czwartek, 20 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "bezpieczeństwo kuratorów sądowych"

bezpieczeństwo kuratorów sądowych

2829

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, będący najważniejszą jednostką badawczą w kraju zajmującą się analizą zagrożeń w miejscu pracy, dokonał analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracował zalecenia służące ich ograniczaniu.

Przedmiotowe badanie przeprowadzono na zamówienie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Analizowano zagrożenia o charakterze psychospołecznym, biologicznym, epidemiologicznym oraz fizycznym, a także narażenie na mobbing oraz negatywne zachowania ze strony podopiecznych w powiązaniu ze stanem zdrowia i samopoczuciem.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Doroty Żołnierczyk-Zredy przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 506 kuratorów, z czego 46% było kuratorami rodzinnymi a 54% kuratorami dla dorosłych. Osoby badane były zatrudnione na terenie całej Polski. Próba badawcza stanowiła ok. 10 procent ogółu zatrudnionych w Polsce kuratorów zawodowych.

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że wykonywanie zawodu kuratora sądowego wiąże się z licznymi ponadprzeciętnym ryzykami. Polscy kuratorzy sądowi są sfrustrowani, zagrożeni, wypaleni zawodowo, słabo motywowani i poddawani presji, w tym również związanej z mobbingiem.

Wg pracowników CIOP psychospołeczne i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz niebezpieczeństwo z nią związane czynią postulat wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, w pełni uzasadniony.

Z raportem CIOP można zapoznać się tutaj.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się pisemnie do Michała Wosia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, o niezwłoczne podjecie prac legislacyjnych w zakresie wniosków z badania CIOP. Z pismem OZZKS można zapoznać się tutaj.

O badaniach CIOP napisał portal Prawo.pl.

Dwadzieścia dni przed planowanym terminem zakończyła się zbiórka publiczna zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, której celem było pokrycie kosztów realizacji umowy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Przedmiotem umowy jest ocena psychospołecznych warunków pracy kuratorów sądowych oraz narażenia na negatywne zachowania ze strony podopiecznych (m.in. agresja psychiczna i fizyczna, nadmierne wymagania) w powiązaniu z ich stanem zdrowia i samopoczuciem. Badanie zostanie przeprowadzone na grupie min. 500 zawodowych kuratorów sądowych, co stanowić będzie ok. 10 procent stanu kadrowego Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.

Ze względu na znaczny koszt badania organizator zaprosił chętnych kuratorów zawodowych do współuczestniczenia w finansowaniu badania, gwarantując jednocześnie, że pozostałe koszty zostaną sfinansowane ze środków Ogólnopolskiego Związku Kuratorów Sądowych oraz Międzyzakładowych Organizacji Związkowych. Zbiórka publiczna na portalu zrzutka.pl spotkała się z życzliwym odbiorem znacznej części środowiska. Nie tylko ilość kuratorów sądowych gotowych dorzucić się do badań (ok. 300 biorąc pod uwagę okoliczność, że niektóre donacje były dokonywane w imieniu całych zespołów), ale także wpłacane kwoty wskazują na dużą solidarność i determinację środowiska zawodowego.

Zbiórka publiczna została zakończona przed czasem. Okazało się bowiem, że brakującą kwotę 20.000 złotych zadeklarowała się przekazać firma ITM Poland S.A. Przypomnijmy, że firma ta znana jest jako dostawca usługi Bezpieczny Kurator, której celem jest wsparcie bezpieczeństwa zawodowych kuratorów sądowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Firma ta jest też jednym z członków konsorcjum obsługującego system dozoru elektronicznego w ramach umowy podpisanej ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości, która obowiązuje przez 53 miesiące od 1 maja 2018 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych przedstawił zakres zamówionego badania:

 1. Diagnoza psychospołecznych warunków pracy zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu wybranych skal Kopenhaskiego Kwestionariusza Psychospołecznych Warunków Pracy COPSOQ II (Pejtersen i in., 2010). COPSOQ II mierzy szerokie spectrum psychospołecznych warunków pracy. Na potrzeby przedstawianej diagnozy zostaną uwzględnione: (a) Wymagania pracy tj. wymagania jakościowe, wymagania poznawcze, wymagania emocjonalne (odporność emocjonalna, duża empatia, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za trudne decyzje), tempo pracy, wymagania ukrywania emocji (umiejętność nieujawniania silnych emocji negatywnych w sytuacjach trudnych tj. lęku czy gniewu); (b) Relacje społeczne i przywództwo tj. uznanie w pracy, przewidywalność pracy, wsparcie pochodzące od współpracowników, wsparcie pochodzące od zwierzchnika; (c) Relacja praca-człowiek tj. konflikt praca-rodzina, konflikt rodzina-praca, pewność pracy, satysfakcja z pracy.
 2. Dodatkowo ocenie poddane zostanie zdrowie i samopoczucie kuratorów (ogólny stan zdrowia, problemy ze snem, depresja, wypalenie zawodowe, napięcie, stres somatyczny, stres poznawczy). Uzyskane w tym zakresie dane mogą stanowić dobry wskaźnik doświadczanego stresu wynikającego z określonych warunków pracy i poziomu dobrostanu badanych. Diagnoza zdrowia i samopoczucia zostanie przeprowadzona za pomocą wybranych skal Kwestionariusza COPSOQ II (Pejtersen i in., 2010).
 3. Narażenie na agresję ze strony osób z zewnątrz organizacji tj. klientów, petentów, pacjentów (agresję słowną, agresją fizyczną, zastraszanie użyciem przemocy fizycznej). Ankieta opracowana na potrzeby badań CIOP-PIB (Warszewska-Makuch, 2012).
 4. Narażenie na mobbing w pracy. Do ceny tej zmiennej zostanie wykorzystany Kwestionariusz Działań Negatywnych (Einarsen i in., 1994).
 5. Diagnoza zagrożeń biologicznych, epidemiologicznych oraz fizycznych takich jak drobnoustroje roznoszonymi drogą powietrzną, możliwość zakażenia mononukleozą, legionellozą, itp., grzyby, roztocza, silny odór panujący w pomieszczeniu, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, itp.

Organizatorzy badań za pośrednictwem naszego portalu przekazują podziękowania wszystkim darczyńcom i zapowiadają, że wkrótce przekażą informację o terminie i sposobie wypełniania ankiet.

2903

Nakładem wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się książka autorstwa Anny Janus-Dębskiej i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pod tytułem Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

Z opisu wydawniczego: Zawody niebezpieczne kojarzą się zazwyczaj z pracą żołnierza, zwłaszcza sapera, policjanta, strażaka, górnika czy strażnika więziennego. Mało kto jednak, z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zajmujących się problematyką probacji oraz, rzecz jasna, samych zainteresowanych byłby skłonny zaliczyć do nich – pozornie spokojny, bezstresowy i nieryzykowny – zawód kuratora sądowego. Tymczasem jest to jedna z mniej bezpiecznych profesji, z czego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Brak świadomości społecznej odnośnie do dużego ryzyka związanego z wykonywaniem tego specyficznego zawodu wynika – przynajmniej po części – z bardzo małej liczby opublikowanych opracowań poświęconych tej istotnej kwestii […]. Doskonała znajomość materii omawianej w recenzowanej pracy wynika z faktu, że obie Autorki same wykonują zawód kuratora sądowego […].

Więcej informacji na temat prezentowanej publikacji można znaleźć na stronie IWS

W dniu 4 lipca 2018 roku do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła poselska Interpelacja nr 23698 w sprawie niedostosowania regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zawarto w niej następujące zagadnienia:

 1. Czy resort przewiduje wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa kuratorów sądowych, w celu zabezpieczenia na poziomie ustawowym ochrony prawnej i pomocy psychologicznej (w tym superwizji), jako gwarancji bezpiecznego wykonywania zawodu kuratora?
 2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane dotyczące zagrożeń pracy kuratorów? Jeżeli tak, to w jaki sposób dane te są faktycznie wykorzystywane?
 3. Czy ministerstwo dokonywało analizy procedury i praktyki postępowania prokuratury (np. badanie ilości umorzeń) w sytuacji zgłoszenia przez kuratorów podejrzenia popełnienia przestępstw popełnianych na ich szkodę w związku z art. 222, 223, 226 i 231a Kodeksu karnego?
 4. Czy resort przewiduje zaliczenie i wpisanie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 664) zawodu kuratora sądowego jako zawodu o szczególnym charakterze?
 5. Czy planowane jest zapewnienie przez państwo ubezpieczeń kuratorów zawodowych i społecznych od skutków nieszczęśliwych wypadków a także odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem pracy w trudnych warunkach, o szczególnym charakterze i wysokim ryzyku zawodowym, w kontakcie z osobami skazanymi?
 6. Czy resort przewiduje wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 606 ze zm.), poprzez dodanie do wymienionych grup funkcjonariuszy publicznych – grupy zawodowej kuratorów sądowych?
 7. Czy resort przewiduje prace nad określeniem warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia kuratorowi zawodowemu za wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych?

