Polski. Dyskusja prowadzona była w języku angielskim, a debata oscylowała wokół dwóch zagadnień: koncepcji tworzenia narzędzi diagnostycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy. Różnice pomiędzy tworzonym systemem probacji na Ukrainie, a specyfiką pracy kuratorów w Danii i Polsce zarysowały się wyraźnie.

 

 

 

Prof. Piotr Chomczyński wskazywał na konieczność prowadzenia systematycznych badań nad użytecznością narzędzi i systematyczną weryfikację ich jakości. W ramach dyskusji dr Michał Szykut nawiązywał również do anglosaskich koncepcji diagnozowania skazanych  oraz specyfiki rodzimych grup ryzyka. Zwrócono uwagę na rozbudowane obszary biurokracji związane z pracą kuratorów sądowych, które w naszym kraju pomimo wzrostu pozostają relatywnie mniejsze niż w Danii i Wielkiej Brytanii. Koledzy z Ukrainy wraz z wiceministrem sprawiedliwości, aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadając pytania przedstawicielom polskiej i duńskiej delegacji. Podsumowania debaty dokonał prof. Evgen Barash jednoznacznie potwierdzając potrzebę bezpośrednich kontaktów służb kuratorskich, nie tylko w formule konferencyjnej ale także debat pomiędzy kuratorami, naukowcami oraz przedstawicielami ministerstw.          

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy ochrony praw człowieka wobec osób popełniających przestępstwa. Perspektywy zmian prawa karnego która odbyła się w Instytucie Służby Więziennej w Kijowie 24.11.2017 r. W ramach konferencyjnych obrad występowali zarówno podczas sesji głównej jak i sesji panelowej: prof. Piotr Chomczyński, ppłk Ryszard Rapacki i dr Michał Szykut. Koleżanka Martyna Miklińska i kolega Sławomir Tutakowski występowali w sesjach panelowych. W ramach spotkań kuluarowych spotykaliśmy się z przedstawicielami środowiska naukowego, służby więziennej oraz urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

 

Trzeci już raz środowisko kuratorów związane z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych, zostało zaproszone do Kijowa, co szczególnie ważne, nasz głos spotykał się z zainteresowaniem ukraińskich kolegów. Plan pobytu pozwolił na zwiedzanie Kijowa oraz ośrodka pracy z młodzieżą w Kijowie. Kolejne spotkania z ukraińskimi kolegami będą kontynuowane w Toruniu oraz w Lęborku.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z osobami popełniającymi przestępstwa 30.06.2017 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku

Tegoroczna  konferencja to początek nowej dekady dla kreatorów i uczestników Lęborskich Wydarzeń. Po zeszłorocznym jubileuszowym rozpasaniu (debata, wystawy, konferencja   i turniej) nadszedł czas na nowe otwarcie. W tym roku konferencyjne spotkanie miało się różnić istotnie od dotychczasowych, przede wszystkim formułą, której oblicze stanowią: dyscyplina czasowa, zmniejszenie liczby prelegentów, selekcja wystąpień oraz najważniejsze: sesja pytań i odpowiedzi,  po każdym z referatów.  Komitet naukowy stanowiło tym razem trzech kolegów: prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki), doc. dr Przemysław Frąckowiak (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej) oraz dr Michał Szykut i to właśnie w tym gronie, sformułowaliśmy nową koncepcję konferencyjnego spotkania, akcentując potrzebę odstąpienia od rozbudowanych agend i wcześniejszego jedynie symbolicznego traktowania konferencyjnej dyskusji. Zarazem swoje plany konsultowaliśmy  z koleżankami i kolegami z WSKS, w tym szczególnie z kolegą Prezesem Wojciechem Mroczkowskim. W tematykę tegorocznej konferencji, po konwencjonalnym otwarciu i przywitaniu gości przez Michała Szykuta (promocja jubileuszowej publikacji pt. Wielkowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych i Z-cę Burmistrza Miasta Lęborka Mariana Kurzydłę, wprowadził prof. Piotr Chomczyński. Wszystkie wymienione powyżej akcenty, swego rodzaju nowego konferencyjnego otwarcia oraz związki pomiędzy praktyką i teorią resocjalizacyjną, stanowiły treść tego czytelnego i zarazem erudycyjnego wprowadzenia. 

