Ważne pytania o bezpieczeństwo kuratorów sądowych

Ważne pytania o bezpieczeństwo kuratorów sądowych

W dniu 4 lipca 2018 roku do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła poselska Interpelacja nr 23698 w sprawie niedostosowania regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zawarto w niej następujące zagadnienia:

  1. Czy resort przewiduje wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa kuratorów sądowych, w celu zabezpieczenia na poziomie ustawowym ochrony prawnej i pomocy psychologicznej (w tym superwizji), jako gwarancji bezpiecznego wykonywania zawodu kuratora?
  2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane dotyczące zagrożeń pracy kuratorów? Jeżeli tak, to w jaki sposób dane te są faktycznie wykorzystywane?
  3. Czy ministerstwo dokonywało analizy procedury i praktyki postępowania prokuratury (np. badanie ilości umorzeń) w sytuacji zgłoszenia przez kuratorów podejrzenia popełnienia przestępstw popełnianych na ich szkodę w związku z art. 222, 223, 226 i 231a Kodeksu karnego?
  4. Czy resort przewiduje zaliczenie i wpisanie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 664) zawodu kuratora sądowego jako zawodu o szczególnym charakterze?
  5. Czy planowane jest zapewnienie przez państwo ubezpieczeń kuratorów zawodowych i społecznych od skutków nieszczęśliwych wypadków a także odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem pracy w trudnych warunkach, o szczególnym charakterze i wysokim ryzyku zawodowym, w kontakcie z osobami skazanymi?
  6. Czy resort przewiduje wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 606 ze zm.), poprzez dodanie do wymienionych grup funkcjonariuszy publicznych – grupy zawodowej kuratorów sądowych?
  7. Czy resort przewiduje prace nad określeniem warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia kuratorowi zawodowemu za wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych?

Z pełną treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.