Z pełną treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował kolejny raport na temat bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Został on opracowany z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i stanowi odpowiedź na systematyczne apele Krajowej Rady Kuratorów o potrzebie podniesienia bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Jego autorem jest dr Paweł Kobes.

Raport ma na celu omówienie obecnego stanu prawnego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, a także wskazanie w tym względnie określonych luk. Jednym z zasadniczych celów Raportu jest także zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych lub organizacyjnoprawnych, które mogą istotnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa omawianej grupy zawodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj.

W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa Anny Krzyżanowskiej pt. „Presja, niepokój, agresja. Zestresowany jak kurator” .  Autorka porusza w nim wiele kluczowych zagadnień z obszaru warunków pracy kuratorów sądowych w kontekście ostatniego raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W tekście zawarte są wypowiedzi Naczelnika Wydziału Kurateli p. Henryka Pawlaczyka.

Więcej w serwisie – Gazetaprawna.pl

Zachęcamy do lektury.

3770

Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa dr Anna Janus – Dębska i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pt. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

W raporcie przeczytać możemy między innymi: Z niniejszego opracowania wynika, że doświadczenia kuratorów sądowych istotnie wpływają na ich ocenę bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych. Częściej doświadczali sytuacji zagrożenia respondenci, którzy twierdzili, że praca kuratora sądowego jest niebezpieczna – jedynie 9,2% spośród nich stwierdziło, że nigdy nie doświadczyło sytuacji zagrożenia. Natomiast spośród respondentów, którzy twierdzili, że praca kuratora jest bezpieczna, aż 36,4% zadeklarowało, że w okresie objętym badaniem nigdy nie doświadczyło sytuacji, które zagrażałyby ich bezpieczeństwu. Szczególnie istotne różnice obserwuje się w przypadku grożenia, ataków słownych, podważania kompetencji, zachowań urągających obyczajności i/lub okazywania lekceważenia oraz próby zmuszenia do odstąpienia od wykonywanych czynności służbowych (…).

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj.

5341

W apelacji wrocławskiej trwa szkolenie, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kuratorów sądowych w kontakcie z psami. Z różnych badań na temat bezpieczeństwa pracy kuratorów problem agresji ze strony psów wysuwa się na jedno z pierwszych miejsc. Decyzją Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu p. Romana Purgała kompleksowym szkoleniem teoretyczno-warsztatowym objęto wszystkich 600 kuratorów zawodowych zatrudnionych w okręgach: wrocławskim, opolskim, świdnickim, jeleniogórskim i legnickim. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym ośrodku Dog Academy w Nadolicach k. Wrocławia.  Szkolenia organizuje firma ITM Poland. Prowadzone są w 20-osobowych grupach, co umożliwia każdemu kuratorowi bezpośredni udział w zajęciach praktycznych. Szkolenie prowadzi pan Leszek Kois – Asystent Prób Pracy Związku Kynologicznego w Polsce specjalność 14: praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH, trener szkoły „Chata Leona”, zawodowy treser psów (państwowe uprawnienia). Pan Kois zajmuje się szkoleniem psów do poszukiwań ludzi zaginionych – w latach 2013-2015 był członkiem i trenerem w Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Lipki, obecnie w Opolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, gdzie pełni również funkcję Dowódcy Grupy. Ze względu na doświadczenie w pracy w Policji, prowadzący dobrze rozumie też  specyfikę pracy kuratorów sądowych.

tab_8281

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1.   Zrozumieć psa (udomowienie wilka);
2.   Komunikacja psów, sygnały wysyłane przez psy (jak uniknąć ataku ze strony psa);
3.   Zachowania podczas stresu u psów;
4.   Zachowania stróżujące i obronne u psów;
5.    Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas kontaktu z psami;
6.    Podstawy prawne odłowu psów;
7.    Bezpieczeństwo podczas wejścia na posesję gdzie przebywa pies;
8.    Bezpieczne wyjście z posesji gdzie przebywa pies;
9.    Podstawowe informacje z Ustawy o ochronie zwierząt;
10.  Obowiązki prawne opiekuna psa;
11.  Omówienie wykazu ras psów uznawanych za niebezpieczne.
tab_8318
14256514_1286694894687739_153638923_n
14218059_1286695141354381_497508970_n14171987_1286695121354383_1847055776_n
tab_8442