Referatem otwierającym konferencję  było wystąpienie prof. Rogera Gaya z Uniwersytetu Pembroke w Płn. Karolinie (USA), treść jego referatu związana była ze związkami pomiędzy genetyką a skłonnością  do popełniania przestępstw. Dodatkowy element prelekcji, stanowiła (na prośbę organizatorów) refleksja nad ewentualnym wpływem w/w koncepcji na przyszłą pracę kuratorów sądowych ze skazanymi. Kontrowersyjne tezy postawione przez Profesora Gaya, wywołały olbrzymi rezonans pośród uczestników spotkania. Dzięki temu rozgorzała dyskusja, a prelegent w sposób wyczerpujący odpowiadał na stawiane pytania. Tezy profesora Gaya, są kontrowersyjne, ale trudno je ignorować i bardzo się cieszymy, że właśnie w Lęborku doszło do atrakcyjnej sesji pytań i odpowiedzi po wystąpieniu amerykańskiego gościa. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować koledze prof. Piotrowi Chomczyńskiemu za tłumaczenie zarówno referatu amerykańskiego naukowca, jak również sesji pytań i odpowiedzi. Kolejny prelegent, prof. Chomczyński w swoim referacie dokonał naukowego usystematyzowania swoich doświadczeń z naukowego pobytu  w Meksyku. Jego analiza życiorysów  oraz specyfiki funkcjonowania w środowisku przestępczym sikarios, rezonowała później serią pytań publiczności kierowaną do prelegenta. Wystąpienie Michała Szykuta (WNP UMK) koncentrowało się na rewolucyjnej zmianie związanej z wykonywaniem orzeczeń sądowych w Zjednoczonym Królestwie, czyli prywatyzacji probacji. Opis sposobu wprowadzenia nowych rozwiązań  w Anglii i Walii, analiza specyficznego języka i nowych pojęć, które towarzyszyły fundamentalnej zmianie, spotkał się z zainteresowaniem uczestników spotkania. Dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR Uniwersytet Warszawski) w swoim wystąpieniu dokonała krytycznej analizy przepisów prawa, dokonując interesujących porównań min. pomiędzy stanem prawnym, a rzeczywistością wykonywania orzeczeń sądowych. Referat Pani Doktor, był kontynuacją jej wcześniejszych wystąpień i jak co roku, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem konferencyjnej publiczności. Po przerwie kawowej wystąpił doc. dr Przemysław Frąckowiak, a jego wniosek będący ogólną refleksją z projektu badawczego, stanowiło pytanie: dlaczego resocjalizatorzy ufają sobie mniej niż ci, którzy stanowią podmiot ich oddziaływań? Kolejną prelegentką była dr Anna Glińska -Lachowicz (Uniwersytet Opolski), której referat w części pierwszej nawiązywał  do doświadczeń koleżanki związanych z realizacją projektu terapii tańcem w zakładzie karnym  w Opolu.  W części warsztatowej, zaangażował konferencyjną społeczność, stanowiąc bardzo udaną formę urozmaicenia tegorocznej agendy. Ostatni referent, Tomasz Kilarski akcentował potrzebę refleksji nad ryzykiem w codziennej pracy kuratorów.

Po podsumowaniu obrad przez dr Michała Szykuta, uczestnicy konferencji udali się na obiad do baszty, gdzie w formule kuluarowej kontynuowano dyskusję.

Podsumowując tegoroczne Lęborskie Wydarzenia, warto zauważyć, że rozpoczęliśmy kolejną dekadę, a nowa formuła obrad sprawdza się doskonale. Po konsultacjach z uczestnikami spotkania, zobowiązujemy się do przedstawienia terminu przyszłorocznej konferencji już w styczniu 2018 r., co umożliwi zainteresowanym wcześniejsze organizowanie planów urlopowych.

