Publikacja o funkcjach kuratora sądowego w polityce kryminalnej

Publikacja o funkcjach kuratora sądowego w polityce kryminalnej

W drugiej połowie ubiegło roku nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się publikacja autorstwa dra Pawła Kobesa pt. Funkcje kuratora w polityce kryminalnej. Opisane są w niej zadania realizowane przez kuratorów sądowych w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem książki jest to, że ukazane zostały w niej cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsce nie tylko poprzez wskazanie przepisów, ale także krytyczną ich analizę.

Kolejną kwestią zawartą w publikacji są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Przedstawione problemy nie dotykają jedynie analizy przepisów prawnokarnych, ale przede wszystkim wskazują luki w tym systemie i opisują problem bezpieczeństwa w kontekście systemu organizacyjnego kurateli, a zatem kompleksowo. Warto w tym miejscu dodać, że dr Paweł Kobes jest autorem raportu dotyczącego bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, który przygotował w 2017 roku na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

W książce nt. funkcji kuratorów sądowych znalazła się również część ukazująca ewolucję kurateli sądowej w kontekście zmian w polityce kryminalnej.

Paweł Kobes jest doktorem nauk prawnych – specjalność prawo karne materialne. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przez kilka lat był społecznym kuratorem sądowym. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, problematyce postępowania z nieletnimi, kryminologii oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Książka jest dostępna tutaj.

W opisie wykorzystano materiały wydawcy.