Szczególne podziękowania chciałbym skierować do koleżanki Martyny Miklińskiej, której zaangażowanie w prace organizacyjne oraz talenty menadżerskie, pozwalają profesjonalnie przygotowywać lęborskie przedsięwzięcia. Podobnie bardzo dziękuję koledze Sławomirowi Tutakowskiemu z UM w Lęborku, bez jego wsparcia i pomocy, nie osiągnęlibyśmy sukcesu. Krystyna Król, Tomek Dołotko i Kazio Kordowski to uzupełnienie naszego konferencyjno – turniejowego teamu, wielkie dzięki!!!! W tym roku chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom spotkań, ze szczególnym wyróżnieniem koleżanki Anety Zawadzkiej, którzy pomimo zmiany terminu, odwiedzili nas kolejny już raz. Dziękujemy Wam!!!

Zatem… Zapraszamy do Lęborka w lipcu 2018!!!

Michał Szykut

Specjalne podziękowania chciałbym skierować do naszego sponsora firmy City Motors z Gdańska, który pomógł zorganizować pobyt naszych gości.

W dniach 17-19 maja br. w Mielnie/Unieściu odbył się coroczny zjazd szkoleniowy połączony ze Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.  W tym roku w związku z mijającą kadencją odbyły się również wybory do zarządu stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia zamieszczoną na stronie internetowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Majowe spotkania w Unieściu odbywają się od 2001 r. i stanowią nie tylko przestrzeń do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale też czynnik integrujący środowisko kuratorów sądowych.

 

Już po raz jedenasty kuratorzy sądowi z Lęborka we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Urzędem Miejskim w Lęborku zapraszają na konferencję i probacyjny turniej piłki nożnej. Niewiele jest w polskiej kurateli wydarzeń, które odbywałyby się tak cyklicznie. Dłuższą tradycję ma chyba tylko biesiada kuratorska. Wydarzenia lęborskie mają swój niepowtarzalny klimat, który wzbogacają znakomici goście z zagranicy. Nie inaczej będzie w tym roku. Organizatorzy właśnie ujawnili szczegółowy program konferencji. Gorąco zachęcamy do skorzystania z ich zaproszenia.

30 czerwca 2017 r. (piątek) 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z osobami popełniającymi przestępstwa. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku

10.00 Przywitanie uczestników spotkania, promocja publikacji  Wielkowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych – dr Michał Szykut  (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku);

10.15 – Wprowadzenie w tematykę konferencji – prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński  (Uniwersytet Łódzki);

10.25 – Biosocial Criminology: Recent Findings and Challenges for Crime Prevention and Rehabilitation – prof. Roger Gay (Uniwersytet Północna Karolina, Stany Zjednoczone);

10.55 – Sicarios – żołnierze karteli. Socjologiczna analiza karier dewiacyjnych – prof. nadzw.  dr hab. Piotr Chomczyński  (Uniwersytet Łódzki);

11.15 –  Płacimy za rezultaty. Prywatyzacja probacji w Zjednoczonym Królestwie – dr Michał Szykut (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku);

11.25 – Poszukiwanie nowych koncepcji … karania osób popełniających przestępstwa  – dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (Uniwersytet Warszawski);

11. 45 – przerwa kawowa

12.05 – Resocjalizatorzy i resocjalizowani wobec normy zaufania – doc. dr Przemysław Frąckowiak (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej);

12.25 – Rola ruchu i ekspresji w procesie samorozwoju osób pozbawionych wolności – walory resocjalizacyjne choreoterapii i arteterapii – dr Anna Glińska – Jachowicz (Uniwersytet Opolski);

12.45 Networking i streetworking, profilaktyka na nasze czasy – mgr inż. Wojciech Przybysz, Stowarzyszenie Wędka w Toruniu;

13.05 Psychologiczne aspekty zarządzania ryzykiem przez kuratora sądowego podczas wykonywania czynności służbowych w terenie – mgr Tomasz Kilarski (Zakład Karny w Koziegłowach)

Zakończenie Konferencji

13.30 – 14.30 Obiad w Baszcie

01 lipca 2017 r. (sobota):

Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski,  Stadion Miejski w Lęborku, start godz. 9.30

 

Lębork, dnia 27 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna edycja XI Lęborskich Wydarzeń tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  oraz Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski, odbędą się w dniach 30.06.17 r. – 01.07.2017r.

Temat konferencyjnych obrad to Poszukiwanie nowych koncepcji w pracy  z osobami popełniającymi przestępstwa, realizowany będzie w nowej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotr Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród tegorocznych konferencyjnych gości witamy szczególnie  prof. Rogera Guya (Uniwersytet Północna Karolina, Stany Zjednoczone), prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), Madeline Petrillo (Uniwersytet w Portsmouth, Wielka Brytania) oraz koleżanki i kolegów z Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Dzień konferencyjny podsumowujemy na integracyjnym spotkaniu w Klubie Różana, natomiast 01.07.2017 r. spotykamy się wieczorem na tradycyjnym klubowym party.

Ze względu na zmianę sposobu finansowania przedsięwzięcia prosimy o wpłacanie kwoty 50 zł na konto 65 1020 4649 0000 7702 0207 3856 PKO BP. W ramach opłaty organizatorzy gwarantują: przerwę kawową i obiad w czasie konferencyjnych obrad oraz uczestnictwo w barbecue podsumowującym rozgrywki piłkarskie.

Wpłat imiennych prosimy dokonywać z dopiskiem XI Lęborskie Wydarzenia 2017. Termin zamknięcia konta wyznaczamy na 20.06.2017 r.

Informacji udziela: Kol. Martyna Miklińska nr tel. 691 632 878

Szczegółowa agenda wydarzeń zostanie Państwu przekazana do 19.06.2017 r.

Zapraszamy serdecznie.

dr Michał Szykut
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Organizatorami wydarzeń są:

Seminarium zorganizowane zostało przez II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Partnerami seminarium był Urząd Miasta Wągrowca oraz Powiat Wągrowiec. Patronatem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium.

Seminarium prowadziła Iwona Nowak – kierownik zespołu kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich oraz kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.

Gości powitali: wicestarosta p. Michał Piechocki i z-ca burmistrza p. Bogdan Mikołajczak, wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu sędzia Rafał Agaciński oraz Kuratorzy Okręgowi z Sądu Okręgowego w Poznaniu : p. Jarosław Konarkowski, p. Justyna Piekarska a także przedstawiciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych p. Maciej Pietraszak. 

Zaproszonych gości, prelegentów i uczestników  powitał również dziekan wydziału GSW dr Mikołaj Orlikowski.

Z zaproszenia na seminarium skorzystało ok. 160 osób, wśród których uczestniczyli kuratorzy sądowi okręgu poznańskiego, nauczyciele i dyrektorzy szkół z całego powiatu wągrowieckiego i innych placówek zajmujących się sprawami nieletnich: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, wychowawcy ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych, pedagodzy i psychologowie.

Celem seminarium było zdiagnozowanie problemów emocjonalnych nieletnich, wpływu na funkcjonowanie oraz formy oddziaływań socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w placówkach do tego powołanych jak również wymiana poglądów, doświadczeń i kompetencji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład pani psycholog dr Teresy Jadczak-Szumiło, która przedstawiła diagnozę zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz znaczenie ich w funkcjonowaniu i procesie edukacji.

Równie ciekawy był wykład sędziego rodzinnego Rafała Agacińskiego, który opowiedział o prawnych możliwościach stosowania izolacyjnych środków wychowawczych wobec nieletnich.

Uczestnicy seminarium ze skupieniem i ciekawością wysłuchali wykładów dyrektorów i kierowników placówek a mianowicie:

pan Maciej Durecki przedstawił formy oddziaływań i osiągnięcia na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie,

pan Jacek Domagalski  opowiedział o efektywności oddziaływań socjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy,

-psycholog Zakładu Poprawczego w Poznaniu pani Adriana Ulbrych przedstawiła metody resocjalizacji i funkcjonowanie nieletnich w ich zakładzie, -kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pani Iwona Nowak przedstawiła proces wychowania dzieci i młodzieży w tejże placówce.   

Zaproszeni goście i uczestnicy Seminarium mieli przyjemność doświadczyć występu muzycznego wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pod kierunkiem pani Małgorzaty Szpendowskiej-Wylegalskiej.

DSC_5532 DSC_5525 DSC_5517 DSC_5512 DSC_5511 DSC_5510 DSC_5509 DSC_5508 DSC_5498 DSC_5497 DSC_5493 DSC_5490 DSC_5488 DSC_5485 DSC_5481 DSC_5479 DSC_5478 DSC_5476 DSC_5475 DSC_5472 DSC_5470 DSC_5469 DSC_5468 DSC_5466

857

W konsekwencji aktywności WSKS w ramach organizowania konferencji naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Lęborskich Wydarzeń, nawiązano współpracę z Instytutem Służby Więziennej w Kijowie.  W ramach wzajemnych kontaktów oraz szczególnego zainteresowania strony ukraińskiej pracą kuratorów w Polsce, rektor kijowskiej uczelni gen. prof. Evgen Barash zaprosił przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Okazało się, że stanowiliśmy najliczniejszą reprezentację środowiskową pośród  gości zagranicznych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych reprezentowali: Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Irena Szostak,  kuratorzy zawodowi: Martyna Miklińska, Justyna Karolak, Kazimierz Kordowski oraz Michał Szykut. Obok środowiska kuratorskiego w skład polskiej delegacji wchodzili przedstawiciele Służby Więziennej, ośrodków naukowych w tym prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki), koleżanki z Uniwersytetu Opolskiego oraz koledzy: Sebastian Dec (ZP Poznań) i Sławomir Tutakowski (UM w Lęborku). Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślało uczestnictwo w ukraińskiej konferencji gości z Holandii, Niemiec, Łotwy, Danii i Słowacji. 

01.12.16 r. – wyjazd studyjny do zakładów karnych w Żytomierzu. Gospodarze zaprezentowali funkcjonowanie swoich instytucji izolacyjnych, odważnie mówiąc o swoich problemach. Wskazali jednocześnie pozytywne konsekwencje zmian sukcesywnie wprowadzanych w tut. systemie penitencjarnym i koncepcji realizowania orzeczeń sądów. Szczególnym doświadczeniem dla wielu z nas, było odwiedzenie oddziału dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz informacje o historii zakładu karnego w kontekście dawnych, stalinowskich czasów. Taka perspektywa postrzegania doświadczeń naszych partnerów, pozwala docenić ich wysiłek i zaangażowanie w proces zmian w szeroko rozumianym obszarze wykonywania orzeczeń sądów, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Ciekawym urozmaiceniem pierwszego dnia pobytu, było zorganizowanie przez gospodarzy wizyty w Muzeum Kosmonautyki w Żytomierzu. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma symbolami epoki podboju kosmosu, które dotychczas znane były nam jedynie z podręczników i książek.

02.12.16 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W ramach konferencyjnych obrad mieliśmy możliwości referowania w głównej sesji, która została poprzedzona wprowadzeniem Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy. Polityk akcentował potrzebę korzystania przez naszych gospodarzy z doświadczeń zagranicznych. Referaty wszystkich prelegentów reprezentujących stowarzyszenie, dotyczyły  problematyki związanej z funkcjonowaniem środowiska kuratorskiego w Polsce. Wystąpienia Prezesa Wojciecha Mroczkowskiego, Justyny Karolak, Michała Szykuta, wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, zarówno z Ukrainy, jak i z innych krajów. Zainteresowanym tematyką wystąpień, proponuję zapoznanie się z publikacją konferencyjną, w której znalazły się abstrakty wszystkich referatów, w tym także Martyny Miklińskiej i Kazimierza Kordowskiego.

03.12.16 r. – dzięki zaangażowaniu gospodarzy, mieliśmy możliwość zwiedzenia zabytków, miejsc historycznych, szczególnie istotnych dla kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców. Odwiedziliśmy zabytki sakralne: Ławrę Perczewską i Św. Monastyr. Możliwość spotkania z mnichami, wzbogacone ich śpiewem i wyjątkową gościnnością, to doświadczenie o wręcz metafizycznym charakterze. Wizyta na Majdanie to kontakt z najnowszą historią Ukrainy, a spacer po Chreszczatyku, to  kontakt z miejscowymi artystami i rzemieślnikami. Ten pięknych pasaż spacerowy, zawiera jeden z najważniejszych adresów w światowej literaturze, to tutaj krzyżowały się losy bohaterów Mistrza i Małgorzaty!

04.12.16 r. – powrót do kraju.

Podsumowując pobyt naszej delegacji w Kijowie, można jednoznacznie oświadczyć, że był on bardzo atrakcyjny pod każdym względem. Działalność WSKS, kolejny raz spotyka się z zainteresowaniem zagranicznych partnerów, którzy chcą z nami systematycznie współpracować. Nie sposób w podsumowaniu nie podziękować naszym gospodarzom, w tym szczególnie gen. prof. Evgenowi Barashowi i nieocenionej, a jakże skromnej gospodyni,  dr Liudmyle Dybchak. W 2017 r. spotkamy się z ukraińskimi przyjaciółmi w Toruniu, Unieściu i w Lęborku.

dr Michał Szykut

X Jubileuszowe Lęborskie Wydarzenia, czyli jak łączymy od 10 lat poważną debatę intelektualną ze sportem, sztuką oraz…nieodzowną nutą rozrywki, Lębork 25 – 28 sierpnia 2016 r.

Celem autora tekstu, jest nawiązanie z perspektywy czasu, do jubileuszowego spotkania w Lęborku. Tym bardziej, że dla pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, spojrzenie z dystansu jest jak najbardziej uzasadnione. Tegoroczne sierpniowe spotkanie było podsumowaniem dziesięcioletniej aktywności środowiska, które najpierw wykreowało, a następnie realizowało niekonwencjonalny pomysł lęborskich spotkań. Tym razem wydarzenia miały charakter wyjątkowy:

Otwarcie jubileuszu miało miejsce w ramach uroczystego posiedzenia Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Wydarzenia o tyle ważnego, że w jego ramach doświadczyliśmy wyjątkowych wystąpień: prof. dr hab. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki), gen. prof. Evgena Barasha z Ukrainy (Instytut Służby Więziennej Kijów), dr Liudmyly Dybchak z Ukrainy (Instytut Służby Więziennej Kijów) oraz Wojciecha Mroczkowskiego Prezesa WSKS. Każde z wystąpień było bardzo interesujące, co potwierdzały nie tylko opinie członków Rady, ale również studentów i doktorantów UMK w Toruniu. Dodam jedynie, że wystąpienie kol. Wojciecha Mroczkowskiego skłoniło Prezesa SO w Słupsku do podjęcia działań mających na celu współpracę z Poznańską Radą. (25.08.16r.)

Popołudniem odbyła się otwarta debata nt. Po co komu kuratorzy?, która była trudnym przedsięwzięciem, jedynie subtelnie moderowanym, a okazała się być bardzo ciekawym doświadczeniem, które może warto kontynuować cyklicznie w przyszłości? Dziękuję tutaj szczególnie koleżance z Wrocławia, dr Honoracie Czajkowskiej, której profesjonalizm, wiedza z zakresu funkcjonowania kurateli oraz umiejętność prowadzenia tego rodzaju spotkania, wpłynęły bezpośrednio na jego bardzo udany przebieg. (25.08.16 r.)

Benefis wystawy fotograficznej Miasto klatek, potwierdził, że można inspirować doświadczeniami z codziennej pracy kuratorów artystów-amatorów, a efektami tej współpracy dzielimy się na stronie
https://drive.google.com/open?id=0Bww5dWQpnljpRGcxeUgxNmp5NlU . Kieruję ogromne podziękowania do Lęborskiego Klubu Fotograficznego oraz Lęborskiego Centrum Kultury (25.08.16 r.)

Konferencja odbywała się w nowej lokalizacji, co przede wszystkim było determinowane chęcią wyeksponowania drugiej wystawy fotograficznej. W ramach konferencji wystąpiło wielu gości specjalnych, myślę tu przede wszystkim o profesorach: Jarosławie Utracie – Mileckim, Hannie Solarczyk, Małgorzacie Kowalczyk, Piotrze Chomczyńskim, gościach zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy oraz pracownikach dydaktycznych, doktorantach oraz kuratorach sądowych z terenu całego kraju. Jubileuszowa publikacja będzie dostępna już w czerwcu 2017 r. (26.08.16 r.)

Benefis wystawy Kuratorzy sądowi – dekonspiracja!. Gdyby zapytano mnie, który z pomysłów realizowanych w ramach Lęborskich Wydarzeń (wszystkich edycji) uważam za najciekawszy, to dzisiaj już bez wahania, wskazałbym właśnie ideę, wykonanie oraz prezentację efektów fotograficznych łowów. Bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom projektu z kraju i zagranicy (Polska, USA, Niemcy oraz Wielka Brytania) za ich odwagę i dystans do samych siebie, wiem doskonale, że nie jest to łatwe. Szczególnie jednak chciałbym podziękować mojemu koledze Sławkowi Tutakowskiemu, którego wyjątkowy takt i kultura, tak widoczna w relacjach z uczestnikami, a nade wszystko, wielki artystyczny talent, pozwolił tak udanie zrealizować to przedsięwzięcie. Sławku wielkie dzięki!!!

Turniej został szczegółowo przeanalizowany przez naszego kolegę we wrześniu 2016, zatem jedynie konstatując dodam, było super!

Wieczór – jak zawsze, szał!!!

Podsumowując chciałbym zauważyć, nawiązując do swojej konferencyjnej wypowiedzi, że nie byłoby Lęborskich Wydarzeń, gdyby nie wcześniejsza inspiracja działaniami Pani Kurator Ireny Szostak, której niebagatelnego wpływu na moje funkcjonowanie w środowisku kuratorskim nie sposób przecenić. Lęborskie Wydarzenia to przede wszystkim ludzie, których obecność wpłynęła na powstanie i funkcjonowanie, swego rodzaju społeczności łączącej, przedstawicieli różnych profesji i zainteresowań.

Dzisiaj ze stosownego dystansu, dziękuje imiennie tym dla mnie najważniejszym:

Martynie Miklińskiej za menadżerskie talenty i zaufanie, Justynie Karolak za lingwistyczne zdolności i cierpliwość, Kaziowi Kordowskiemu za intelektualne wsparcie i poskramianie tygryska, Tomkowi Dołotce za zarządzanie rozgrywkami piłkarskimi, Michałowi Miklińskiemu za permanentną gotowość niesienia pomocy, Sławkowi Tutakowskiemu za wszystko, Wojtkowi Mroczkowskiemu za zrozumienie i współdziałanie, Robertowi Cotterellowi i Romkowi Zielonce za przyjaźń, Ani Janus – Dębskiej i Violi Dudzie za warszawski koloryt, Honoracie Czajkowskiej za profesjonalizm, Przemkowi Frąckowiakowi za rozdyskutowane wieczory…, Piotrowi Chomczyńskiemu za umiejętność łączenia nauki i rozrywki… oraz Katarzynie Witkowskiej – Rozparze za współpracę nawet w czasie choroby, a Alicji Żółć za mięso…

Wszystkim uczestnikom Lęborskich Wydarzeń, także tym, którzy wypowiadali się krytycznie o mojej działalności, dziękuję, traktuję bardzo poważnie Wasze spostrzeżenia.

Dzięki…i do zobaczenia za rok (07-08 lipiec 2017)

dr Michał Szykut

931

Mamy To we krwi. Pomoc potrzebującym jest wpisana w nasze DNA nie tylko w działaniach zawodowych ale też społecznych. Służba kuratorska to naturalna postawa poświęcenia tego co w nas najlepsze, często przekraczająca nasze zadania i nie liczone w ministerialnych statystykach. Kuratorzy Sądu Okręgowego w Poznaniu razem z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i uczniami I L.O w Poznaniu w dniu 12.12.2016r oddali krew rozpoczynając program pt. „Mamy To we Krwi” Wspólnie oddajemy krew i prowadzimy akcje edukacyjną, wskazując młodzieży szkolnej jak żyć w zgodzie z wartościami bez narkotyków, używek, dopalaczy.

kurator Roman Fons (SR Poznań Grunwald i Jeżyce)

Koleżankom i kolegom z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych gratulujemy kolejnej wartościowej inicjatywy! Redakcja.